Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1994 z dne 9. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1994 z dne 9. 12. 1994

Kazalo

2724. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvajanju Resolucij Varnostnega sveta OZN št. 757/1992 in 820/1993, stran 4319.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvajanju Resolucij Varnostnega sveta OZN št. 757/1992 in 820/1993
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvajanju Resolucij Varnostnega sveta OZN št. 757/1992 in 820/1993, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. novembra 1994.
Št. 012-01/94-160
Ljubljana, dne 2. decembra 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVAJANJU RESOLUCIJ VARNOSTNEGA SVETA OZN ŠT. 757/1992 in 820/1993
1. člen
V zakonu o izvajanju Resolucije Varnostnega sveta OZN št. 757/1992 in 820/1993 (Uradni list RS, št. 53/92 in 27/93) se naslov spremeni tako, da glasi: "Zakon o izvajanju Resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov".
2. člen
V 1. členu se pika nadomesti z vejico in doda besedilo: "oziroma 820/1993, 942/94 in 943/94".
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
"Določbe tega zakona smiselno veljajo tudi za območja Bosne in Hercegovine, ki so pod nadzorom sil bosanskih Srbov."
3. člen
V drugem odstavku 5. člena se črtajo besede "ter za letala, registrirana v Republiki Sloveniji."
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Začasno se dovoljuje prevozna dejavnost z letali na letališče Beograd in z letališča Beograd, vendar le za prevoz oseb in njihovo osebno prtljago. Prepoveduje se letalski prevoz blaga, razen če je za tak prevoz izdano dovoljenje komiteja, ki ga določa Resolucija Varnostnega sveta OZN št. 724/1991."
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Začasno je dovoljena udeležba športnikov, ki predstavljajo Republiko Srbijo ali Republiko Črno goro, na prireditvah v Republiki Sloveniji."
5. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Prepoveduje se znanstveno in tehnično sodelovanje. Začasno se dovoljuje kulturna izmenjava in obiski oseb in skupin tudi, ko jih uradno sponzorira ali ki predstavljajo Republiko Srbijo ali Republiko Črno goro."
6. člen
V prvem odstavku 12. člena se točka 4) črta.
7. člen
V prvem odstavku 14. člena se črtata besedi "kulturno izmenjavo".
8. člen
V prvem odstavku 16. a člena se črtata. besedi "in letala".
9. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
"17.a člen
Vlada Republike Slovenije lahko v primeru novih resolucij Varnostnega sveta OZN, oziroma v primerih dopolnitev, sprememb, preklicev ali podaljšanj določil resolucij Varnostnega sveta OZN, ki se nanašajo na izvajanje sankcij zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in Hercegovine, ki so pod nadzorom sil bosanskih Srbov, predpiše način izvajanja teh resolucij."
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-03/92-6/3
Ljubljana, dne 24. novembra 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.