Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1993 z dne 31. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1993 z dne 31. 12. 1993

Kazalo

2641. Uredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih, stran 3799.

Na podlagi 6. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) in 95. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih
I. SKUPNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa okvirno razporeditev delovnega časa v vseh upravnih organih v Republiki Sloveniji ter začetek, konec, trajanje, in razporeditev delovnega časa v republiških upravnih organih in republiških upravnih organizacijah.
2. člen
Upravni organi delajo najmanj pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.
V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnega organa ali način njegovega dela, se lahko določi, da upravni organ ali posamezne notranje organizacijske enote upravnega organa delajo tudi v soboto oziroma v nedeljo.
3. člen
Vlada Republike Slovenije za posamezno koledarsko leto lahko določi, da upravni organi delovni dan med praznikom in soboto oziroma nedeljo nadomestijo z delom v soboto v istem mesecu, če se na ta način zagotovi večja učinkovitost dela ter zmanjšajo materialni stroški.
Z razporeditvijo delovnega časa po prejšnjem odstavku mora biti zagotovljen enak obseg uradnih ur.
Obvestilo o razporeditvi delovnega časa upravnih organov po prvem odstavku tega člena se objavi štirinajst dni pred praznikom oziroma dnevom nadomeščanja.
4. člen
Dnevni delovni čas v občinskih upravnih organih se razporedi tako, da se praviloma začne ob 8. uri in da obvezno zajema čas od 8. do 14. ure, v sredo pa tudi čas od 14. do 16. ure. Glede na specifične razmere v občini se lahko izjemoma določi, da se začne delovni čas prej, vendar ne pred 7. uro.
5. člen
Uradne ure za neposredno poslovanje upravnih organov za državljane in druge osebe, za organizacije in skupnosti ter za druge pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: uradne ure) se razporedijo najmanj na tri dni v tednu.
Če je opravljanje nalog upravnega organa ali posamezne notranje organizacijske enote upravnega organa vezano na stalno poslovanje z državljani in drugimi osebami, organizacijami in skupnostmi ter z drugimi pravnimi osebami, se uradne ure za opravljanje teh nalog določijo tako, da trajajo ves delovni čas organa.
Glede na potrebe državljanov in drugih oseb se lahko določijo uradne ure za opravljanje določenih upravnih nalog tudi zunaj sedeža upravnega organa.
6. člen
Izvršni svet občinskih skupščin in skupščin mesta Ljubljana ter Obalne skupnosti določijo delovni čas v upravnih organih glede na značaj upravnih nalog" in način njihovega izvrševanja; pri tem upoštevajo potrebe državljanov in drugih oseb kakor tudi življenjske, prometne in druge razmere na območju občine, mesta Ljubljana oziroma Obalne skupnosti.
7. člen
Upravni organi morajo v okviru svojega delovnega časa tudi zunaj uradnih ur na ustrežen način zagotoviti državljanom in drugim osebam, organizacijam in skupnosti ter drugim pravnim osebam dajanje pojasnil in napotkov, ki so pomembni za uveljavljanje njihovih pravic in izpolnjevanje obveznosti pri teh organih, kakor tudi sprejem vlog in strokovno pomoč pri sestavi vlog. Opravljanje teh nalog zagotovijo upravni organi praviloma v skupni sprejemno-informacijski pisarni.
8. člen
Razpored delovnega časa in uradnih ur upravnega organa mora biti objavljen in na primeren način označen v poslovnih prostorih upravnega organa.
II. DELOVNI ČAS REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANOV
9. člen
Republiški upravni organi in republiške organizacije delajo:
– v ponedeljek, torek, sredo in četrtek od 8. do 16. ure.
– v petek od 8. do 15. ure.
Republiški upravni organi in republiške organizacije uvedejo premakljiv začetek in konec delovnega časa delavcev; pri tem določijo možen čas za prihod in odhod delavcev, in sicer za prihod od 7.30 do 8.30 ure in za odhod od 15.30 do 16.30 ure oziroma v pretek od 14.30 do 15.30 ure.
V okviru razpona delovnega časa, določenega za prihod na delo oziroma odhod z dela, morajo delavci, upoštevajoč značaj upravnih nalog in način njihovega izvrševanja, opraviti 40-urno tedensko delovno obveznost.
Evidentiranje prihodov in odhodov, razporejanje dela v okviru razpona premakljivega delovnega časa in druga s tem povezana vprašanja za posamezno ministrstvo in organe v njegovi sestavi podrobneje uredi minister.
10. člen
Republiški upravni organi in republiške upravne organizacije imajo uradne ure v ponedeljek in petek od 8. do 12. ure, v sredo pa od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure.
11. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog republiškega upravnega organa ali republiške upravne organizacije oziroma način njegovega dela, lahko minister razporedi delovni čas drugače, kot je določeno v 9. členu oziroma določi večji obseg uradnih ur kot je določeno v 10. členu.
12. člen
Določbe 3., 9. in 11. člena te uredbe veljajo tudi za strokovne službe Vlade Republike Slovenije.
III. DELOVNI ČAS PRAVOSODNIH ORGANOV
13. člen
Določbe 3. in 9. do 11. člena te uredbe veljajo za sodišča, za javna tožilstva, za Javno pravobranilstvo Republike Slovenije in za Republiški senat za prekrške, kolikor ni drugače določeno.
Za delovni čas in uradne ure drugih javnih pravobranilstev in organov za postopek o prekrških se uporabljajo predpisi izvršnih svetov občinskih skupščin in Skupščine mesta Ljubljana ter Obalne skupnosti, če ni za posamezne od teh organov z zakonom ali drugim predpisom na podlagi zakona drugače določeno.
14. člen
Razpored delovnega časa za zagotovitev nujnih preiskovalnih dejanj za sodišča in javna tožilstva v skladu s predpisi ter evidentiranje prihodov in odhodov ter razporejanje premakljivega delovnega časa za strokovne in administrativno – tehnične delavce sodišč in javnih tožilstev določi predstojnik organa.
IV. KONČNI DOLOČBI
15. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati odlok o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih (Uradni list SRS, št. 7/80, 38/82, 10/83 in 4/87).
16. člen
Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 1994.
Št. 140-02/93-2/3-8
Ljubljana, dne 23. decembra 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik