Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1995 z dne 16. 11. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1995 z dne 16. 11. 1995

Kazalo

3011. Odlok o organizaciji in delovanju zaščite in reševanja v Občini Brežice, stran 5063.

Na podlagi 37., 43. in 98. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) ter 73. in v zvezi z 10., 11. in 17. členom statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95), je Občinski svet občine Brežice na 11. seji, dne 24. 10. 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovanju zaščite in reševanja v Občini Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
Ta odlok ureja vsebino in izvajanje nalog zaščite in reševanja, organiziranost občinskega in sektorskih štabov civilne zaščite, občinskih enot in služb civilne zaščite, enot in služb civilne zaščite v krajevnih skupnostih, gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, kadrovsko popolnjevanje enot in štabov civilne zaščite in financiranje zaščite in reševanja v Občini Brežice.
2. člen
(naloge)
Temeljne naloge zaščite in reševanja so:
– odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč;
– preprečevanje naravnih in drugih nesreč;
– obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito in reševanje;
– izobraževanje in usposabljanje za zaščito in reševanje;
– organiziranje civilne zaščite;
– osebna in vzajemna zaščita;
– mobilizacija in aktiviranje sil in sredstev za zaščito in reševanje;
– odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
– reševanje in pomoč;
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje;
Zaščita in reševanje se v občini organizira tako, da lahko deluje kot enoten in celovit sistem.
3. člen
(zagotavljanje nalog)
Izvajanje nalog zaščite in reševanja zagotavljajo v okviru svojih pristojnosti oziroma pravic in dolžnosti:
– štabi, enote in službe civilne zaščite,
– poverjeniki za civilno zaščito
– društva in strokovna združenja, ki opravljajo dejavnost, pomembno za zaščito in reševanje,
– javne reševalne službe,
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije,
– prebivalci občine kot posamezniki.
Župan s svojim sklepom določi, katere gospodarske družbe, zavodi, organizacije in društva se vključujejo v izvajanje operativnih nalog zaščite in reševanja. Medsebojne pravice in obveznosti, naloge in nadomestilo stroškov za sodelovanje pri opravljanju nalog ter za izvajanje priprav, ki presegajo njihovo redno dejavnost, uredita občina in subjekti iz predhodnega odstavka, s posebno pogodbo.
4. člen
(civilna zaščita)
Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in obsega organe vodenja, enote in službe za zaščitoin reševanje, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito in reševanje.
Civilna zaščita se aktivira ob naravnih in drugih nesrečah, ki v večjem obsegu ogrozijo prebivalstvo, materialne in druge dobrine oziroma lahko povzročijo večjo materialno škodo.
O aktiviranju civilne zaščite in drugih sil za zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah, odloča župan oziroma pristojni poveljnik civilne zaščite.
II. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
5. člen
(vsebina in odgovornost)
Osebna in vzajemna zaščita obsegata ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega premoženja.
Sredstva in opremo za osebno in skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah, ki jo morajo zagotoviti prebivalci, lastniki in uporabniki stavb, gospodarske družbe in druge organizacije in državni organi, ureja predpis Ministrstva za obrambo Republike Slovenije.
Lastniki in uporabniki stanovanjskih ter drugih stavb so odgovorni za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov in za zagotovitev potrebnih sredstev za zaščito in reševanje.
III. ORGANIZIRANOST ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V OBČINI
6. člen
(štabi civilne zaščite)
Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno - strokovnih nalog zaščite in reševanja, se v občini organizirajo štabi civilne zaščite in sicer:
– občinski štab za civilno zaščito,
– sektorski štabi za civilno zaščito v sektorjih Brežice, Bizeljsko, Dobova, Šentlenart in Zakot - Bukošek.
Delo štaba vodi poveljnik civilne zaščite, v njegovi odsotnosti pa namestnik poveljnika. Štab ima določeno število članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja.
Poveljnike, namestnike in člane štabov civilne zaščite imenuje župan s svojim sklepom.
7. člen
Naloge poveljnikov civilne zaščite so, da:
– preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev za zaščito in reševanje;
– vodi ali usmerja zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah;
– skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito in reševanje;
– daje mnenja in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaščito in reševanje ter mnenja in predloge za odpravo škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče;
– predlaga imenovanje štaba civilne zaščite.
Poveljnik civilne zaščite lahko za vodenje posameznih intervencij za zaščito in reševanje določi vodjo intervencije.
8. člen
Poveljnik civilne zaščite občine je za svoje delo odgovoren županu.
Poveljniki sektorskih štabov civilne zaščite in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo odgovorni nadrejenim poveljnikom civilne zaščite.
9. člen
(poverjeniki za civilno zaščito)
V krajevnih skupnostih, večjih stanovanjskih stavbah, gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah ter glede na ogroženost v bivalnih okoljih, se imenujejo poverjeniki za civilno zaščito.
Poverjeniki za civilno zaščito usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite prebivalcev ter organizirajo in usklajujejo izvajanje nalog zaščite in reševanja v svojem okolju.
Poverjenike za civilno zaščito v krajevnih skupnostih imenuje župan s svojim sklepom.
V gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji imenuje poverjenika za civilno zaščito organ upravljanja.
10. člen
(enote in službe civilne zaščite)
Za opravljanje nalog zaščite in reševanja, se organizirajo enote in službe civilne zaščite in sicer:
1. v občini:
– tehnično-reševalna enota,
– enota za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
– enota za prvo veterinarsko pomoč,
– enota za podporo.
2. v krajevnih skupnostih:
– operativne gasilske enote,
– enote za prvo pomoč,
– službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč.
3. v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah:
– enote za prvo pomoč,
– službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč.
Enote in službe iz prvega odstavka tega člena se organizirajo v skladu z merili za organiziranje, opremljanje in usposabljanje civilne zaščite, predpisanimi s strani Ministrstva za obrambo Republike Slovenije.
IV. KADROVSKO POPOLNJEVANJE ŠTABOV IN ENOT CIVILNE ZAŠČITE
11. člen
(dolžnosti občanov)
Za delovanje sistema zaščite in reševanja so občani dolžni:
– sodelovati v civilni zaščiti,
– dajati materialna sredstva (materialna dolžnost),
– se usposabljati ter pripravljati za osebno in vzajemno zaščito ter izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov.
Dolžnost sodelovanja v civilni zaščiti se začne z 18. letom in traja do 63. leta (moški) oziroma 55 leta (ženske) starosti.
12. člen
(prostovoljno sodelovanje)
Prostovoljno lahko v civilni zaščiti sodelujejo:
– moški in ženske, ki so stari najmanj 15 let,
– matere in samohranilci z otrokom, ki še ni napolnil 15 let starosti,
– moški in ženske, ki jim je prenehala dolžnost iz prejšnjega člena.
Osebe, ki prostovoljno sodelujejo v civilni zaščiti imajo enake pravice in dolžnosti kot drugi pripadniki civilne zaščite.
13. člen
(pogoji za razporejanje)
V civilno zaščito razporedi občana pristojni organ Ministrstva za obrambo.
V civilno zaščito ne morejo biti razporejene:
– osebe, ki psihofizično in zdravstveno niso sposobne za delo pri zaščiti, reševanju in pomoči,
– nosečnice, matere in samohranilci z otrokom, ki še ni dopolnil 15 let starosti.
14. člen
(dolžnost usposabljanja)
Pripadnik civilne zaščite se mora usposabljati za opravljanje nalog v skladu s predpisi.
15. člen
(materialna dolžnost)
Občani uresničujejo materialno dolžnost z dajanjem v uporabo civilni zaščiti vozila, stroje, opremo in druga materialna sredstva, zemljišča, objekte, naprave ter energetske vire, potrebne za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.
V. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
16. člen
(naloge)
Opazovanje, obveščanje in alarmiranje v občini izvaja služba za opazovanje in obveščanje. Njene naloge so, da:
– zbira in obdeluje podatke in informacije, ki so pomembne za zaščito in reševanje;
– obdelane podatke posreduje organom vodenja ter izvajalcem zaščitnih in reševalnih ukrepov;
– obvešča, opozarja in alarmira prebivalce o pretečih nevarnostih ter jim posreduje napotke za osebno in vzajemno zaščito;
– izvaja posamezne naloge pri mobilizaciji sil in sredstev za izvajanje zaščitnih ukrepov;
– posreduje odločitve pristojnih organov o izvajanju ukrepov in nalog zaščite in reševanja ter napotke za njihovo izvajanje;
– zbira podatke o odpravljanju posledic nesreč in njihovi sanaciji.
17. člen
(izvajalci)
Naloge službe za opazovanje in obveščanje opravljajo:
– center za obveščanje,
– štabi civilne zaščite,
– državni in občinski organi, ki razpolagajo s podatki, pomembnimi za zaščito in reševanje
– druge organizacije, gospodarske družbe ter društva, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje, ki jih določi župan s svojim sklepom, v skladu z drugim odstavkom 3. člena tega odloka.
VI. FINANCIRANJE
18. člen
(viri financiranja)
Financiranje zaščite in reševanja se zagotavlja:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz proračuna občine,
– zavarovalnin,
– sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij,
– prostovoljnih prispevkov,
– drugih virov.
19. člen
(splošni stroški)
Občina zagotavlja sredstva za financiranje nalog zaščite in reševanja tako kot za druge potrebe javne porabe, v občinskem proračunu.
Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja finančna sredstva za kritje stroškov neodložljivih nalog zaščite in reševanja za zaščito zdravja in življenja ljudi, živali, premoženja in okolja.
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki so po zakonu dolžne organizirati civilno zaščito ter izvajati naloge in ukrepe zaščite in reševanja, zagotavljajo sredstva za nadomestila plač za svoje delavce v času njihovega usposabljanja ter sredstva za priprave in druge stroške varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
20. člen
(sredstva za odpravljanje škode)
Sredstva za pomoč pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, da se zavaruje zdravje in življenje ljudi, premoženje, kulturna dediščina in okolje, prepreči nastajanje nadaljnje škode in zagotovi druge osnovne pogoje za življenje, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Župan Občine Brežice in drugi pristojni organi ter organizacije, ki so po zakonu dolžne organizirati civilno zaščito, izdajo sklepe in druge akte za izvajanje tega odloka v 30. dneh od uveljavitve odloka.
22. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovanju civilne zaščite v Občini Brežice, ki ga je Skupščina občine Brežice sprejela na svoji seji, dne 26. 9. 1991.
23. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 854-1/95-2/7
Brežice, dne 24. oktobra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.