Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3663. Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica, stran 12677.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1 – Uradni list RS, št. 100/05, 60/07, 76/08 in 51/10), 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUIJK, Uradni list RS, št. 96/02, 53/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 68/16), 9. in 19. člena Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 7/98 in 44/07) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 14. redni seji dne 15. 12. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki, kriteriji in merila za izvajanje, vrednotenje in razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Cerknica, ki jih za te namene določa lokalni program za kulturo ter letni program kulture in zagotavlja proračun Občine Cerknica.
2. člen 
(upravičenci) 
Izvajalci kulturnih programov in projektov v občini so po tem pravilniku lahko:
– društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi in druge organizacije, registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja razen za obseg dejavnosti na področju kulture, ki so jo dolžni izvajati v okviru redne dejavnosti.
3. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
Upravičeni predlagatelji programov kulturne dejavnosti v občini morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen kulturni projekt,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Cerknica,
– delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega kulturnega programa ali projekta,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Cerknica,
– za samozaposlene, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo je pogoj, da imajo stalno bivališče v Občini Cerknica,
– da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev.
Glede na vsebino razpisanih sredstev se natančno določijo pogoji za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v razpisni dokumentaciji.
4. člen 
Opredelitev pojmov po tem pravilniku:
Med programe kulturne dejavnosti po tem pravilniku sodijo javni kulturni programi, kulturni projekti in delovanje društev.
Javni kulturni program po tem pravilniku je kulturna dejavnost izvajalcev (glasbena, pevska, plesna, gledališka idr.), ki niso javni zavodi, je pa njihovo delovanje v javnem interesu. Javni kulturni program po vsebini predstavlja zaključeno celoto in traja nepretrgoma najmanj devet mesecev v letu.
Kulturni projekt s področja kulture je posamična kulturna aktivnost izvajalca oziroma posamičen zaključen enkratni dogodek (npr. likovna razstava, glasbeni koncert, gledališka predstava idr.) na posameznem kulturnem področju, ki je namenjen širši javnosti in izkaže širši javni interes.
Kulturne prireditve so praviloma zaključeni enkratni dogodki, ki so namenjeni širši javnosti in predstavitvi domačih kulturnih izvajalcev, na katerih sodelujejo različni kulturni ustvarjalci in na njih javno predstavijo svojo dejavnost.
5. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Po tem pravilniku se upravičenim predlagateljem v okviru programov kulturne dejavnosti sofinancira javne kulturne programe, kulturne projekte ter stroške delovanja društev, in sicer:
I. Javni kulturni programi
Kulturna dejavnost na področju kulturne dejavnosti (orkestralna, pevska, plesna, lutkovna, gledališka, literarna, ljudsko petje, likovna …), ki se izvaja v okviru kulturnih društev.
II. Kulturni projekti:
A) Javne kulturne prireditve: sem spadajo kulturne prireditve na področju kulturne dejavnosti, ki kažejo širši javni interes.
B) Založništvo (izdaja knjig, CD idr.).
C) Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov, članov kulturnih društev za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulturne dejavnosti.
D) Nakup opreme in osnovnih sredstev izvajalcev na področju kulturne dejavnosti za izvajanje rednih programov in kulturnih dejavnosti.
III. Stroški delovanja društev:
Sem spadajo obratovalni stroški za kulturna društva, ki jim Občina Cerknica zagotavlja prostore za njihovo delovanje.
II. POSTOPEK DODELITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV 
6. člen 
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa ali javnega poziva, ki se objavi v občinskem glasilu oziroma uradnem glasilu občine in na spletni strani Občine Cerknica.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.
Vrednost sofinanciranja kulturnih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev kulturnih programov in projektov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje kulturne dejavnosti in sprejetega letnega programa za kulturno dejavnost.
7. člen 
(strokovna komisija) 
Postopek javnega razpisa ali javnega poziva, začne in vodi pristojni organ občinske uprave.
Pregled, ocenitev in predlog izbora programov in projektov ter višino sofinanciranja programov in projektov izvajalcev v skladu s tem pravilnikom opravi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Strokovna komisija šteje štiri člane in jo sestavljajo predstavnika občinske uprave, predstavnik Javnega sklada za kulturne dejavnosti in predstavnik reprezentativne zveze kulturnih društev na lokalni ravni.
Član strokovne komisije ne more biti oseba, ki je vodstveni organ društva, ki se prijavlja na javni razpis.
8. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– jasno navedbo ali gre za javni razpis ali za javni poziv;
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet sofinanciranja javnega razpisa ali javnega poziva;
– izvajalce, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi kulturni programi in projekti;
– merila in kriterije za vrednotenje kulturnih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev kulturnih programov in projektov;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo ter se na njihovo željo seznanijo s pravilnikom;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– način dostave vlog;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa ali javnega poziva.
9. člen 
(nepopolne vloge) 
Izvajalec, ki v predpisanem roku odda nepopolno vlogo, lahko le-to dopolni v roku 5 dni od prejema pisnega poziva za dopolnitev. Nepopolnih vlog komisija po preteku tega roka ne obravnava in se jih s sklepom zavrže.
10. člen 
Kulturni programi in projekti ter stroški delovanja izvajalcev kulturnih programov in projektov se vrednotijo na podlagi meril iz tega pravilnika.
11. člen 
(izdaja odločbe) 
Direktor ali s strani direktorja pooblaščena oseba občinske uprave izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na razpis ali poziv, posamično odločbo s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega projekta oziroma programa.
12. člen 
(pogodba) 
Na podlagi dokončne odločbe iz 11. člena tega pravilnika se sklene pogodba, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
Občina pošlje izvajalcu pogodbo in ga pozove k podpisu.
Občina sklene z izvajalcem pogodbo, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotovljenimi občinskimi sredstvi za sofinanciranje predmeta pogodbe in njegovo izvedbo.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– podatki o izvajalcu;
– vsebina in obseg programov in projektov;
– čas realizacije programov in projektov;
– višina dodeljenih sredstev;
– terminski plan porabe in način izplačila sredstev;
– poročilo o izvedbi in spisek dokazil, ki jih mora prejemnik oziroma izvajalec predložiti občini za nakazilo sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi obrestmi ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalec mora podpisano pogodbo vrniti v 15 dneh od prejema, sicer se šteje, da je izvajalec odstopil od sofinanciranja programa oziroma projekta z javnimi sredstvi, da pogodba ni sklenjena in da je občina prosta obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz odločbe o sofinanciranju.
13. člen 
Sofinanciranje projektov se praviloma izvede po njihovi realizaciji, za sofinanciranje javnih kulturnih programov pa se v skladu s pogodbo opredeli, da se sofinancirajo v sorazmernih deležih periodično preko celega koledarskega leta.
Izvajalci morajo po izvedbi dejavnosti, za katero so jim bila dodeljena finančna sredstva, predložiti pristojnemu organu občinske uprave dokazila o realizaciji pogodbenih obveznosti na predpisanih obrazcih in v predpisanih rokih.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV KULTURNE DEJAVNOSTI JAVNI KULTURNI PROGRAMI 
14. člen 
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so javni kulturni programi, ki potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno, vsaj 9 mesecev v letu, izvajalec pa v tekočem letu redno predstavlja svoj program na javnih prireditvah v občini (pogoj za sofinanciranje: najmanj 2 nastopa), se udeležuje preglednih območnih revij oziroma srečanj ter najmanj enkrat v koledarskem letu organizira svoj samostojni produkcijski nastop.
Izjemoma so lahko po tem pravilniku za javni kulturni program sofinancirana tudi društva, ki nimajo dovolj repertoarja, za izvedbo samostojnega koncerta, je pa njihovo delovanje v interesu Občine Cerknica, ker je njihova dejavnost edina v občini (pogoj za sofinanciranje: najmanj 2 nastopa na javnih kulturnih prireditvah v občini).
Skupine, ki so financirane za program pri drugih proračunskih uporabnikih (v osnovni šoli, glasbeni šoli ali drugje), ne morejo biti financirane za delovanje po tem pravilniku.
15. člen 
(vrednotenje in točkovanje programov) 
Komisija pri ocenjevanju kulturnih dejavnosti posameznih izvajalcev izhaja iz okvirnih oziroma povprečnih izhodišč za posamezno vrsto dejavnosti, kakovosti izvedbe programa, števila njegovih sekcij in aktivnih članov ter iz števila javnih nastopov. Ocenjevanje izvede s pomočjo točkovanja po navedenih kriterijih. Točke, dosežene po posameznem kriteriju, se med seboj seštevajo.
a) vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na posamezno vrsto kulturne dejavnosti:
Vrsta dejavnosti – programski stroški, brez stroškov za opremo in prostor:
– instrumentalna skupina, orkester – nad 50 članov (15 točk na člana)
max. 1.200 točk
– instrumentalna skupina, orkester – nad 20 do 50 članov (15 točk na člana)
max. 750 točk
– instrumentalna skupina, orkester – od 8 do 20 članov (20 točk na člana)
max. 400 točk
– mala instrumentalna skupina – do 8 članov (30 točk na člana)
max. 240 točk
– odrasli, otroški in mladinski pevski zbori – nad 20 članov (15 točk na člana)
max. 600 točk
– vokalna in vokalno inštrumentalna skupina – nad 8 članov (20 točk na člana)
max. 300 točk
– mala vokalna, in vok. inštr. skupina do 8 članov (20 točk na člana)
max. 160 točk
– odrasla, otroška in mladinska plesna, folklorna skupina (15 točk na člana)
max. 450 točk
– odrasla gledališka, lutkovna skupina (20 točk na člana)
max. 500 točk
– mladinska in otroška gledališka, lutkovna skupina (20 točk na člana)
max. 500 točk
– likovna, fotografska skupina (15 točk na člana)
max. 240 točk
– literarna, recitatorska skupina (15 točk na člana)
max. 240 točk
– etnološka, domoznanska in prosvetna društva (15 točk na člana)
max. 240 točk
– video, filmske in multimedijske skupine (15 točk na člana)
max. 240 točk
– če je dejavnost skupine edina v občini, se dodatno financira
60 točk
– status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju kulture
100 točk
b) vrednotenje kakovosti izvedbe programa izvajalcev redne kulturne dejavnosti:
Predlagatelja oziroma izvajalca kulturne dejavnosti se na podlagi preteklih dosežkov zadnjih dveh let oziroma tekmovalnega ciklusa razvrsti v enega izmed štirih kakovostnih razredov. Kot osnova za izračun števila točk, doseženih po tem kriteriju, se uporablja število dodeljenih točk po kriteriju a). Število točk, ki jih je posamezen izvajalec dosegel po kriteriju a). se pomnoži s količnikom, določenim za posamezno kakovostno skupino. Društva se uvrsti v eno izmed naslednjih kakovostnih skupin (na podlagi mnenja JSKD Cerknica oziroma druge reprezentativne zveze društev ali potrdila na drugih nivojih in mnenja strokovne komisije ob izpolnjevanju vseh alineji iz posamezne skupine). Pri tem se upošteva postopnost uvrščanja v skupine. Tako se lahko društvo uvrsti v II. skupino najprej po dveh letih delovanja, v I. skupino pa po najmanj treh letih delovanja.
I. SKUPINA … (x 1,75 programskih stroškov)
– izvajalec je eden izmed nosilcev kulturne dejavnosti v občini in širšem okolju,
– na občinskih in območnih srečanjih skupin svoje vrste dosega najvišjo kakovost,
– redno nastopa na večjih občinskih in območnih prireditvah, udeležuje se državnih srečanj in revij ter nastopa na prireditvah višjega kakovostnega razreda na državni in mednarodni ravni (skupaj vsaj na petih prireditvah),
– izvaja najzahtevnejša dela iz domačega in tujega repertoarja,
– ima stalni repertoar za takojšnjo izvedbo oziroma samostojni celovečerni nastop.
II. SKUPINA … (x 1,30 programskih stroškov)
– izvajalec redno nastopa na kulturnih prireditvah v svojem okolju in občini,
– redno nastopa na občinskih in območnih preglednih prireditvah, občasno tudi na med območnih, regijskih in državnih prireditvah (skupaj vsaj na štirih prireditvah),
– na občinskih ali območnih srečanjih skupin svoje zvrsti dosega nadpovprečno kakovost,
– ima stalno pripravljen programski repertoar za takojšnjo izvedbo in nastopanje na javni prireditvi.
III. SKUPINA … (x 1,00 programskih stroškov)
V to skupino se uvrščajo vsi ostali izvajalci kulturnih dejavnosti, ki se redno udeležujejo javnih prireditev v domačem kraju in v občini, redno sodelujejo na preglednih območnih revijah in srečanjih (skupaj vsaj na treh prireditvah), in tam dosegajo povprečno kakovost izvedbe svojih programov.
IV. SKUPINA … (x 0,50 programskih stroškov)
V to skupino uvrščamo vse tiste izvajalce, ki nastopajo samo v domačem kraju, ki se ne udeležujejo redno vsakoletnih preglednih srečanj in revij ter ne dosegajo povprečne kakovosti izvedbe svojih programov v primerjavi z ostalimi izvajalci kulturnih dejavnosti. Skupaj nastopijo na najmanj dveh prireditvah.
c) vrednotenje izvajalca kulturne dejavnosti glede na število sekcij ter glede na število aktivnih članov:
– vsak posameznik – aktivni član društva (ki izvaja program ter sodeluje na javnih prireditvah) in ima urejen status člana društva 1 točka (vendar maksimalno 60 točk iz tega naslova),
– vsaka sekcija društva (ki samostojno izvaja program) – 10 točk.
d) vrednotenje izvajalca kulturne dejavnosti glede na število njegovih nastopov na javnih prireditvah:
 vsak nastop na javni prireditvi (ustrezno evidentiran):
– Samostojen nastop v domačem kraju ali v občini
15 točk
– Sodelovanje na prireditvi v domačem kraju ali v občini
5 točk
– Nastop na območni reviji ali gostovanju
10 točk
– Nastop na regijski reviji ali gostovanju
20 točk
– Nastop na državni reviji ali gostovanju
30 točk
– Sodelovanje na osrednjih občinskih javnih prireditvah
40 točk
– Gostovanje v tujini
60 točk
Maksimalno se sofinancira en nastop v tujini.
V kolikor je društvo ali posamezna sekcija prenehala z delovanjem (je v mirovanju), se točke prenesejo na naslednje leto iz točk c) in d). Prav tako se prenese uvrstitev v skupine. Po dveh letih mirovanja se društvo oziroma posamezna sekcija uvrsti v III. skupino. Če društvo oziroma posamezna sekcija ne deluje več kot tri leta, se začne vrednotiti od začetka (14. člen).
16. člen 
Pri naštetih elementih ocenjevanja se točke seštevajo, vrednost točke pa je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev za kulturno dejavnost in letnega programa kulture in se določi po sprejemu proračunskih sredstev Občine Cerknica.
Strokovna komisija pri ocenjevanju lahko upošteva tudi druge kriterije pomembne za uresničevanje ciljev navedenih v 2. členu Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Cerknica.
KULTURNI PROJEKTI 
A) Javne kulturne prireditve
17. člen 
Izvajalec projekta (npr. samostojni koncerti, razstave) kulturne dejavnosti mora imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo projekta ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Izvajalec prijavi, organizira in izvede javno prireditev sam ali pa v sodelovanju z drugimi. Sredstva se namenjajo predvsem za sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe prireditve, in sicer: za pripravo in uporabo prostora, za tehnično izvedbo, obveščanje in organizacijo prireditve ter za plačilo stroškov avtorskih honorarjev.
18. člen 
(sofinanciranje udeležbe na mednarodnem tekmovanju) 
Reprezentativnemu izvajalcu na svojem področju v občini se lahko enkrat na dve leti sofinancirajo potni stroški pri prevozu na mednarodno tekmovanje v višini 50 % in kotizacija, vendar skupaj ne več kot 700 €. Pri prevozu se upošteva avtobusni prevoz, lahko pa tudi kilometrina na avto s štirimi potniki (18 % cene 95 oktanskega bencina na km, parkirnine in stroški cestnine v tujini), če je to za skupino bolj ugodno. Prav tako se sofinancira društvom enkrat na dve leti potne stroške na državna tekmovanja in druge državne prireditve v višini do 50 % in kotizacija, vendar skupaj ne več kot 200 €.
19. člen 
Posamezni projekti se ocenjujejo po naslednjih kriterijih (podrobnejše notranje točkovanje je v pristojnosti strokovne komisije):
– rang oziroma raven prireditve (krajevni, občinski, medobčinski, državni in mednarodni)
do 90 točk
– tradicionalnost
do 50 točk
– pomen prireditve za širši kulturni prostor
do 60 točk
– vzpostavitev sodelovanja z ostalimi subjekti
do 70 točk
– inovativnost prireditve
do 90 točk
– vključevanje in udeležba mladih
do 80 točk
– nepridobitnost projekta
do 20 točk
20. člen 
Predmet sofinanciranja ne more biti projekt, ki se financira tudi iz sredstev za kulturne programe. Glede na finančno konstrukcijo se izvajalcu ne financira celotne vrednosti projekta. Obseg sredstev je odvisen od razpoložljivih proračunskih sredstev za kulturno dejavnost in letnega programa kulture.
B) Založništvo
21. člen 
V založniško dejavnost štejemo avtorske knjige, kronike, pesniške zbirke, video filme, fotografske, likovne in druge umetniške izdelke, kasete, CD idr. zapise zvoka in slike. Založništvo medijev (kasete, CD, DVD …) se sofinancira društvom, ki so v javnem interesu največ enkrat na pet let, drugim pa enkrat na deset let.
Sredstva se namenjajo predvsem za sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe projekta.
Prednost pri izbiri imajo tisti projekti, ki dosežejo večje število točk po naslednjih elementih točkovanja (podrobnejše notranje točkovanje je v pristojnosti strokovne komisije):
– vsebinska tematika
do 80 točk
– obseg edicije oziroma projekta
do 30 točk
– izvirnost avtorskega dela
do 90 točk
– umetniška in kakovostna vrednost edicije oziroma projekta
do 100 točk
22. člen 
Ne glede na višino dodeljenih sredstev, se izvajalcu sofinancira maksimalno do 50 % upravičenih stroškov projekta oziroma bo mogoče za sofinanciranje posamezne prireditve zagotoviti maksimalno višino sredstev, določeno z letnim programom kulture. Vrednost točke je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev za kulturno dejavnost in letnega programa kulture.
Kot upravičeni stroški bodo upoštevani:
– stroški avtorskih honorarjev, stroški priprave na tisk, stroški tiska, stroški snemanja, studia in oblikovanja.
C) Izobraževanje
23. člen 
Sofinancira se izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov, članov kulturnih društev za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulturne dejavnosti.
24. člen 
Izvajalcu se sofinancira maksimalno do 80 % upravičenih stroškov projekta (stroški kotizacije – udeležbe ali izvedbe), oziroma bo za sofinanciranje posameznega kulturnega projekta mogoče zagotoviti maksimalno višino sredstev, določeno z letnim programom kulture. Višina sredstev je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev za kulturno dejavnost in letnega programa kulture.
D) Nakup opreme in osnovnih sredstev
25. člen 
Upravičenci za sofinanciranje opreme za delovanje kulturnih društev so izvajalci, ki redno vsakoletno in trajno izvajajo javne kulturne programe in redno vsakoletno organizirajo javne kulturne prireditve v občini ter na njih s svojo dejavnostjo tudi aktivno sodelujejo.
Upravičencu se sofinancira maksimalno do 50 % upravičenih stroškov nakupa. Višina sredstev je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev za kulturno dejavnost in letnega programa kulture.
Stroški delovanja društev 
26. člen 
Za društva, ki jim Občina Cerknica zagotavlja prostore za njihovo delovanje, se določi enotne kriterije za obračun obratovalnih stroškov.
Presežek sredstev 
27. člen 
Sredstva, ki ostanejo nerazporejena zaradi neizvedenih kulturnih projektov oziroma zaradi prenehanja delovanja sekcije ali društva, se v mesecu decembru razporedijo med društva po enakem kriteriju kot na razpisu za Javni kulturni program za tekoče leto.
IV. KONČNE DOLOČBE 
28. člen 
(spremembe in dopolnitve) 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
29. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uporabo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 44/07).
30. člen 
(veljavnost) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 1. 2017 dalje.
Št. 007-15/2016
Cerknica, dne 15. decembra 2016
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.