Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2000 z dne 23. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2000 z dne 23. 3. 2000

Kazalo

1142. Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah v Občini Žalec, stran 3386.

Na podlagi zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 3., 25., 105. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in v skladu s 16. členom statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 10. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o komunalnih taksah v Občini Žalec
1. člen
V odloku o komunalnih taksah v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 17/97 in 38/98) se besedilo 10. člena spremeni tako, da glasi:
»Komunalno takso odmeri davčni organ zavezancu z odločbo za tekoče odmerno leto in se plačuje v trimesečnih obrokih, oziroma polletnih obrokih, če znesek odmerjene komunalne takse ne presega zneska 50.000 SIT.
Do izdaje odmerne odločbe za tekoče leto, plačujejo zavezanci akontacijo komunalne takse po odmerni odločbi preteklega leta, valorizirani s koeficientom porasta vrednosti točke.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42304/00001/2000-02/05
Žalec, dne 10. februarja 2000.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.