Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2013 z dne 4. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2013 z dne 4. 6. 2013

Kazalo

1865. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Š1/a »Centov hrib« (Kavka), stran 5667.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 26. seji dne 21. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Š1/a »Centov hrib« (Kavka)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošne določbe)
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Š1/a »Centov hrib« (Uradni list RS, št. 103/08, v nadaljevanju Odlok o OPPN). Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Š1/a »Centov hrib« (v nadaljevanju SDOPPN) je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljič, s.p., Krško pod številko SDOPPN-05/11.
2. člen
(vsebina prostorskega akta)
SDOPPN vsebujejo odlok, kartografski del in priloge z vsebino:
   (A)   Odlok o SDOPPN
  (B)   Kartografski del
  1.    Izsek iz prostorskih sestavin
       planskih aktov Občine Ivančna
       Gorica                   M 1: 5000
  2.    Geodetski načrt s certifikatom       M 1: 500
  3.    Geodetski načrt z mejo območja
       urejanja                  M 1: 500
  4.    Katastrski načrt z mejo območja
       urejanja                  M 1: 500
  5.    Situacija obstoječega stanja        M 1: 500
  6.    Zazidalna situacija iz
       obstoječega OPPN              M 1: 500
  7.    Zazidalna situacija             M 1: 500
  8.    Prerez A-A, B-B               M 1: 250
  9.    Situacija infrastrukture          M 1: 500
  10.   Prikaz vplivov               M 1: 500
  11.   Ukrepi za obrambo in zaščito,
       Ohranjanje narave, Varstvo
       kulturne dediščine             M 1: 500
  (C)   Priloge
  1.    Sklep o začetku postopka SDOPPN
  2.    Odločba MKO
  3.    Izvleček iz planskega akta
  4.    Povzetek za javnost
  5.    Obrazložitev in utemeljitev SDOPPN
  6.    Strokovne podlage
  7.    Smernice za načrtovanje
  8.    Stališča do pripomb
  9.    Mnenja nosilcev urejanja prostora
  10.   Okoljsko poročilo
  11.   Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam
       sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani
       pri pripravi SDOPPN.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Območje urejanja SDOPPN obsega zemljiško parcelo št. 715/1, k.o. Šentvid in del interne stanovanjske ceste.
(2) Območje SDOPPN se nanaša na parc. št. 715/1 in delno 693/11, k.o. Šentvid.
(3) Skupna površina območja SDOPPN je cca 0,1 ha.
4. člen
(skupno vplivno območje)
Skupno vplivno območje obsega parc. št. 715/1 in 693/11, k.o. Šentvid.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
V prvem stavku, prvega odstavka 7. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (v nadaljevanju Odlok o OPPN) se briše tekst: »Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03) in se ga nadomesti z novim tekstom, ki se glasi: »Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11):«.
6. člen
V prvem odstavku 7. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (v nadaljevanju Odlok o OPPN) se dopolni prva alineja, ki se v celoti glasi:
»– stanovanjske stavbe – enostanovanjske in dvostanovanjske (vsaj polovica uporabne površine se uporablja za bivanje),«.
7. člen
V prvem odstavku 7. člena Odloka o OPPN se doda nova, tretja alineja, ki se glasi:
»– Nestanovanjske stavbe – Druge nestanovanjske stavbe – Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, in sicer: večnamenski vrtni objekt za namen garaže, shrambe in bivanja, na parc. št. 715/1, k.o. Šentvid.«
8. člen
V drugem odstavku 7. člena Odloka o OPPN se v prvi alineji Nezahtevni objekti za besedo »škarpe« doda tekst »in podporni zidovi«.
9. člen
V petem odstavku 10. člena Odloka o OPPN se v zadnjem stavku pika nadomesti z vejico in se doda nov tekst: »razen, če je zelenica del površine za razvoj objekta.«
10. člen
V prvem odstavku 11. člena Odloka o OPPN se dopolni alineja Kolenčni zid, tako da se v celoti glasi:
»– Kolenčni zid: maks. 1,4 m vendar skupaj z višino kapne lege in vsaj polovica višine kolenčnega zidu mora biti skrita pod napuščem strehe.«
11. člen
V prvem odstavku 11. člena Odloka o OPPN se pod alinejo Gradbena linija za piko doda nov stavek, ki se glasi: »Na parc. št. 715/1 k.o. Šentvid vsaj eden objekt mora upoštevati gradbeno linijo.«
12. člen
V prvem odstavku 11. člena Odloka o OPPN se pod alinejo Oddaljenost objekta od parcelne meje dopolni tekst, tako da se alineja v celoti glasi: »Oddaljenost fasade objekta od parcelne meje: najmanj 2,0 m.«
13. člen
V prvem odstavku 11. člena Odloka o OPPN se alineja Ureditev okolice objekta preoblikuje v drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ureditev okolice objekta:«.
14. člen
V prvem odstavku 11. člena Odloka o OPPN se tekst:
»Površine, namenjene izključno peš prometu, so asfaltirane ali tlakovane z drobnimi tlakovci. Parkirišča so lahko asfaltirana, tlakovana ali izvedena s travnatimi ploščami. Medsosedska ograja je v obliki žive meje, transparentna železna, kamnita, lesena ali kombinirana, višine 1,20 m. Ostale zelene površine se zatravijo in zasadijo z avtohtonimi drevesi. Brežine se zatravijo ali zasadijo z nizkimi grmovnicami, oporni zidovi so kamniti ali obloženi s kamnom.« oblikuje v tretjo alinejo novega drugega odstavka.
15. člen
V prvem odstavku 11. člena Odloka o OPPN se v zadnjem stavku nove tretje alineje, novega drugega odstavka tekst »oporni zidovi« zamenja s tekstom »podporni zidovi«.
16. člen
V četrtem odstavku 12. člena Odloka o OPPN se tekst »Oporni zidovi« zamenja s tekstom »Podporni zidovi«.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
17. člen
V 16. členu Odloka o OPPN se pod naslovom »Splošni pogoji« doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati vse pogoje, navedene v smernicah nosilcev urejanja prostora.«
V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE SDOPPN
18. člen
V 26. členu Odloka o OPPN se pod naslovom »Obveznosti investitorjev in izvajalcev« doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Investitor mora pred začetkom del omogočiti strokovni konservatorski arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. Zaradi priprave konservatorskega nadzora je investitor o točnem datumu zemeljskih del dolžan pisno obvestiti pristojno območno enoto ZVKDS štirinajst dni pred samim pričetkom zemeljskih del.«
19. člen
V 27. členu Odloka o OPPN se doda nov štirinajsti odstavek, ki se glasi:
»(14) Poleg zgoraj navedenih odstopanj so na parc. št. 715/1, k.o. Šentvid dovoljena še naslednja odstopanja:
– oddaljenosti podpornega zidu od parcelne meje – najmanj 0,5 m,
– višine podpornega zidu – največ 1,0 m,
– dolžine podpornega zidu od, v grafičnem delu, prikazane,
– zunanje ureditve parcele od v grafičnem delu prikazane.«
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(vpogled v SDOPPN)
SDOPPN so na vpogled pri pristojni občinski službi Občine Ivančna Gorica in na Upravni enoti Grosuplje.
21. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem SDOPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
22. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0007/2007-14
Ivančna Gorica, dne 21. maja 2013
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.