Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1999 z dne 28. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1999 z dne 28. 5. 1999

Kazalo

2006. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta za Obrtno ulico v Brežicah, stran 4811.

Na podlagi 1. in 2. ter 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/98, Uradni list RS, št. 71/93) in 70. člen statuta Občina Brežice je župan Občine Brežice dne 18. 5. 1999 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta za Obrtno ulico v Brežicah
I
Javno se razgrne osnutek sprememb zazidalnega načrta za Obrtno ulico v Brežicah (ZN OBU).
II
Osnutek sprememb ZN OBU bo za dobo 30 dni, od dneva objave v Uradnem listu RS v času uradnih ur javno, razgrnjen v prostorih Krajevne skupnosti Šentlenart in Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice (podstrešje).
III
V času javne razgrnitve bo Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice organiziral javno obravnavo.
IV
Pisne pripombe, ki se nanašajo na osnutek sprememb ZN OBU lahko zainteresirani podajo v knjigo pripomb oziroma posredujejo po pošti na Občino Brežice, Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
V pripombi je potrebno poleg podatkov o predlagatelju (ime, priimek, naslov) napisati še parcelno številko in katastrsko občino, na katero se nanaša pripomba.
Kopija katastrskega načrta z označenimi parcelami, ki jo izda republiška geodetska uprava OE Sevnica, izpostava Brežice, je obvezna priloga k vsebini pripombe, ki se nanaša na parcelo.
V
Pripombe naj se nanašajo na razgrnjeno gradivo in naj bodo v skladu s sprejetim programom priprave (Uradni list RS, št. 36/99).
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.
VI
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-78/99
Brežice, dne 18. maja 1999.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.