Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/1992 z dne 6. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/1992 z dne 6. 11. 1992

Kazalo

2438. Zakon o izvajanju Resolucij varnostnega sveta OZN, št. 757/1992, stran 3021.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o izvajanju resolucije Varnostnega sveta OZN št. 757/1992
Razglaša se zakon o izvajanju resolucije Varnostnega sveta OZN, št. 757/1992, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na seji Družbenopolitičnega zbora dne 21. oktobra 1992, na seji Zbora občin dne 15. oktobra 1992 in na seji Zbora združenega dela dne 14. oktobra 1992.
Št. 0100-106/92
Ljubljana, dne 21. oktobra 1992
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o izvajanju resolucije varnostnega sveta OZN št. 757/1992
1. člen
S tem zakonom se posameznikom in pravnim osebam prepoveduje promet blaga in storitev ter vzpostavljanje in vzdrževanje ekonomskih odnosov (v nadaljevanju: izvoz ali uvoz), s posamezniki in pravnimi osebami v Republiki Srbiji in Republiki Črni gori zaradi izvajanja Resolucije Varnostnega sveta OZN št. 757/1992.
2. člen
Prepoveduje se uvoz blaga in storitev z izvorom v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori.
Prepoved iz prvega odstavka ne velja za blago izvoženo oziroma odpremljeno iz Republike Srbije oziroma Črne gore do vključno 30. 5. 1992.
3. člen
Prepoveduje se izvoz ali dobava blaga in storitev ne glede na izvor kateremukoli posamezniku ali pravni osebi v Republiko Srbijo oziroma Republiko Črno goro ali kateremukoli posamezniku ali pravni osebi zaradi opravljanja poslov v teh republikah.
Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za blago, ki je namenjeno za zdravstvene potrebe, za prehrambene proizvode, ter za humanitarne potrebe. V tem primeru je fizična ali pravna oseba, ki bo opravila izvoz, dolžna pred tem pridobiti dovoljenje ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.
Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve odobri izvoz na podlagi potrdila ministrstva pristojnega za prehrano, zdravstvo ali industrijo, da gre za blago, ki je namenjeno za zdravstvene potrebe, prehrambne proizvode ali blago za humanitarne namene in na podlagi obvestila Komiteja za nadzor embarga ustanovljenega z resolucijo Varnostnega sveta OZN št. 724/1991.
4. člen
Prepovedujejo se vse aktivnosti fizičnih in pravnih oseb, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju izvoza ali tranzita blaga z izvorom v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori.
Prepovedujejo se vse aktivnosti fizičnih in pravnih oseb, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju prodaje ali dobave blaga v Republiko Srbijo oziroma Republiko Črno goro, ne glede na izvor blaga.
5. člen
Prepoveduje se opravljanje prevozne dejavnosti fizičnim in pravnim osebam, povezane z blagom z izvorom v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori.
Prepoved iz prejšnjega odstavka velja tudi za trgovske ladje pod zastavo Republike Slovenije ter za letala, registrirana v Republiki Sloveniji.
Prepovedano je tehnološko ali servisno vzdrževanje letal ter druge aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem letal, registriranih v Republiki Srbiji oziroma v Republiki Črni gori ali ki so pod nadzorom oziroma obratujejo za osebe iz teh republik.
6. člen
Prepoveduje se tranzit blaga z izvorom v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori, ki je bilo od tam izvoženo po 30. 5. 1992.
7. člen
Organi, podjetja in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori ne smejo razpolagati s finančnimi sredstvi na računih pri bankah in drugih finančnih organizacijah v Republiki Sloveniji ter drugim premoženjem na ozemlju Republike Slovenije.
Pravne in fizične osebe v Republiki Sloveniji ne smejo organom, podjetjem in drugim pravnim osebam iz Republike Srbije oziroma Republike Črne gore omogočiti uporabo sredstev iz prvega odstavka in tudi ne dajati posojil oziroma garancij ali jim kako drugače omogočiti dostop do finančnih sredstev.
Prepovedujejo se vsa plačila v Republiko Srbijo oziroma Republiko Črno goro, razen plačil namenjenih v zdravstvene ali humanitarne potrebe ter za hrano.
8. člen
Prepoveduje se udeležba športnikov, ki predstavljajo Zvezno republiko Jugoslavijo oziroma Republiko Srbijo ali Republiko Črno goro na športnih prireditvah v Republiki Sloveniji.
9. člen
Prepoveduje se znanstveno in tehnično sodelovanje, kulturna izmenjava in obiski oseb in skupin, ki jih uradno sponzorira ali ki predstavljajo Zvezno republiko Jugoslavijo oziroma Republiko Srbijo ali Republiko Črno goro.
10. člen
Fizične in pravne osebe iz Republike Srbije oziroma Republike Črne gore ne morejo v Republiki Sloveniji uveljavljati odškodninskih zahtevkov za škodo zaradi izvajanja ukrepov po tem zakonu.
11. člen
Z denarno kaznijo v višini najmanj desetkratnega zneska vrednosti blaga ali storitve, ki je predmet gospodarskega prestopka, se kaznuje za gospodarski prestopek podjetje ali druga pravna oseba:
1) če uvozi ali poskusi uvoziti blago ali storitve z izvorom v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori, razen blaga, ki je bilo izvoženo oziroma odpremljeno iz Republike Srbije oziroma Črne gore do vključno 30. 5. 1992 (prvi odstavek 2. člena v zvezi z drugim odstavkom istega člena);
2) če izvozi ali dobavi blago in storitve ali to poizkusi storiti ne glede na izvor kateremukoli posamezniku ali pravni osebi v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori, ali kateremukoli posamezniku ali pravni osebi z namenom opravljanja poslov v ali iz teh republik, razen blaga, ki je namenjeno za zdravstvene potrebe, za prehrambene proizvode ter za humanitarne potrebe (prvi odstavek 3. člena v zvezi z drugim odstavkom istega člena).
Če za blago ali storitev iz prvega odstavka tega člena ni možno ugotoviti količine in vrednosti blaga ali cene storitve, se podjetje ali druga pravna oseba kaznuje z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba v podjetju ali drugi pravni osebi.
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za gospodarski prestopek podjetje ali druga pravna oseba:
1) če opravlja aktivnosti, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju izvoza ali tranzita blaga z izvorom v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori (prvi odstavek 4. člena);
2) če opravlja aktivnosti, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju prodaje ali dobave blaga v Republiko Srbijo oziroma Republiko Črno goro, ne glede na izvor blaga (drugi odstavek 4. člena);
3) če opravlja prevozno dejavnost v cestnem prometu, ladijskem prometu, s trgovskimi ladjami pod zastavo Republike Slovenije, ali letalskem prometu z letali, registriranimi v Republiki Sloveniji, povezano z blagom z izvorom v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori (prvi in drugi odstavek 5. člena);
4) če opravlja tehnološko ali servisno vzdrževanje letal ter druge aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem letal, registriranih v Republiki Srbiji oziroma Črni gori ali ki so pod nadzorom oziroma obratujejo za osebe iz teh republik (tretji odstavek 5. člena);
5) če opravlja tranzit blaga z izvorom v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori, ki. je bilo od tam izvoženo po 30. 5. 1992 (6: člen);
6) če organom, podjetjem in drugim pravnim osebam iz Republike Srbije oziroma Republike Črne gore omogoči uporabo sredstev na računih pri bankah in drugih finančnih organizacijah v Republiki Sloveniji ter uporabo drugega premoženja na ozemlju Republike Slovenije, ali dajejo posojila oziroma garancije ali jim kako drugače omogočijo dostop do finančnih sredstev (drugi odstavek 7. člena);
7) če opravijo plačila v Republiko Srbijo oziroma Republiko Črno goro, razen plačil namenjenih v zdravstvene ali humanitarne potrebe ter za hrano (tretji odstavek 7. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba podjetja ali druge pravne osebe.
13. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
1) če uvozi ali poskusi uvoziti blago in storitve z izvorom v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori, razen blaga, ki je bilo izvoženo oziroma odpremljeno iz Republike Srbije oziroma Republike Črne gore do vključno 30. 5. 1992 (prvi odstavek 2. člena v zvezi z drugim odstavkom istega člena);
2) če izvozi ali dobavi blago in storitve ali to poskusi storiti, ne glede na izvor, kateremukoli posamezniku ali pravni osebi v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori ali kateremukoli posamezniku ali pravni osebi z namenom opravljanja posla v ali iz teh dveh republik, razen blaga, ki je namenjeno za zdravstvene potrebe in za prehrambene proizvode ter za humanitarne potrebe (prvi odstavek 3. člena v zvezi z drugim odstavkom istega člena);
3) če opravlja aktivnosti, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju izvoza ali tranzita blaga z izvorom v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori (prvi odstavek 4. člena);
4) če opravlja aktivnosti, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju prodaje ali dobave blaga v Republiko Srbijo oziroma Republiko Črno goro, ne glede na izvor blaga (drugi odstavek 4. člena);
5) če opravlja prevozno dejavnost, povezano z blagom z izvorom v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori (prvi odstavek 5. člena);
6) če opravlja tranzit blaga z izvorom v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori, ki je bilo od tam izvoženo po 30. 5. 1992 (6. člen);
7) če organom, podjetjem in drugim pravnim osebam iz Republike Srbije oziroma Republike Črne gore omogočijo uporabo sredstev na računih pri bankah in drugih finančnih organizacijah v Republiki Sloveniji ter uporabo drugega premoženja na ozemlju Republike Slovenije, ali dajejo posojila oziroma garancije ali jim kako drugače omogočijo dostop do finančnih sredstev (drugi odstavek 7. člena);
8) če opravijo plačila v Republiko Srbijo oziroma Republiko Črno goro, razen plačil namenjenih v zdravstvene ali humanitarne potrebe ter za hrano (tretji odstavek 7. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki je storil prekršek iz točke 1 do 8 prejšnjega odstavka.
14. člen
Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če opravlja znanstveno in tehnično sodelovanje, kulturno izmenjavo in obiske oseb in skupin, ki jih uradno sponzorira ali ki predstavljajo Zvezno republiko Jugoslavijo oziroma Republiko Srbijo ali Republiko Črno goro (9. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 8.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 8.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
15. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki vozi oziroma upravlja z motornim vozilom, plovilom ali letalom, če vozi blago, ki je predmet gospodarskega prestopka ali prekrška po tem zakonu.
16. člen
Za gospodarski prestopek iz 11. in 12. člena oziroma prekršek iz 13. in 14. člena tega zakona se izreče poleg denarne kazni tudi varstveni ukrep odvzema blaga, ki je predmet prestopka oziroma prekrška.
17. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona opravljajo pristojni inšpekcijski organi, carinski organi in organi za notranje zadeve.
Pri opravljanju nadzorstva po prvem odstavku tega člena smejo organi zaseči predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.
Če organi za notranje zadeve pri opravljanju zadev iz svoje pristojnosti zvedo, da je bil storjen gospodarski prestopek po tem zakonu, imajo v predhodnem postopku po določbah zakona, ki ureja gospodarske prestopke, enake pristojnosti in pooblastila kot inšpekcijski organi.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati uredba o sankcijah za kršitev oziroma neizvajanje Resolucije Varnostnega sveta OZN št. 757/1992 (Uradni list RS, št. 44/92).
19. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-03/92-6/l
Ljubljana, dne 21. oktobra 1992.
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.