Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1998 z dne 11. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1998 z dne 11. 12. 1998

Kazalo

4338. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana na območju Občine Brežice za poselitev - dopolnjenega v letu 1998, stran 7136.

Na podlagi 1., 2. ter 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93) in 70. člena statuta Občine Brežice je župan Občine Brežice sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana na območju Občine Brežice za poselitev – dopolnjenega v letu 1998
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za poselitev.
II
Osnutek prostorskih dokumentov bo za dobo 45 dni v času uradnih ur javno razgrnjen v prostorih Občine Brežice, Prvih borcev 18, Brežice.
III
V času javne razgrnitve bo Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice organiziral javno obravnavo.
IV
Pisne pripombe k osnutku sprememb dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice lahko zainteresirani podajo v knjigo pripomb oziroma posredujejo po pošti na Občino Brežice, Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
V pripombi je potrebno poleg podatkov o predlagatelju (ime, priimek, naslov) napisati še parcelno številko in katastrsko občino, na katero se nanaša pripomba.
Če gre za pripombo glede dela parcele oziroma za pripombo, ki jo je potrebno prostorsko določiti, mora predlagatelj pripombe, predlog vrisati na kopijo katastrskega načrta.
Kopija katastrskega načrta z označenimi parcelami, ki jo izda Republiška geodetska uprava OE Sevnica, izpostava Brežice, je obvezna priloga k vsebini pripombe, ki se nanaša na parcelo.
V
Pripombe naj se nanašajo na razgrnjeno gradivo in naj bodo v skladu s sprejetim programom priprave (Uradni list RS, št. 35/97).
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.
VI
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-120/98-24
Brežice, dne 1. decembra 1998.
Župan
Občine Brežice
Jože Avšič l. r.