Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2007 z dne 25. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2007 z dne 25. 5. 2007

Kazalo

2471. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih vloge za dodelitev denarnih socialnih pomoči in vrstah dokazov, stran 6296.

Na podlagi drugega odstavka 33.a člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr. in 114/06 – ZUTPG) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o obrazcih vloge za dodelitev denarnih socialnih pomoči in vrstah dokazov
1. člen
V Pravilniku o obrazcih vloge za dodelitev denarnih socialnih pomoči in vrstah dokazov (Uradni list RS, št. 68/01, 69/01 – popr. in 107/03) se v 2. členu črta tretji odstavek.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Upravičenec mora obrazec iz prejšnjega člena izpolniti v celoti. Izpolniti mora vsa polja in okenca v obrazcu razen tistih, ki jih izpolni center za socialno delo.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Upravičenec mora predložiti dokazila, ki jih od njega zahteva organ, ki vodi postopek.
Podatki, navedeni v vlogi, se dokazujejo zlasti z naslednjimi dokazili:
– o prejetih plačah in drugih prejemkih iz dela v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za vsak mesec posebej oziroma v drugih obdobjih,
– sklepom o prenehanju delovnega razmerja,
– izjavo o šolanju za otroke starejše od 15 let, ki vključuje navedbo zavoda, kjer se šola in vrsto statusa,
– o izplačani preživnini v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za vsak mesec posebej,
– o aktivnem reševanju socialne problematike,
– fotokopijo prve strani hranilne knjižice ali osebnega računa,
– drugimi dokazili (npr. obvestila banke ali hranilnice o stanju na osebnem računu).
Organ, ki vodi postopek po uradni dolžnosti, pridobiva potrebne podatke in dokazila iz uradnih evidenc in druge podatke, za katere ima podlago v zakonu, ki ureja socialno varstvo.«.
4. člen
Obrazca DSP in IDP, ki sta sestavni del pravilnika, se nadomestita z obrazcema DSP in IDP, ki sta sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-5/2007-01
Ljubljana, dne 25. aprila 2007
EVA 2006-2611-0093
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve