Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1999 z dne 10. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1999 z dne 10. 4. 1999

Kazalo

1208. Navodilo za izpolnjevanje listine s podatki o nepremičnini v postopku ugotavljanja vzajemnosti, stran 2818.

Na podlagi šestega odstavka 8. člena zakona o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS, št. 9/99) izdaja minister za pravosodje, po predhodnem soglasju ministra za okolje in prostor
N A V O D I L O
za izpolnjevanje listine s podatki o nepremičnini v postopku ugotavljanja vzajemnosti
1. člen
(izpolnitev obrazca)
(1) Vloga za izdajo listine s podatki o nepremičnini, ki je predmet pridobitve, se vloži pri, po legi nepremičnine, pristojni izpostavi geodetske uprave (v nadaljevanju: pristojna izpostava geodetske uprave).
(2) Obrazec listine izpolni pristojna izpostava geodetske uprave v dveh izvodih. Obrazec listine (v nadaljnjem besedilu: obrazec) je sestavni del tega navodila in je objavljen skupaj z njim (obrazec ZUVza št. 1). Obrazec založi in izda Ministrstvo za pravosodje.
(3) En izvod izpolnjene listine obdrži pristojna izpostava geodetske uprave, drugega pa prejme vlagatelj za potrebe postopka ugotavljanja vzajemnosti.
2. člen
(podatki o nepremičnini)
V obrazec se vpišejo naslednji podatki o nepremičnini:
1. – označba nepremičnine, ki je predmet pridobitve (šifra in ime katastrske občine ter parcelna številka) in vrsta nepremičnine;
– vrsta rabe in katastrski razred;
2. območje, v katerem se nepremičnina nahaja;
3. skladnost stanja v naravi in zemljiškokatastrskega stanja.
3. člen
(vrste nepremičnin)
(1) Vrste nepremičnin, ki se vpišejo v obrazec pod točko 1., so:
1. zemljiške parcele;
2. objekti.
(2) Vrsta rabe zemljiške parcele se vpiše na podlagi podatkov zemljiškega katastra, ugotovljenih v skladu s predpisom o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru oziroma v skladu s predpisom za katastrsko klasifikacijo zemljišč.
(3) Vrsta rabe objekta se vpiše na podlagi podatkov zemljiškega katastra, ugotovljenih v skladu s predpisom o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru.
4. člen
(območja)
(1) Območje, v katerem se nepremičnina nahaja, ki se vpiše v obrazec pod točko 2., so območja zemljišč in območja varstvenih režimov.
(2) Območja zemljišč so:
– območja kmetijskih zemljišč;
– območja gozdnih zemljišč;
– območja vodnih zemljišč;
– območja stavbnih zemljišč;
– območja zemljišč nad gozdno mejo.
(3) Območja varstvenih režimov so:
– območja naravnih znamenitosti in območja varstva naravne dediščine;
– območja kulturnih spomenikov in območja varstva kulturne dediščine;
– območja varstva vodnih virov;
– območja, namenjena za pridobivanje mineralnih surovin;
– območja, namenjena za rekreacijo na prostem;
– območja, ki so posebnega pomena za obrambo;
– nevarna območja;
– območja, namenjena za izgradnjo objektov javne infrastrukture in druga območja prostorskih rezervacij.
(4) Območja stavbnih zemljišč iz četrte alinee drugega odstavka tega člena se glede na pretežno rabo objektov delijo na:
1. območja za stanovanjske in stanovanjsko-poslovne objekte in objekte družbenega standarda (stanovanjska območja);
2. območja oskrbnih in storitvenih dejavnosti;
3. območja proizvodnih in servisnih dejavnosti;
4. območja večjih športnih, rekreacijskih in drugih urejenih zelenih površin;
5. območja s turističnimi ali zdraviliškimi funkcijami;
6. območja sekundarnih počitniških naselij.
(5) Območja za objekte družbenega standarda iz prve točke prejšnjega odstavka so območja za potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, znanosti, kulture, športa in javne uprave in za socialno in neprofitno stanovanjsko gradnjo.
5. člen
(izpolnjevanje obrazca)
(1) Obrazec izpolni pristojna izpostava geodetske uprave na podlagi podatkov zemljiškega katastra in drugih podatkov v zvezi z nepremičninami, ki jih pridobi od drugih državnih organov, organov lokalne samouprave ter drugih pooblaščenih upravljalcev zbirk podatkov.
(2) Podatke o vrsti rabe nepremičnine preveri pristojna izpostava geodetske uprave tudi v naravi in ugotovitve o skladnosti oziroma neskladnosti stanja v naravi in zemljiškokatastrskega stanja vpiše pod točko 3. obrazca.
6. člen
(pridobitev podatkov)
(1) Pristojna izpostava geodetske uprave po vložitvi vloge za izdajo listine pozove pristojne organe iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, da ji posredujejo podatke o območjih, v katerih se nepremičnina nahaja.
(2) Podatke o območjih zemljišč in območjih varstvenih režimov iz 5. člena tega navodila daje na podlagi evidenc, ki jih vodi po uradni dolžnosti, pristojni organ občine oziroma upravne enote.
(3) Podatke iz zakona oziroma aktov o omejitvah, ki se nanašajo na obrambno-zaščitne zadeve, daje na podlagi evidenc, ki jih vodi po uradni dolžnosti, pristojni organ ministrstva za obrambo.
(4) Podatke o vrsti rabe posameznega dela stavbe v etažni lastnini daje pristojno zemljiškoknjižno sodišče, ki predloži kopijo etažnega načrta stavbe.
(5) Pristojni organ mora pristojni izpostavi geodetske uprave posredovati podatke v osmih dneh.
(6) Na podlagi pridobljenih podatkov vpiše pristojna izpostava geodetske uprave v obrazec območja, v katerih se nepremičnina nahaja.
(7) Podatke pristojnih organov, ki so podlaga za izpolnitev obrazca, posreduje izpostava geodetske uprave Ministrstvu za pravosodje.
(8) Če pristojna izpostava geodetske uprave ne dobi podatkov v roku, navede to v opombi na obrazcu.
7. člen
(izdaja listine)
(1) Pristojna izpostava geodetske uprave izda listino z dnem ugotovitve popolnosti podatkov, vpisanih v obrazec.
(2) Pristojna izpostava geodetske uprave zavrne izdajo listine, če ugotovi, da nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo.
8. člen
(začetek veljavnosti)
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1999-2011-0005
Ljubljana, dne 2. aprila 1999.
Minister
za pravosodje
Tomaž Marušič l. r.