Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1994 z dne 5. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1994 z dne 5. 7. 1994

Kazalo

1593. Zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske investicijske banke za projekt Slovenske železnice II, stran 2521.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske investicijske banke za projekt Slovenske železnice II
Razglašam zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske investicijske banke za projekt Slovenske železnice II, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. julija 1994.
Št. 012-01/94-85
Ljubljana, dne 1. julija 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O GARANCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ POGODBE O NAJETJU KREDITA EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA PROJEKT SLOVENSKE ŽELEZNICE II
1. člen
Republika Slovenija daje garancijo za obveznosti javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana p.o. (v nadaljnjem besedilu: Slovenske železnice – Ljubljana) iz naslova kredita, ki ga ta najame pri Evropski investicijski banki v višini 13 mio ECU za obnovo slovenskega železniškega omrežja na smeri Sežana-Ljubljana-Maribor pod naslednjimi pogoji:
– znesek kredita se črpa v ECU ali v eni od valut držav članic ES;
– obrestna mera – variabilna, vendar fiksirana za vsak črpan znesek za izbrano valuto črpanja, zmanjšana za 2% beneficirane obresti;
– rok odplačila – 20 let z vključenim 5-letnim moratorijem, začetek odplačevanja 1999;
– drugi stroški – provizija za odlog črpanja – 1% za obdobje od prvotno določenega dneva črpanja do dejanskega dneva črpanja;
– provizija za odpoved kredita – 0,75% na odpovedan znesek;
– zamudne obresti – pogodbena obrestna mera + 2,5% za posamezno tranšo;
– valuta plačila stroškov – stroški, plačila kredita (razen obresti) se obračunavajo in so plačljivi v ECU.
Skladno s prejšnjim odstavkom bo Republika Slovenija v primerih, ko Slovenske železnice – Ljubljana, zaradi svoje neplačevitosti ne bodo poravnale obveznosti po kreditni pogodbi, na poseben poziv EIB, plačala te obveznosti namesto Slovenskih železnic – Ljubljana.
2. člen
Pogodbo o garanciji v imenu in za račun Republike Slovenije podpiše z Evropsko investicijsko banko minister, pristojen za finance.
Ministrstvo za finance skrbi za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti za Republiko Slovenijo, ki iz njega izhajajo.
3. člen
V primerih, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne pogodbe namesto Slovenskih železnic – Ljubljana, pridobi Republika Slovenija v razmerju do Slovenskih železnic – Ljubljana pravico do regresiranja plačanih zneskov in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.
Slovenske železnice – Ljubljana sklenejo z Ministrstvom za finance pogodbo o načinu zavarovanja garancije Republike Slovenije. S pogodbo se uredijo viri za vračilo zneskov, plačanih iz naslova garancije, instrumenti zavarovanja in realizacije terjatev ter način urejanja odnosov v primeru statusnih sprememb.
V roku 30 dni po podpisu garancijske pogodbe iz 1. člena tega. tega zakona skleneta Ministrstvo za finance in Slovenske železnice – Ljubljana pogodbo, s katero podrobneje uredita medsebojna razmerja v zvezi z uresničevanjem tega člena.
4. člen
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti Slovenskih železnic – Ljubljana v primerih iz drugega odstavka 1. člena tega zakona se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/94-45/1
Ljubljana, dne 23. junija 1994.
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
dr. Lev Kreft l. r.