Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1995 z dne 11. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1995 z dne 11. 8. 1995

Kazalo

2255. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Loški potok, stran 3662.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95 in 7/95) je Občinski svet občine Loški Potok na seji dne 26. 5. 1995 na predlog župana sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Loški Potok
1. člen
Občinska uprava je organ občine, ki opravlja njene upravne in strokovne naloge.
Občinska uprava izvršuje svoje naloge na podlagi ustave, zakonov in statuta občine ter drugih predpisov. Občinska uprava samostojno opravlja upravne, strokovne in druge naloge na področjih, za katera je ustanovljena.
2. člen
Občinska uprava je organizirana kot enotni organ in individualno vodena.
3. člen
Občinsko upravo vodi župan, ki lahko za določene zadeve pooblasti delavce občinske uprave.
Za neposredno izvajanje nalog občinske uprave skrbi tajnik občinske uprave, ki ga imenuje župan.
Župan lahko pooblasti tajnika ali drugega delavca iz občinske uprave za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
4. člen
Občinska uprava opravlja naslednje upravne in strokovne naloge:
– izvrševanje občinskih predpisov in občinskega statuta, odlokov ter drugih splošnih aktov in odločitev občinskega sveta,
– izdajanje posameznih upravnih aktov,
– priprava splošnih aktov, proračuna in zaključnega računa ter drugih aktov, poročil in drugih gradiv za občinske odbore in občinski svet,
– upravljanje z občinskim premoženjem,
– skrbi za koordinirano delo javnih služb in ga tudi nadzira,
– v okviru pristojnosti skrbi za razvoj na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti.
5. člen
Občinska uprava zagotavlja na področju gospodarstva, družbenih dejavnosti, varstva okolja in urejanja prostora in financ naslednje naloge:
– pospeševanje razvoja gospodarskih dejavnosti (obrt, podjetništvo, gostinstvo, turizem),
– razvoj kmetijstva (izvedba agrotehničnih ukrepov),
– kmetijska zemljišča in gozdovi,
– lokalni javni zavodi: zdravstvo, šolstvo,
– kultura in kulturna dediščina,
– šport in rekreacija,
– informacijska dejavnost,
– proračun,
– urejanje prostora in urbanizem,
– lokalne gospodarske javne službe: komunalne in druge javne službe, javne službe varstva okolja,
– lokalne javne ceste in javne poti, gozdne ceste,
– stavbna zemljišča,
– stanovanjsko gospodarstvo,
– požarna varnost in zaščita pred drugimi nesrečami.
6. člen
Občinska uprava opravlja tudi naloge strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave oziroma občine zlasti na naslednjih področjih:
– pravne zadeve (premoženjsko pravna služba),
– priprava osnutkov splošnih aktov, ki jih sprejema občinski svet,
– kadrovske zadeve,
– tehnično organizacijske zadeve,
– lokalne volitve,
– druge naloge v skladu z zakoni in odločitvami občinskega sveta.
7. člen
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan. S sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, ki jo sprejme župan, se določijo medsebojna razmerja, plačilni razredi in druga razmerja, ki določajo sistem napredovanja v občinski upravi.
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi odloča župan.
8. člen
Za delavce v občinski upravi, župana in tajnika, se smiselno uporabljajo določbe zakona o delavcih v državni upravi (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 22/91 in 4/93), zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-013-4/95
Loški potok, dne 20. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loški Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost