Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1992 z dne 18. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1992 z dne 18. 12. 1992

Kazalo

2759. Navodilo o vrsti dokumentacije, načinu in roku za njeno predložitev Banki Slovenije zaradi ugotovitve stanja terjatev do Iraka, Kube in LR Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena, stran 3448.

Na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o odkupu terjatev do Iraka. Kube in Ljudske republike Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena (Uradni list RS, št. 55/92) izdaja Banka Slovenije v soglasju z Ministrstvom za finance
NAVODILO
o vrsti dokumentacije, načinu in roku za njeno predložitev
Banki Slovenije zaradi ugotovitve stanja terjatev do Iraka, Kube in LR Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena
1. S tem navodilom so določeni vsebina pisnega zahtevka, ki ga podjetja naslovijo na Banko Slovenije zaradi ugotovitve stanja terjatev, določenih v zakonu o odkupu terjatev do Iraka, Kube in LR Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena (v nadaljnjem besedilu: zakon), vrsta dokumentacije, s katero podjetje dokumentira navedbe v zahtevku ter način in rok za predložitev zahtevka z dokumentacijo v Banko Slovenije.
2. Upravičenci za vložitev zahtevka za odkup terjatev so lastniki terjatev.
3. Zahtevek iz prve točke navodila vsebuje naslednje podatke:
a) firmo, naslov in matično številko upravičenca
b) dejavnost, iz katere izhaja terjatev:
– investicijska dela
– redni izvoz blaga
– izvoz storitev, pomorski prevozi
c) specifikacijo pogodb po vrstah terjatev iz tč. b) in po dolžnikih iz pogodb, z navedbo datuma sklenitve pogodbe, vrednosti posla, instrumenta plačila in izplačilne banke ter zadnjega obračuna situacije pri investicijskih delih
d) podatke o kreditih, prejetih za financiranje terjatev:
– za vsak posel posebej po virih (kreditorjih) – stanje kreditov
– krediti po reprogramih obveznosti z Irakom -stanje kreditov za vsak posel posebej (usklajeno s poslovno banko) v obeh primerih z navedbo pogodbe, na katero se posel nanaša
e) seznam neplačanih terjatev z navedbo zneska, po posameznih dolžnikih iz pogodb in navedbo zneska že cediranih terjatev
f) razlog prekinitve izvoza ali izvajanja del ali neplačila
g) znesek obveznic, prejetih na podlagi odloka o uporabi dela obveznic za pospeševanje izvoza v letu 1990 (Uradni list RS, št. 8/91).
4. Odgovorne osebe (generalni direktor in finančni direktor) in upravni odbori upravičencev dajo naslednje izjave pod materialno in kazensko odgovornostjo:
– izjavo, da terjatve niso bile poravnane v višini kot je navedena oziroma niso kako drugače ugasnile.
– izjavo o verodostojnosti dokumentacije.
– izjavo o brezpogojnem prenosu terjatev na Republiko Slovenijo
– izjavo o pripravljenosti nuditi strokovno tehnično pomoč Banki Slovenije in Ministrstvu za finance pri dokazovanju in izterjavi terjatev.
V primeru, da vlaga zahtevek nosilec posla, ki ima neporavnane obveznosti do kooperantov s sedežem v Republiki Sloveniji iz teh poslov, mora predložiti seznam usklajenih obveznosti do svojih kooperantov in dogovor o načinu poravnave teh obveznosti.
5. Upravičenec zahtevku priloži izjavo končnega dolžnika, izplačilne banke ali banke garanta o obstoju terjatve in potrdilo pristojnega ministrstva v državi dolžnika.
6. Upravičenec mora predložiti ustrezno dokumentacijo, iz katere nedvoumno izhaja upravičenost do terjatve in njen obstoj in sicer:
a) pogodbo oziroma izvleček pogodbe z navedenimi bistvenimi elementi (pogodbena vrednost, plačilni pogoji, garancija dobavitelja),
b) dokumente, ki skladno s pogodbo dokazujejo obstoj terjatve:
– izvozna carinska deklaracija, tovorni list, kopija akreditiva, potrdila akreditivne banke, serija računov (potrjenih, plačanih, neplačanih), pri investicijskih delih potrjene situacije ali kumulativni obračun dela,
– pogodbe in dokumenti o transakcijah prodaje terjatev,
– pogodbe o kreditih za refinanciranje z usklajenim stanjem kredita,
– potrdilo pooblaščene banke o stanju kreditov,
– razčlenjen saldo terjatev po posameznih državah iz bilance stanja v periodičnem obračunu per 30. 6. 1992,
– druga potrebna dokumentacija na zahtevo Banke Slovenije,
– letni obračun upravičenca zahtevka za leto 1991.
7. Banka Slovenije ima pravico zahtevati pregled dokumentacije oziroma revizijo dokumentacije zahtevkov.
8. Podjetje mora zahtevek in ustrezno dokumentacijo predložiti v pregled Banki Slovenije najkasneje do 28. 2. 1993.
9. To navodilo velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. decembra 1992.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.
 
Ministrstvo za finance
minister
mag. Mitja Gaspari l. r.