Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017

Kazalo

32. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica, stran 81.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 – Odl. US, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 19. redni seji dne 20. 12. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in delitev sredstev, namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Sevnica (v nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ).
(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen 
(opredelitev javnega interesa) 
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v nacionalnem programu športa (v nadaljevanju: NPŠ) in izvedbenem načrtu nacionalnega programa športa (v nadaljevanju: IN NPŠ) ter se uresničuje tako, da se:
– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh področjih športa,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
3. člen 
(izvajalci LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ po tem pravilniku so:
– športna društva in klubi, ki so registrirana in delujejo v Občini Sevnica,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Občini Sevnica,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in opravljajo nepridobitno dejavnost.
(2) Javni zavodi in druge osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je država ali lokalna skupnost, ne morejo biti izvajalci letnega programa športa po tem pravilniku.
4. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Sevnica,
– se pravočasno prijavijo na razpis,
– imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
– v programe vključujejo pretežno občane Občine Sevnica,
– prijavljene programe izvajajo na območju Občine Sevnica,
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur,
– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva, klubi in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programov,
– občini redno posredujejo letna vsebinska in finančna poročila z vsemi potrebnimi prilogami na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa, in sicer najkasneje do 31. 1. za preteklo leto.
(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
5. člen 
(opredelitev področij športa) 
(1) Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
a) Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
b) Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
c) Prostočasna športna vzgoja mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Obštudijske športne dejavnosti
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.5. Kakovostni šport
1.6. Vrhunski šport
1.7. Šport invalidov
1.8. Športna rekreacija
1.9. Šport starejših
2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
2.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
2.2. Informacijsko komunikacijska tehnologija (podpora športu)
2.3. Založništvo v športu
3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
3.1. Delovanje športnih zvez
4. ŠPORTNE PRIREDITVE
5. ŠPORTNI OBJEKTI IN NARAVNE POVRŠINE
(2) Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je podana v prilogi »Merila, pogoji in kriteriji« (v nadaljevanju: merila). Merila so sestavni del pravilnika in se jih v času od dneva objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ do zaključka razpisnega postopka ne spreminja.
6. člen 
(LPŠ) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, ki so v danem koledarskem letu opredeljena v javnem interesu občine. Za koledarsko leto ga sprejme občinski svet, praviloma po sprejemu občinskega proračuna.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu, se v LPŠ določi:
– področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– obseg in vrsto dejavnosti,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij športa,
– morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPŠ.
7. člen 
(postopek izbora izvajalcev LPŠ) 
Postopek izbora izvajalcev LPŠ, razdelitev finančnih sredstev in nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev za šport v občini poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za izvedbo postopka javnega razpisa,
– priprava in objava javnega razpisa za sofinanciranje športnih vsebin,
– zbiranje in strokovna ocenitev prispelih vlog predlagateljev,
– obveščanje predlagateljev (sklep),
– obravnava pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci,
– spremljanje izvajanja izbranih področij in namenske porabe proračunskih sredstev,
– obravnava poročil o izvedenih področjih športa in ocenitev skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
8. člen 
(komisija) 
(1) Komisija je sestavljena iz šestih članov, ki jih s sklepom imenuje župan.
Član komisije je lahko vsaka polnoletna oseba, ki ni predsednik, zastopnik ali odgovorna oseba upravičenca iz 3. člena pravilnika.
(2) Naloge komisije so:
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev, navedenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem pravilniku,
– priprava predloga za dodelitev sredstev po posameznih izvajalcih in področjih športa,
– vodenje zapisnika o svojem delu,
– priprava predloga sklepov o izbiri izvajalcev LPŠ,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev pravilnika.
(3) Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja pristojen uslužbenec občinske uprave, ki je tudi član komisije.
9. člen 
(javni razpis) 
(1) Po sprejemu LPŠ se opredelijo razpisni pogoji za izbor področij športa. Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi župan.
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– ime in objava naročnika,
– predmet javnega razpisa,
– upravičene izvajalce za prijavo na LPŠ,
– pogoje, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– merila za vrednotenje področij športa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge (razpisni rok) in način oddaje vloge,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o javnem razpisu,
– informacijo o dostopu do razpisne dokumentacije.
(3) Razpisni rok ne sme biti krajši od petnajst dni in ne daljši od trideset dni.
(4) Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Sevnica, povzetek pa v Uradnem listu Republike Slovenije in v medijih.
10. člen 
(razpisna dokumentacija) 
(1) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki prejemniku omogočajo izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev.
(2) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– informacijo o dostopnosti do Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v občini ter druge pogoje in merila ter
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
11. člen 
(vloga) 
(1) Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Rok za predložitev vlog mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v razpisni dokumentaciji.
(2) Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »Ne odpiraj – javni razpis šport!« ter navedbo naziva in naslova predlagatelja vloge.
12. člen 
(postopek izvedbe javnega razpisa) 
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija na način, ki je predviden v javnem razpisu.
(2) Odpirajo se samo pravočasno in pravilno odpremljene vloge, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
(3) Komisija na odpiranju ugotavlja formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili priloženi vsi zahtevani dokumenti.
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani in vsebuje:
– kraj in čas odpiranja vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitev o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
13. člen 
(dopolnitev vloge) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge formalno in vsebinsko niso popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.
14. člen 
(pritožbeni postopek) 
(1) Na osnovi predloga komisije občinska uprava s sklepom odloči o izbiri izvajalcev. Sklep vsebuje odločitev o višini doseženih točk, o višini odobrenih sredstev ter obrazložitev.
(2) Zoper sklep je možno podati pritožbo v roku osem dni po vročitvi sklepa. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje področij športa.
(3) O pritožbi odloči župan najkasneje v dveh mesecih od prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna.
(4) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset dni od dneva vročitve odločbe.
(5) Vložen upravni spor ne zadrži sklenitve pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
15. člen 
(objava rezultatov javnega razpisa) 
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani občine.
16. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca področij športa,
– vsebina in obseg izbranih področij športa,
– čas realizacije področij športa,
– višina in način (roki) izplačila sredstev za izbrana področja športa,
– način nadzora nad izvajanjem LPŠ in nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– rok za oddajo poročil,
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstva vrniti v občinski proračun,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če izvajalec ne podpiše pogodbe v roku petnajstih dni od dneva vročitve pogodbe v podpis, se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.
17. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrana področja v skladu z javnim razpisom.
(2) Spremljanje realizacije izbranih področij športa in namenskega koriščenja proračunskih sredstev izvaja občinska uprava, ki obravnava prejeta poročila in oceni skladnost realizacije programov s pogodbenimi določili. V kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s pogodbo, se jim za neizpolnjen del programa finančna sredstva ne izplačajo oziroma jih morajo vrniti.
(3) Strokovna služba občinske uprave lahko izvaja nadzor nad izvajanjem programov z napovedanimi in nenapovedanimi obiski. Ob obisku se zapiše zapisnik v dveh izvodih, katerega podpišeta in prejmeta en izvod izvajalec in en izvod občinska uprava.
(4) V primeru, da strokovna služba iz prejšnjega odstavka ugotovi, da izvajalec programa ne izvaja ali ga ne izvaja v skladu s prijavo na javni razpis in opredelitvijo v pogodbi, se o tem pisno opozori izvajalca. V primeru, da izvajalec kljub pisnem opozorilu ne začne izvajati programa v skladu z opredelitvijo v pogodbi, se sofinanciranje ustavi ali ustrezno zmanjša.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
18. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 100/13).
19. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-0004/2016
Sevnica, dne 21. decembra 2016
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.