Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1991 z dne 24. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1991 z dne 24. 12. 1991

Kazalo

1331. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delnem povračilu škode povzročene z vojaško agresijo na Republiko Slovenijo v letu 1991, stran 1325.

Na podlagi 3. točke 379. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delnem povračilu škode povzročene z vojaško agresijo na Republiko Slovenijo v letu 1991
Razglaša se zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delnem povračilu škode povzročene z vojaško agresijo na Republiko Slovenijo v letu 1991, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na sejah Družbenopolitičnega zbora in Zbora občin dne 11. decembra 1991 in na seji Zbora združenega dela dne 20. decembra 1991.
Št. 0100-37/91
Ljubljana, dne 20. decembra 1991.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o spremembah in dopolnitvah zakona o delnem povračilu škode povzročene z vojaško agresijo na Republiko Slovenijo v letu 1991
1. člen
V zakonu o delnem povračilu škode povzročene z vojaško agresijo na Republiko Slovenijo v letu 1991 (Uradni list RS, št. 11/91-I) se v prvem odstavku 1. člena za besedo »neposredne« vstavita besedi »in posredne«. Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Sredstva zbrana po tem zakonu se lahko uporabijo tudi za oskrbo beguncev iz Republike Hrvaške v Republiki Sloveniji.«
2. člen
V 19. členu in v drugem odstavku 23. člena se črta beseda »neposredna«.
3. člen
V 22. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Komisija odloča tudi o uporabi sredstev za namen iz tretjega odstavka 1. člena tega zakona.«
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 433-07/91-8/8
Ljubljana, dne 20. decembra 1991.
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.