Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007

Kazalo

3630. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Rb2007), stran 9205.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in prvega odstavka 166. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02, 60/04 in 64/07) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. 7. 2007 sprejel
R E B A L A N S P R O R A Č U N A
Republike Slovenije za leto 2007 (Rb2007)
I. SPLOŠNI DEL
(1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki rebalansa proračuna Republike Slovenije so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
(2) Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2007 se določa za proračunske uporabnike v okviru Ministrstva za finance in Ministrstva za promet v zneskih, izkazanih v II. Posebnem delu in III. Načrtu razvojnih programov 2007–2010.
Ta rebalans začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 66/07).
Št. 411-01/05-81/10
Ljubljana, dne 12. julija 2007
EPA 1540-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.