Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

988. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu ladijski strojni tehnik, stran 3155.

Na podlagi petega odstavka 92. člena in 93. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu ladijski strojni tehnik
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnem programu srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja – ladijski strojni tehnik
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Ladijski stroji
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz pomorstva, smer ladijsko strojništvo. Učitelj mora imeti najmanj dve leti delovnih izkušenj na vodstveni ravni v ladijski strojni službi.
2. Tehnično risanje s strojnimi elementi
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz pomorstva, smer ladijsko strojništvo ali strojništva ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
3. Tehnična mehanika
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz pomorstva, smer ladijsko strojništvo ali strojništva ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
4. Ladijska elektrika in avtomatika
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz elektrotehnike.
5. Ladijski parni postroj
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz pomorstva, smer ladijsko strojništvo. Učitelj mora imeti najmanj dve leti delovnih izkušenj na vodstveni ravni v ladijski strojni službi.
6. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz pomorstva, smer ladijsko strojništvo ali strojništva ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
7. Pomorstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz pomorstva, smer navtika.
Učitelj mora imeti najmanj dve leti delovnih izkušenj na vodstveni ravni v ladijski krovni službi.
8. Varstvo pri delu in reševanje na morju
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz pomorstva, smer navtika.
Učitelj mora imeti najmanj dve leti delovnih izkušenj na vodstveni ravni v ladijski krovni službi.
9. Praktični pouk:
a) Ladijski stroji
Učitelj je lahko kdor je končal višješolski študijski program iz ladijskega strojništva I ali visokošolski strokovni študijski program iz pomorstva, smer ladijsko strojništvo ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz pomorstva, smer ladijsko strojništvo po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj mora imeti najmanj dve leti delovnih izkušenj na vodstveni ravni v ladijski strojni službi ali tri leta delovnih izkušenj s področja konstruiranja, proizvodnje ali vzdrževanja ladijskih ali drugih pogonskih in pomožnih strojev in naprav ali plovil oziroma drugih vozil.
b) Tehnično risanje s strojnimi elementi
Učitelj je lahko kdor je končal višješolski študijski program iz strojništva ali ladijskega strojništva I ali visokošolski strokovni študijski program iz strojništva ali pomorstva, smer ladijsko strojništvo ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz pomorstva, smer ladijsko strojništvo ali strojništva po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja konstruiranja, proizvodnje ali vzdrževanja ladijskih ali drugih pogonskih in pomožnih strojev in naprav ali plovil oziroma drugih vozil.
c) Ladijska elektrika in avtomatika
Učitelj je lahko kdor je končal višješolski ali visokošolski strokovni študijski program iz elektrotehnike ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz elektrotehnike po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja konstruiranja, proizvodnje ali vzdrževanja ladijskih elektroenergetskih strojev in naprav ali ladijskih elektronskih, oziroma telekomunikacijskih naprav.
d) Tehnologija
Učitelj je lahko kdor je končal višješolski študijski program iz strojništva ali ladijskega strojništva I ali visokošolski strokovni študijski program iz strojništva ali pomorstva, smer ladijsko strojništvo ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz pomorstva, smer ladijsko strojništvo ali strojništva po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja konstruiranja, proizvodnje ali vzdrževanja ladijskih ali drugih pogonskih in pomožnih strojev in naprav ali plovil oziroma drugih vozil.
e) Pomorstvo
Učitelj je lahko kdor je končal višješolski študijski program iz navtike I ali visokošolski strokovni študijski program iz pomorstva, smer navtika ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz pomorstva, navtika po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj mora imeti najmanj dve leti delovnih izkušenj na vodstveni ravni v ladijski krovni službi.
f) Varstvo pri delu in reševanje na morju
Učitelj je lahko kdor je končal višješolski študijski program iz navtike I ali visokošolski strokovni študijski program iz pomorstva, smer navtika ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz pomorstva, smer navtika po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj mora imeti najmanj dve leti delovnih izkušenj na vodstveni ravni v ladijski krovni službi.
5. člen
Seznami strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih programih, navedenih v 4. členu odredbe so objavljeni v Uradnem listu RS, št. 22/99, 33/99 in 57/99.
6. člen
Učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu, plovbni in ladijski tehnik (V/30), poklic ladijski tehnik, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana julij 1992, druga dopolnjena izdaja, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
7. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa plovbni in ladijski tehnik (V/30), poklic ladijski tehnik, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-14/00
Ljubljana, dne 1. marca 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport