Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3591. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za čistilno napravo Artiče, stran 12380.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 15.redni seji dne 12. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za čistilno napravo Artiče 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(podlaga in predmet za OPPN) 
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za čistilno napravo Artiče (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje M MUNDUS Mateja Sušin Brence s.p. (november 2016), pod št. projekta PA-1531.
(2) Na območju OPPN se določijo merila in pogoji za umestitev čistilne naprave (v nadaljevanju: ČN) do 200 PE kot javne gospodarske infrastrukture za zagotovitev komunalne sanacije razpršene gradnje.
(3) OPPN se sprejme ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14, v nadaljevanju: OPN). V skladu z določili Priloge 1 OPN je na kmetijsko zemljišče mogoče umeščati malo čistilno napravo, če gre za komunalno sanacijo razpršene gradnje in če gradnja čistilne naprave ni možna na območju stavbnih zemljišč.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Parcela objekta oziroma parcela namenjena gradnji je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel, na katerem stoji objekt vključno z urejenimi površinami, ki služijo temu objektu oziroma na katerem je predviden objekt vključno z urejenimi površinami, ki bodo služile temu objektu.
3. člen 
(vsebina) 
(1) OPPN vsebuje poleg tekstualnega dela (odlok) tudi grafični del ter priloge.
(2) Vsebina odloka določa:
1. opis prostorskih ureditev;
2. območje urejanja;
3. umestitev načrtovanih ureditev v prostor;
4. infrastrukturno opremljenost območja;
5. rešitve in ukrepi za varovanje voda in okolja;
6. rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
7. etapnost izvedbe prostorske ureditve;
8. velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;
9. obveznosti udeležencev graditve objektov;
10. usmeritve za določanje meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.
(3) Grafični del vsebuje naslednje načrte:
1. Območje OPPN
1.0 na OPN
M 1:5.000
1.1 na TTN
M 1:10.000
1.2 na DOF in DKN
M 1:2.000
1.3 na geodetskem načrtu
M 1:500
2. Vplivi in povezave
M 1:1.000
3. Ureditvena situacija 
M 1:500
4. Prometne ureditve
M 1:500
5. Infrastruktura
M 1:500
(4) OPPN ima naslednje obvezne priloge: izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora, strokovne podlage za pripravo OPPN, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, obrazložitev in utemeljitev OPPN in povzetek za javnost.
(5) Glede na z OPPN-jem načrtovane ureditve in varovanja, okoljsko poročilo za postopek celovite presoje vplivov na okolje ni bilo potrebno.
II. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV 
4. člen 
(območje urejanja) 
(1) Območje OPPN se nahaja v zahodnem delu območja Artič in zajema zemljišče s parc. št. 838/1 k.o. Arnovo selo v velikosti 1909 m2.
(2) Meja območja OPPN je razvidna iz načrta 1 grafičnega dela »Območje OPPN«.
5. člen 
(vplivi in povezave) 
(1) Območje OPPN predstavlja kmetijsko zemljišče v zaraščanju, obdano z gozdom, na jugu s cesto. V zahodnem delu območja teče potok Volčjak. Glede na okoliški teren je zemljišče v depresiji.
(2) Dostop se zagotavlja iz obstoječe gozdne poti ob vzhodni meji OPPN, kjer se v delu izven OPPN navezuje na regionalno cesto R3-676/2204 južno od OPPN.
(3) Območje ni infrastrukturno opremljeno.
(4) Vzhodni del zemljišča zapade v območje erozije z običajnimi zaščitnimi ukrepi. Celotno zemljišče se nahaja v tretjem vodovarstvenem območju varovanja pitnega vira v Brezini. Drugih varovanj na območju OPPN ni. Območje se nahaja v območju podzemnih voda Brežiškega polja.
(5) Prikaz vplivov in povezav je razviden iz načrta 2 grafičnega dela OPPN »Vplivi in povezave«.
6. člen 
(vrste gradenj) 
Na območju OPPN so dopustne naslednje vrste gradenj in del:
– gradnja novega objekta,
– dozidava ali nadzidava obstoječega objekta,
– rekonstrukcija objekta,
– vzdrževanje objekta,
– sprememba namembnosti objekta,
– odstranitev objekta,
– dela v zvezi z urejanjem zunanjih površin in
– dela v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost.
7. člen 
(vrste objektov) 
(1) Po klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) je dopustna gradnja naslednjih objektov s pretežnim namenom:
– 2223 Cevovodi za odpadno vodo
– 22232 Čistilne naprave
– 22240 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
– 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti – izkoriščanje sončne energije ipd.
(2) Dopustna je gradnja manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, in sicer:
1. Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi), ki služi potrebam za opravljanje primarne dejavnosti območja
2. Pomožni objekt v javni rabi
3. Ograja
4. Podporni zid
5. Mala komunalna čistilna naprava (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 200 PE)
6. Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja
7. Samostojno parkirišče
8. Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne
9. Objekt za oglaševanje
10. Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
III. MERILA IN POGOJI NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN 
8. člen 
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin) 
Območje OPPN se deli na tri dele:
a) Na parcelo, namenja gradnji ČN kot javna gospodarska infrastruktura s spremljajočimi objekti (GPčn), in sicer:
– podzemna ČN v kapaciteti do 200 PE;
– dotočni priključki primarnih vodov fekalne kanalizacije na ČN;
– odvodni cevovod kanalizacijskega sistema;
– dostopna cesta z manipulativnimi površinami;
– zaščitna ograja;
– zelena bariera na meji s cesto;
– niveliranje terena in plato za zagotavljanje poplavne varnosti kot določa četrti odstavek 13. člena tega odloka;
– druga potrebna gospodarska javna infrastruktura.
b) Na parcelo vodotoka (GPv) in
c) Na parceli ceste (GPc).
9. člen 
(umestitev načrtovanih ureditev v prostor) 
(1) Na parceli GPčn:
– je potrebno pri samem načrtovanju ČN upoštevati pogoje, navedene v petem odstavku 13. člena tega odloka;
– se načrtuje gradnja na površini znotraj zaščitne žične ograje, ki se postavi v odmiku najmanj 0,5 m od parcelne meje GPčn, v priobalnem pasu in varovalnem pasu državne ceste pod pogoji in s soglasjem pristojne službe;
– se objekti umeščajo na način, da se ohranjajo proste površine za morebitno kasnejšo nadgradnjo ČN;
– se manipulativne površine tovornega vozila za potrebe vzdrževanje objekta in odvoza blata zagotavljajo znotraj parcele GPčn.
(2) Na parcelah (GPv) in (GPc), ki sta dostopna cesta in gozdna pot:
– je dopustna gradnja vrste objektov, ki niso stavbe, smiselno glede na rabo zemljišča – na primer ureditev struge potoka, ureditev dostopne ceste z navezavo na gozdno pot;
– se izvede izpust vode kot določa 13. člen odloka in mora zagotavljati stabilnost brežine vodotoka;
– se izvedejo ureditve nadomestnega prepusta v km 0+734 z zavarovanjem dna in brežine vodotoka;
– je dopustna gradnja objektov v odmiku 0,5 m od parcelne meje, razen na mestih povezave izven območja OPPN;
– se ohranja vegetacija na brežinah oziroma se dodatno zazelenijo.
(3) Na celotnem območju OPPN:
– je v varovalnem pasu infrastrukture, priobalnem zemljišču in v pasu 1 m od gozdnega robu za objekte, ki niso stavbe, dopustna gradnja pod pogoji pristojnega soglasodajalca;
– območje, ki ni gozdno zemljišče po OPN, se nahaja znotraj 20 m pasu od gozdnega robu, zato je potrebno za stavbe pridobiti soglasje pristojnega zavoda za gozdove;
– je potrebno višinske razlike na zemljišču premostiti s travnatimi brežinami, ki naj bodo po potrebi porasle z grmičevjem in drevjem. Izjemoma se višinske razlike lahko premostijo z opornimi zidovi do višine 1,5 m.
(4) Krajinske ureditve:
Območje vizualno ni izpostavljeno, zato posebnih krajinskih ureditev ni potrebnih. Na meji območja z javno cesto se zasadi zelena bariera. Pri novih zasaditvah v območju OPPN se uporabljajo avtohtone drevesne in grmovne vrste. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti. Rastlinske vrste na zelenih površinah s koreninami ne smejo segati v območje komunalnih vodov ali preglednostnega trikotnika. Sajenje dreves z globokimi koreninami v varovalnih pasovih posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture se izvede z odmikom od posameznih vodov najmanj 1,50 m, od vodovoda in kanalizacije pa najmanj 2,00 m.
(5) Krčitev gozda se lahko izvede po izdaji gradbenega dovoljenja ob predhodni označitvi in evidentiranju gozdnega drevja, ki ga izvede pristojni zavod za gozdove.
(6) Objekti in naprave za oglaševanje se postavljajo pod pogoji upravljavca regionalne ceste in pogoji občine (OPN in predpis, ki določa pogoje za postavitev tovrstnih objektov).
(7) Zasnova je razvidna iz načrta 3 grafičnega dela OPPN »Ureditvena situacija«. Objekti prikazani v grafičnem delu so simbolne narave.
IV. POGOJI ZA GOSPODARSKO JAVNO IN DRUGO INFRASTRUKTURO 
10. člen 
(promet in infrastruktura) 
(1) Prometna infrastruktura: Dostop se zagotavlja iz obstoječe gozdne poti, kjer se v delu izven OPPN z navezavo na regionalno cesto R3-676/2204 v km 0+777 m ustrezno uredi dostopna pot. Za odsek regionalne ceste južno od območja OPPN je izdelan projekt za rekonstrukcijo ceste z ureditvijo nadomestnega prepusta za potok Volčjak na km 0+734. Lokacija ČN mora omogočati prestavitev obstoječe ceste za čas gradnje premostitve potoka Volčjak v fazi izvajanje rekonstrukcije regionalne ceste.
(2) Območje ni komunalno opremljeno. Predvidi se priklop na vodovodno, elektro, telekomunikacijsko omrežje in povezava obstoječega kanalizacijskega sistema do ČN.
(3) Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja morajo biti grajeni vodotesno, kar mora biti predvideno v projektu in dokazano z atesti ter preizkusi.
(4) Mesto priključevanja na vodovodno omrežje se natančneje določi v fazi izdelave dokumentacije za čistilno napravo.
(5) Padavinske vode iz površin naprav direktno ponikajo, iz utrjenih povoznih površin jih je potrebno predhodno očistiti na lovilcu olj (SIST EN 858-2).
(6) Zagotovi se elektro priključek s priključno močjo min. 6 kW in se natančneje določi v fazi izdelave dokumentacije za čistilno napravo.
(7) Telekomunikacije morajo omogočati zadosten prenos informacij za daljinsko kontrolo delovanja ČN.
(8) Odvoz blata se vrši po navodilih proizvajalca na centralno čistilno napravo.
(9) Upoštevati je potrebno predpisane in priporočene odmike med posameznimi infrastrukturnimi vodi pri vzporednem poteku in na območjih križanj. Odmiki od cest in infrastrukturnih koridorjev morajo omogočati nemoteno funkcioniranje in vzdrževanje infrastrukturnih objektov. Prečkanja uvozov, dvorišč se izvedejo v zaščitnih ceveh, ki omogočajo kasnejše rekonstrukcije in obnove brez posegov v cestno telo.
(10) Sajenje dreves v varovalnih območjih infrastrukture je dopustno pod pogoji, navedenimi v četrtem odstavku 9. člena tega odloka.
(11) Prometne ureditve so prikazane na načrtu 4 grafičnega dela OPPN »Prometne ureditve«, potek komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov pa na načrtu 5 grafičnega dela OPPN »Infrastruktura«.
11. člen 
(parcelacija in prostorski ukrepi) 
(1) Gradnja ČN je v javnem interesu.
(2) V OPPN so določene parcele glede na rabo prostora. Dopustna so odstopanja v primeru natančnejše razmejitve posamezne rabe v fazi izdelave projektne dokumentacije.
(3) Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na območju OPPN. Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice. Če občina potrdila ne izda v 15 dneh od vložitve zahteve, se šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja. Občina lastniku nepremičnine na območju predkupne pravice v zakonitem roku na njegovo zahtevo izda potrdilo, da občina uveljavlja predkupno pravico in ga obenem obvesti, da mora najkasneje v roku 15 dni po prejemu potrdila občini podati pismeno ponudbo za prodajo nepremičnine. O nakupu, uveljavljanju ali neuveljavljanju zakonite predkupne pravice na nepremičninah po tem odloku odloča župan. Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami tega odloka o predkupni pravici občine, je nična.
VI. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, NARAVE IN OKOLJA 
12. člen 
(ohranjanje kulturne dediščine in narave) 
OPPN ne posega na območje kulturne dediščine, niti na območja varovanja narave.
13. člen 
(varovanje voda) 
(1) Območje OPPN se nahaja na širšem (vplivnem) varstvenem pasu – cona 3 varovanja vodnega vira in območju podzemnih voda Brežiškega polja. V zahodnem delu območja teče potok Volčjak, h kateremu je določen priobalni pas zemljišča, ki sega pri vodotokih 2. reda 5 m od zgornjega roba brežine vodotoka. Na območju se poplave ne pojavljajo.
(2) Predvideni so predhodni ukrepi za varstvo podtalnice skladno z veljavno zakonodajo – ustrezen način odvajanja in čiščenja padavinskih in odpadnih vod, lovilci olj in maščob, v primerih, določenih v veljavni zakonodaji.
(3) Izdelana je Analiza tveganja na onesnaževanje vodnega telesa za ČN Artiče, št. projekta HH-61-2015. Analiza tveganja je revidirana – št. revizijske izjave 3312-164/2015-02; Jože Janež.
(4) Višinska kota platoja mora zagotavljati poplavno varnost Q100 s 100-letno povratno dobo, ki je na mestu ureditve nadomestnega prepusta na višini 184,06 mnv, kot izhaja iz hidrotehničnega poročila (Ureditve ceste R3-676/2204 čez Trebež, Savaprojekt d.d., marec 2014, št. 13144-00), ki je bilo izdelano v sklopu projekta, ki zajema novo premostitev potoka Volčjak (PZI projekt Ureditve ceste R3-676/2204 čez Trebež, izdelal Savaprojekt d.d., maj 2014, št. 13144-00).
(5) Pri projektiranju čistilne naprave je potrebno:
– zagotavljati najmanj tri faze čiščenja odpadne vode,
– zagotavljati zaščitni sistem, ki v primeru slabšega delovanja prepreči nenadno izlivanje odpadne vode v naravo,
– doseči zanesljivost procesa, varno in ekonomično odstranjevanje zgoščin, trdnih odpadkov in odvečnega blata,
– upoštevati podatke o sestavi odpadne vode, iz katerih je razvidna tudi prisotnost agresivnih in korozivnih snovi,
– doseči predpisano vodotesnost rezervoarjev in drugih podobnih objektov,
– predvideti pogoje za učinkovito vzdrževanje objektov in naprav,
– predvideti merilno regulacijsko opremo in računalniško vodenje na način, da se omogoča tudi protokoliranje podatkov in statistična obdelava le-teh, kar je za optimalno obratovanje naprav bistvenega pomena,
– izvesti testiranje vgrajene opreme oziroma izvršenih tehnoloških sklopov,
– zasnovati tako, da je možno vzorčenje odpadne vode na dotoku in na iztoku iz naprave oziroma z kateregakoli elementa ČN na mestih, ki so pomembna za kontrolo procesa in emisij,
– v primeru talne vode višje od 1 m od dna reaktorja predvideti dodatno fiksiranje in stabiliziranje rezervoarjev,
– izdelati načrt ukrepanja v primeru okvare čistilne naprave.
(6) ČN mora zagotavljati delovanje znotraj mejnih vrednosti koncentracije obremenitve snovi izpustov. Upravljavec ČN mora redno izvajati monitoring nad delovanjem ČN in kvaliteti izlivne vode skladno z veljavnimi predpisi. Izvedejo se prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda. Odvečno blato se odvaža na centralno ČN.
(7) Za izpust vode iz območja v vodotok, morajo biti iztočni objekti detajlno projektno obdelani, ne smejo segati v pretočni profil vodotoka in morajo biti oblikovani v naklonu brežine z vgrajeno povratno zaklopko. Potrebno je predvideti ustrezno protierozijsko zaščito struge vodotoka v območju izpustov, tako po obsegu, kot tudi po načinu.
(8) V času gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin na prosto ali v zemljo.
14. člen 
(varovanje okolja) 
Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic ali sanacijo degradiranih površin v občini. Izvajalec mora izvajati ukrepe za preprečitev izliva olja ali drugega onesnaženja v tla.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM IN VAROVANJEM ZDRAVJA 
15. člen 
(varstvo pred nesrečami in požarom) 
(1) Obramba: Na območju urejanja niso potrebni ukrepi s področja obrambe.
(2) Nevarnost razlitja nevarnih snovi: glede na namenskost stavb se ne predvideva pojavnost tovrstne nevarnosti.
(3) Na območju OPPN se predvidi hidrant in sistemi za daljinsko javljanje ter alarmiranje in drugi ukrepi za zagotavljanje požarnega varstva, ki se določijo v projektni dokumentaciji.
VIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN 
16. člen 
(etapnost izvedbe prostorske ureditve) 
Posegi, navedeni v 8. členu v a) alineji tega odloka predstavljajo zaključeno konstrukcijsko in funkcionalno celoto, zato se gradijo v eni fazi.
17. člen 
(dopustna odstopanja) 
Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju varnostnih, energetskih, prometnih, tehnoloških in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z energetskega, tehnološkega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenih vidikov.
18. člen 
(zagotavljanje izgradnje infrastrukture) 
Ker gre za infrastrukturni objekt, se za to območje ne sprejme poseben program opremljanja. Infrastrukturo izgradi občina.
19. člen 
(obveznosti udeležencev graditve objektov) 
(1) Med izgradnjo objektov, za preverbo geološke sestave temeljnih tal in spremljavo zaščite med gradnjo objektov, je potrebna prisotnost geologa.
(2) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa sanirati poškodbe, odstraniti začasne objekte in naprave ter odvečni gradbeni material.
(3) Drugi pogoji in obveznosti udeležencev pri gradnji v času gradnje so predmet projektne dokumentacije.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
(dopustni posegi pred izvedbo ureditev) 
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.
21. člen 
(vpogled akta in nadzorstvo) 
(1) OPPN je v času uradnih ur na vpogled na oddelku, pristojnem za urejanje prostora Občine Brežice.
(2) Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
22. člen 
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN) 
Po realizaciji s tem OPPN načrtovanih prostorskih ureditev in gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev potrebno upoštevati usmeritve in načela kontinuitete arhitektonskega in urbanističnega urejanja, kot je opredeljeno v tem odloku. Prenesejo se v določila prostorsko izvedbenih pogojev v OPN.
23. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-11/2016
Brežice, dne 14. decembra 2016
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan
 
Po pooblastilu župana 
Katja Čanžar l.r.
Podžupanja Občine Brežice