Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2009 z dne 30. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2009 z dne 30. 10. 2009

Kazalo

3812. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk, stran 11618.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03, 16/07 – odl. US, 102/07, 96/08 – odl. US in 41/09) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk
1. člen
V Pravilniku o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk (Uradni list RS, št. 96/05, 16/08 in 81/08) se v 1. točki prvega odstavka 3. člena za besedo "dediščine" pika nadomesti z vejico in doda besedilo "nacionalno bogastvo po predpisu, ki določa varovanje in hrambo nacionalnega bogastva in muzejsko gradivo po predpisu, ki določa varovanje in hrambo muzejskega gradiva.".
V 6. točki se doda stavek, ki se glasi: "Vozilo mora ustrezati standardom SIST EN 1522:2000.".
V 8. točki se besedilo "najmanj 200 kilometrov" nadomesti z besedama "opravljanja storitve".
2. člen
V 5. členu se v naslovu beseda "drugačni" nadomesti z besedo "strožji".
3. člen
V 8. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Imetnik licence pred podpisom pogodbe seznani naročnika z razredi prevozov varovanih pošiljk in okoliščinami, ki zmanjšujejo varnost prevozov pošiljk."
4. člen
V prvem odstavku 14. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: "Dolžni so evidentirati vsebino, čas usposabljanja, prisotnost varnostnikov in podatke o izvajalcu usposabljanja.".
Drugi odstavek se črta.
5. člen
Četrti odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Varovana pošiljka 1. razreda mora biti med prenosom shranjena v prirejenem kovčku, kaseti ali torbi, ki je konstruirana tako, da otežuje nasilno odpiranje in odtujitev javlja z zvočnim, svetlobnim, dimnim ali tehničnim signalom. Ponoči (med 22.00 uro in 06.00 uro) oziroma v razmerah zmanjšane vidljivosti prenos varovane pošiljke 1. razreda opravljata najmanj dva oborožena varnostnika."
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(5) Varovana pošiljka 2. in 3. razreda mora biti med prenosom shranjena v prirejenem kovčku, kaseti ali torbi, ki je opremljena s certificiranim sistemom za barvanje oziroma uničevanje gotovine in je konstruirana tako, da otežuje nasilno odpiranje in odtujitev javlja z zvočnim, svetlobnim, dimnim ali tehničnim signalom. Prenos varovanih pošiljk 2. in 3. razreda opravljata najmanj dva oborožena varnostnika."
6. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Prevoz varovane pošiljke 1. razreda se izvaja z dvema oboroženima varnostnikoma."
V prvi alineji drugega odstavka se za besedo "fiksno" dodata besedi "in trdo".
V peti alineji drugega odstavka se črta besedilo "in katere vklop je možen tudi zunaj vozila".
V četrtem odstavku se beseda "neoboroženim" nadomesti z besedama "enim oboroženim".
Doda se novi peti odstavek, ki se glasi:
"(5) Varnostniki so opremljeni z neprebojnimi jopiči ali neprebojnimi srajcami."
7. člen
V drugem odstavku 17. člena se v peti alineji črta besedilo "in katere vklop je možen tudi zunaj vozila".
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Varnostniki so opremljeni z neprebojnimi jopiči ali neprebojnimi srajcami."
8. člen
V drugem odstavku 17. a člena se v drugi alineji besedilo "M2/C2" nadomesti z "FB 3".
9. člen
V drugem odstavku 18. člena se v drugi alineji besedilo "M2/C2" nadomesti z "FB 3".
10. člen
V tretjem odstavku 19. člena se v drugi alineji besedilo "M2/C2" nadomesti z "FB 3".
V osmi alineji se besedilo "najmanj 200 km" nadomesti z besedilom "opravljanja storitve".
11. člen
V tretjem odstavku 20. člena se besedilo "M3/C3" nadomesti z "FB 4".
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Pošiljka se spremlja z neprebojnim vozilom najmanj kategorije FB 3 z vseh štirih bočnih strani, v katerem so trije oboroženi varnostniki. V spremljevalnem vozilu mora biti nameščena oprema za neposredno komuniciranje z VNC."
12. člen
V prvem odstavku 21. člena se črta številka "4.".
13. člen
V 22. členu se besedi "vakuumsko komoro" nadomesti z besedami "posebne klimatske razmere".
PREHODNA DOLOČBA
14. člen
Imetniki licenc za prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk morajo uskladiti prevoze varovanih pošiljk s tem pravilnikom v osmih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-41/2008/41
Ljubljana, dne 22. oktobra 2009
EVA 2009-1711-0002
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve