Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1993 z dne 4. 2. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1993 z dne 4. 2. 1993

Kazalo

297. Zakon o varstvu terjatev v postopkih preoblikovanja podjetij in drugih pravnih oseb, stran 268.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o varstvu terjatev v postopkih preoblikovanja podjetij in drugih pravnih oseb
Razglašam zakon o varstvu terjatev v postopkih preoblikovanja podjetij in, drugih pravnih oseb, ki ga je sprejel Državni zbor Republike1 Slovenije na seji dne 26. januarja 1993.
Št. 0100-13/93
Ljubljana, dne 3. februarja 1993.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O VARSTVU TERJATEV V POSTOPKIH PREOBLIKOVANJA PODJETIJ IN DRUGIH PRAVNIH OSEB
1. člen
Upniki, ki od 25. 6. 1991 niso mogli izterjati svojih dospelih terjatev do podjetij in drugih pravnih oseb, ki so prenesle kapital ali poslovanje na druge pravne osebe ali zasebnike, lahko uveljavljajo svoje dospele neporavnane terjatve do teh pravnih oseb ali zasebnikov.
2. člen
Za prenos kapitala po prejšnjem členu se šteje vplačilo ustanovnega deleža podjetja ali druge pravne osebe v novem podjetju, drugi pravni osebi ali pri zasebniku ter prenos kapitala po zakonu o podjetjih, če se je s temi prenosi sposobnost dolžnika za poravnavo obveznosti bistveno zmanjšala.
Za prenos poslovanja po prejšnjem členu se šteje, ustanovitev podjetja, druge pravne osebe ali zasebnika, ki jih ustanovijo direktor, delavci s posebnimi pooblastili ali drugi delavci za opravljanje enake ali podobne dejavnosti, za katero je podjetje ali druga pravna oseba, v kateri so delali pred ustanovitvijo, vpisana v sodni register.
3. člen
Podjetje, druga pravna oseba ali zasebnik, na katerega je bil prenesen kapital po prvem odstavku 2. člena tega zakona, odgovarja za obveznosti prejšnjega nosilca kapitala.
4. člen
Podjetje, druga pravna oseba ali zasebnik, na katerega je bilo preneseno poslovanje po drugem odstavku 2. člena tega zakona, odgovarja za obveznosti podjetja ali druge pravne osebe, od katerega je bilo nanj preneseno poslovanje.
5. člen
Po tem zakonu ne morejo uveljavljati terjatev upniki, katerih terjatve so bile poplačane ali delno poplačane v postopkih likvidacije, prisilne poravnave ali stečaja, če so bili ti postopki končani do uveljavitve tega zakona.
6. člen
Upniki uveljavljajo terjatve po tem zakonu s tožbo pred sodiščem.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-07/92-3/2-1
Ljubljana, dne 26. januarja 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.