Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/1999 z dne 23. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/1999 z dne 23. 12. 1999

Kazalo

4966. Zakon o ureditvi plačilnega prometa na dan 31. 12. 1999 (ZUPP99), stran 16362.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o ureditvi plačilnega prometa na dan 31. 12. 1999 (ZUPP99)
Razglašam zakon o ureditvi plačilnega prometa na dan 31. 12. 1999 (ZUPP99), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. decembra 1999.
Št. 001-22-180/99
Ljubljana, dne 20. decembra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O UREDITVI PLAČILNEGA PROMETA NA DAN 31. 12. 1999 (ZUPP99)
1. člen
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Banka Slovenije, banke in hranilnice ter Pošta Slovenije, d.o.o. dne 31. 12. 1999 ne opravljajo plačilnega prometa.
Šteje se, da so zakonske in pogodbene obveznosti, ki zapadejo v plačilo 31. 12. 1999, poravnane pravočasno, če dolžniki poravnajo svoje obveznosti 3. 1. 2000.
2. člen
Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna Republike Slovenije se lahko Republika Slovenija za čas od 30. 12. 1999 do 4. 1. 2000, ne glede na predpise, ki urejajo proračunsko financiranje, dodatno kratkoročno zadolži do višine 12 milijard tolarjev.
3. člen
Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna Republike Slovenije lahko Republika Slovenija, ne glede na predpise, ki urejajo računovodsko izkazovanje, uporabi prosta denarna sredstva kupnin po zakonu o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95 in 34/96) ter sredstva rezerv Republike Slovenije, za čas do konca proračunskega leta 1999.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. ž450-01/99-3/1
Ljubljana, dne 10. decembra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.