Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2006 z dne 17. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2006 z dne 17. 11. 2006

Kazalo

5021. Zakon o dopolnitvah Zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP-1A), stran 12412.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP-1A)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. novembra 2006.
Št. 001-22-167/06
Ljubljana, 10. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O EVIDENCI VOLILNE PRAVICE (ZEVP-1A)
1. člen
V Zakonu o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 52/02) se v 10. členu dodata deveti in deseti odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena pristojni organ v evidenco volilne pravice državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, vpiše državljana RS, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, po uradni dolžnosti, če razpolaga s podatki iz tretjega odstavka tega člena.
Podatke iz tretjega odstavka tega člena pristojni organ pridobi iz uradnih evidenc, ki jih vodi, pri pristojnem diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini in tudi od državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Pristojni organ vzpostavi evidenco volilne pravice državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, po uradni dolžnosti iz 1. člena tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-12/89-1/19
Ljubljana, dne 2. novembra 2006
EPA 1003-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.