Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1999 z dne 10. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1999 z dne 10. 9. 1999

Kazalo

3593. Odredba o spremembi odredbe o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev, stran 9859.

Na podlagi 11. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I, 23/92, 30/92, 52/92 – odl. US RS, 7/93 in 43/93 – odločba US RS 80/94 in 78/97), 4. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99 in 61/99 – odl. US RS) in 2., 63., 64. in 65. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 34/98 in 91/98) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o spremembi odredbe o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev
1. člen
V odredbi o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev (Uradni list RS, št. 1/99, 16/99 in 48/99) se v prilogi I v RAZREDU 7: PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI, v okviru podskupine prihodkov »704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE« doda konto »7048 Davki na motorna vozila« in podkonti:
704800 – Davek od novih motornih vozil
704801 – Zamudne obresti od davka od novih motornih vozil
704802 – Davek na promet rabljenih motornih vozil
704803 – Zamudne obresti od davka na promet rabljenih motornih vozil.
2. člen
V isti podskupini prihodkov, kot v prejšnjem členu, se v kontu 7044 dodajo podkonti:
704406 – Davek od klasičnih iger na srečo
704407 – Zamudne obresti od davka od klasičnih iger na srečo
704408 – Davek od posebnih iger na srečo
704409 – Zamudne obresti od davka od posebnih iger na srečo
704410 – Davek od prometa zavarovalnih poslov
704411 – Zamudne obresti od davka od prometa zavarovalnih poslov.
3. člen
V prilogi I v RAZREDU 4: ODHODKI IN DRUGI IZDATKI, v skupini odhodkov »44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV«, v podskupini 442 »PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE PODJETIJ« se doda nov konto
4422 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin in podkonti:
442200 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin v javnih podjetjih ter
442201 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin v privatnih podjetjih.
4. člen
V prilogi III. »BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OD 1. JANUARJA ... DO ...« se doda nov konto 7048 Davki na motorna vozila.
V prilogi IV. »IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB OD 1. JANUARJA ... DO ...« se doda konto 4422 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-3/98
Ljubljana, dne 3. septembra 1999.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance