Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2011 z dne 1. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2011 z dne 1. 4. 2011

Kazalo

1056. Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev, stran 3141.

Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa:
– program in čas trajanja strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter obdobnega izpopolnjevanja,
– način preverjanja in potrjevanja strokovnega znanja in spretnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije občinski redar ali občinska redarka (v nadaljnjem besedilu: občinski redar) ter opravljanja preizkusa znanja obdobnega izpopolnjevanja in
– postopek prijave, plačilo stroškov in vodenje evidenc.
(2) Za izvajanje programov usposabljanja in izpopolnjevanja se uporabljajo predpisi, ki urejajo izobraževanje odraslih, za pogoje in postopke preverjanja in potrjevanja strokovnega znanja in spretnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije občinski redar pa predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.
2. člen
(vrste in namen strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja)
(1) Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje občinskih redarjev po tem pravilniku pomeni:
– strokovno usposabljanje,
– strokovno izpopolnjevanje in
– obdobno izpopolnjevanje.
(2) S strokovnim usposabljanjem in izpopolnjevanjem se kandidati za občinske redarje usposobijo za opravljanje nalog pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva.
(3) Organizator lahko za razširitev strokovnega znanja in razvoj poklicnega področja izvede tudi strokovno izpopolnjevanje.
(4) Z obdobnim izpopolnjevanjem občinski redarji osvežijo in nadgradijo znanje ter se pripravijo na preizkus znanja.
II. STROKOVNO USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
3. člen
(programi strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja)
(1) Kandidati za občinske redarje (v nadaljnjem besedilu: kandidati) se s strokovnim usposabljanjem in izpopolnjevanjem (v nadaljnjem besedilu: strokovno usposabljanje) usposobijo za delo ter pripravijo na preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije.
(2) Program strokovnega usposabljanja občinskih redarjev je v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Podrobnejša vsebina programa se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Za organizacijo in izvedbo usposabljanja je pristojna notranja organizacijska enota policije, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: organizator).
4. člen
(vsebina in trajanje strokovnega usposabljanja)
(1) Vsebina programa strokovnega usposabljanja je določena s programom strokovnega usposabljanja iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(2) Strokovno usposabljanje traja v obsegu ur, ki so določene s programom.
5. člen
(izvajalci strokovnega usposabljanja)
Izvajalci strokovnega usposabljanja morajo imeti:
– za teoretične vsebine najmanj visoko strokovno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj s posameznega strokovnega področja,
– za praktične vsebine najmanj srednjo strokovno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj s posameznega strokovnega področja.
6. člen
(prijava na strokovno usposabljanje)
(1) Organizator poskrbi za objavo strokovnega usposabljanja na spletni strani ministrstva najmanj šestdeset dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja.
(2) Prijavo kandidata na strokovno usposabljanje vloži odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, ali drug prijavitelj pri organizatorju najmanj trideset dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja.
(3) Organizator zagotovi možnost sprejemanja prijave na strokovno usposabljanje po elektronski pošti z uradnega naslova občinske uprave ali drugega prijavitelja na elektronski naslov organizatorja.
(4) Prijava kandidata se vloži kot vloga, ki vsebuje ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, EMŠO, stalni in začasni naslov prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka in kraj) ter ime in podpis prijavitelja.
(5) Organizator kandidata obvesti o datumu, uri in kraju izvedbe strokovnega usposabljanja.
III. PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI
7. člen
(pogoji ter postopek preverjanja in potrjevanja znanja in spretnosti)
(1) Usposobljenost kandidatov v programih strokovnega usposabljanja se preveri s postopkom preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
(2) Postopek preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij poteka v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.
(3) Izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, obvesti kandidata o datumu, uri in kraju preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
8. člen
(komisija za preverjanje in potrjevanje)
Komisija za preverjanje in potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: komisija), imenovana v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, preveri in oceni strokovno znanje in spretnosti kandidata, določene s katalogom.
9. člen
(ugovor)
Kandidat, ki ni uspešno opravil preverjanja ali potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije, lahko vloži ugovor v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.
10. člen
(potrdilo in certifikat)
(1) Organizator izda kandidatu, ki je opravil program strokovnega usposabljanja, potrdilo o opravljenem strokovnem usposabljanju.
(2) Izvajalec postopkov ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki je vpisan v register izvajalcev pri Državnem izpitnem centru, kandidatu po končanem postopku preverjanja in potrjevanja izda certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji oziroma odločbo o tem, da preverjanja in potrjevanja ni uspešno opravil, in sicer v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.
IV. OBDOBNO IZPOPOLNJEVANJE
11. člen
(obdobno izpopolnjevanje)
(1) Program obdobnega strokovnega izpopolnjevanja občinskih redarjev je v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Podrobnejša vsebina programa se objavi na spletni strani ministrstva.
(2) Obdobno izpopolnjevanje organizira in izvede organizator najmanj enkrat letno na podlagi prijav v skladu s predpisanim programom.
(3) Občinski redarji opravijo obdobno izpopolnjevanje, če se v vsakem triletnem obdobju udeležijo programa obdobnega izpopolnjevanja in opravijo preizkus znanja.
(4) Organizator izda kandidatu, ki je opravil program obdobnega izpopolnjevanja in preizkus znanja, potrdilo o uspešno opravljenem obdobnem izpopolnjevanju.
(5) Potrdilo iz prejšnjega odstavka organizator usposabljanja pošlje kandidatu in odgovorni osebi občinske uprave najpozneje v osmih dneh od opravljenega preizkusa znanja.
(6) Obdobno izpopolnjevanje traja v obsegu ur, ki so določene s programom.
(7) Za prijavo, organizacijo, izvedbo, stroške in postopek obdobnega preizkusa znanja se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki urejajo strokovno usposabljanje.
(8) Prijavo na obdobno izpopolnjevanje vloži odgovorna oseba občinske uprave pri kateri je pooblaščena uradna oseba občinskega redarstva zaposlena.
(9) Prijava na obdobno izpopolnjevanje pomeni tudi prijavo na preizkus znanja, ki mora biti organiziran vsaj štirinajst dni po končanem izpopolnjevanju.
12. člen
(komisija za preizkus znanja)
(1) Za postopek preverjanja obdobnega preizkusa znanja se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.
(2) Preizkus znanja po programu obdobnega izpopolnjevanja po tem pravilniku ocenjuje tričlanska komisija (v nadaljnjem besedilu: komisija ministrstva), ki jo imenuje minister, pristojen za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister) izmed članov imetnikov licence za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije občinski redar.
(3) Organizator usposabljanja za vsak preizkus znanja predlaga komisijo, sestavljeno iz predsednika in dveh članov.
(4) Članom komisij ministrstva za izvedbo preizkusa znanja pripada za vsakega kandidata plačilo v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.
(5) Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja obdobnega izpopolnjevanja, lahko pri organizatorju vloži ugovor. O ugovoru odloča komisija, ki jo imenuje minister, s smiselno uporabo predpisov, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.
(6) Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja lahko ponovno opravlja preizkus znanja v naslednjem razpisanem roku.
V. STROŠKI
13. člen
(plačilo stroškov)
(1) Občina krije stroške udeležbe strokovnega usposabljanja občinskega redarja pripravnika in obdobnega izpopolnjevanja pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva razen stroškov, ki jih na podlagi zakona, ki ureja občinsko redarstvo krije ministrstvo.
(2) Stroške preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije ter preizkusa znanja za osebe iz prejšnjega odstavka v celoti krije občina.
(3) Drugi prijavitelji stroške strokovnega usposabljanja ter preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije v celoti krijejo sami.
(4) Občina krije stroške udeležbe strokovnega izpopolnjevanja.
(5) Minister določi cenik osnovnega strokovnega usposabljanja in obdobnega izpopolnjevanja.
VI. EVIDENCE STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJE
14. člen
(evidence strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja)
(1) Organizator strokovnega usposabljanja in obdobnega izpopolnjevanja vodi evidence:
– strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja,
– obdobnega izpopolnjevanja in
– preizkusa znanja.
(2) Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij vodijo evidence na podlagi predpisov, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.
(3) Evidence iz prvega odstavka vsebujejo ime in priimek kandidata, njegov EMŠO, stalno in začasno prebivališče kandidata, ime občine oziroma prijavitelja, datum izvedbe strokovnega usposabljanja oziroma izpopolnjevanja, preizkusa znanja obdobnega izpopolnjevanja, evidenčno številko ter datum izdanih potrdil.
15. člen
(evidenca, ki jo vodi občinska uprava)
(1) Organizacijska enota občinske uprave, pristojna za kadrovske evidence, vodi evidenco zaposlenih, ki opravljajo naloge občinskega redarstva.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje za vsakega zaposlenega ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije ter datum opravljenega preizkusa znanja obdobnega izpopolnjevanja.
(3) Evidenca in zbirke dokumentov iz tega člena se hranijo kot trajno arhivsko gradivo.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(strokovno usposabljanje in obdobno izpopolnjevanje po prejšnjem predpisu)
(1) Kandidati, ki se do uveljavitve tega pravilnika usposabljajo in izpopolnjujejo na podlagi Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 78/07), dokončajo usposabljanje in izpopolnjevanje po Pravilniku o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev.
(2) Kandidati, ki so do uveljavitve tega pravilnika pridobili pravico opravljati delo in naloge občinskih redarjev, lahko pristopijo k potrjevanju nacionalne poklicne kvalifikacije v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.
(3) Občinski redarji, ki se do uveljavitve tega pravilnika niso udeležili strokovnega usposabljanja, se ga morajo udeležiti in pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo občinski redar v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, v treh letih od uveljavitve tega pravilnika.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 78/07).
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-477/2010
Ljubljana, dne 24. marca 2011
EVA 2010-1711-0042
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve