Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2016 z dne 8. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2016 z dne 8. 11. 2016

Kazalo

2977. Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov in projektov v Občini Brežice, stran 9563.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 5. dopisni seji dne 28. 10. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o izboru in sofinanciranju programov in projektov v Občini Brežice 
1. člen 
(splošne določbe) 
(1) S tem pravilnikom se določajo javni interes, programski dokumenti, upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev iz proračuna občine, postopek dodeljevanja sredstev, način in kriterije financiranja in nadzor nad izvajanjem sofinanciranih programov na področju kulture, zdravstva in socialnega varstva, mladine in turizma v občini.
(2) Pravilnik se lahko uporablja tudi na ostalih področjih izbora in sofinanciranja programov in projektov v okviru vsakoletnega proračuna Občine Brežice, kjer ni drugih podrobnejših predpisov.
2. člen 
(javni interes) 
(1) Občina Brežice sofinancira programe in projekte, ki so v javnem interesu v okviru vsakoletnega proračuna Občine Brežice na posameznih proračunskih postavkah.
(2) Javni interes Občine Brežice je opredeljen s Strategijo Občine Brežice in letnim programom na posameznem področju.
3. člen 
(letni program področja) 
Z letnim programom področja se za posamezno proračunsko obdobje v občini:
– opredelijo vsebine področja, ki se financirajo iz občinskega proračuna v posameznem proračunskem letu,
– določi obseg in vrsta dejavnosti, ki se sofinancira pri posameznih programih,
– določijo upravičenci za posamezne vsebine,
– opredeli predviden delež sredstev proračuna za posamezne vsebine.
4. člen 
(podlage za dodelitev sredstev) 
(1) Občina Brežice sofinancira vsebine področij na podlagi področnih letnih programov, pripravljenih za posamezno proračunsko obdobje.
(2) V področne letne programe se uvrstijo tiste vsebine, ki so pomembne za lokalno skupnost in upoštevajo tradicijo in posebnosti področja v lokalni skupnosti.
(3) Sklep za pripravo posameznega področnega letnega programa izda župan najpozneje 90 dni pred pričetkom proračunskega leta.
(4) Področne letne programe pripravijo področni strokovni sveti, ki jih s sklepom imenuje župan.
(5) Strokovni svet pripravi letni program najpozneje v roku 45 dni od sklepa župana za pripravo področnega letnega programa.
(6) Področne letne programe s sklepom potrdi župan. Pred potrditvijo mora organ, pristojen za pripravo posameznega letnega programa pridobiti mnenje področne zveze s sedežem na območju Občine Brežice, če ta obstaja. Šteje se, da je mnenje pozitivno, če območna področna zveza ne odgovori v roku 15 dni od poziva organa.
5. člen 
(Strokovni svet) 
(1) Posamezni strokovni svet za področje sestavlja pet članov, in sicer:
– 3 člani, predstavniki nevladnih organizacij in zainteresirane javnosti,
– 1 član, predstavnik javnega zavoda, ki izvaja redne programe na področju na območju občine,
– 1 član, strokovni sodelavec občine.
(2) Naloge posameznega strokovnega sveta za področje so:
– priprava področnega letnega programa,
– spremljanje izvajanja področnega letnega programa,
– oblikovanje predlogov na področju za strateške usmeritve občine,
– oblikovanje predlogov na področju za strateške dokumente na regijskem in nacionalnem nivoju,
– ostale naloge po navodilu župana.
(3) Mandat posameznega strokovnega sveta je vezan na mandat župana in ga določi župan s sklepom o imenovanju strokovnega sveta.
6. člen 
(upravičenci do sofinanciranja) 
(1) Upravičenci do sofinanciranje so:
– društva, ki izvajajo aktivnosti na območju Občine Brežice,
– zveze društev, ki jih ustanovijo društva s sedežem v Občini Brežice in izvajajo programe na območju Občine Brežice,
– zavodi, ki izvajajo redne programe in projekte na področju na katerem poteka sofinanciranje,
– druge pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju, ki je predmet sofinanciranja.
(2) Prednost pri financiranju imajo upravičenci iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena.
7. člen 
(pogoji za upravičence) 
(1) Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež ali enoto s sedežem v Občini Brežice,
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske kapacitete za uresničevanje načrtovanih aktivnosti,
– izvajajo programe in projekte na področju najmanj leto dni pred prijavo,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini.
(2) Dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, se določijo v javnem razpisu za posamezno proračunsko leto.
8. člen 
(način dodeljevanja sredstev) 
(1) Sredstva za programe, določene v področnem letnem programu, se dodelijo izvajalcem neposredno s pogodbo ali na podlagi javnega razpisa.
(2) Z neposredno pogodbo se dodelijo sredstva javnim zavodom, ki predložijo programe na podlagi neposrednega poziva občine.
9. člen 
(postopki javnega razpis) 
(1) Za sofinanciranje programov, opredeljenih v področnem letnem programu, kjer kot upravičenci niso predvideni javni zavodi, občina objavi javni razpis.
(2) Za izvedbo javnega razpisa je pristojen oddelek občine, skladno z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice.
(3) Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(4) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
(5) Javni razpis se objavi najpozneje 30 dni po sprejetju področnega letnega programa v lokalnem časopisu in elektronskim medijih.
(6) Objava javnega razpisa mora vsebovati najmanj:
1. ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev,
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh,
9. rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
10. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
(7) Javni razpis lahko poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi druge podatke, če so potrebni glede na vrsto predmeta javnega razpisa, predvsem pa elemente iz 3. in 5. točke tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika.
10. člen 
(razpisna dokumentacija) 
(1) Občina mora omogočiti prejemnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati izvod razpisne dokumentacije.
(2) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili upravičencu izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev.
(3) Občina mora v razpisni dokumentaciji navesti vse pogoje, ki jih mora upravičenec izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot formalno popolna. Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so med drugim:
1. podatki o predmetu razpisanih sredstev,
2. okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
3. način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik (na primer odstotni delež pokrivanja proizvodnih stroškov izdelka ali storitve ter način izračuna proizvodnih stroškov, odstotni delež subvencioniranja prodajne cene izdelka ali storitve, odstotni delež pokrivanja upravičenih stroškov projekta),
4. navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prejemnik predložiti uporabniku za dokazilo, da prejemnik izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva, in da je upravičen do sredstev (na primer bonitetni obrazci, registracija podjetja ali drugega prejemnika, dovoljenje za opravljanje dejavnosti),
5. vzorec pogodbe,
6. navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril,
7. navedba o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep.
(4) Komisija mora pred odločitvijo o objavi javnega razpisa v zapisniku oceniti, ali je vsebina razpisne dokumentacije pripravljena tako, da je možno pričakovati uspešen javni razpis.
11. člen 
(rok za dostavo vloge in oznaka vloge) 
(1) Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Razpisni rok ne sme biti krajši od trideset koledarskih dni in ne daljši od petinštirideset koledarskih dni.
(2) Predložena vloga mora biti v zaprti kuverti, označen z "ne odpiraj – vloga" in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
12. člen 
(odpiranje vlog) 
(1) Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu in ni daljši od osem koledarskih dni od roka, določenega za oddajo vloge.
(2) Javnost odpiranja prejetih vlog se določi z razpisom.
(3) Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Ostale vloge se zavržejo s sklepom in se neodprte vrnejo vlagatelju.
(4) O odpiranju vlog mora komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
1. naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
2. predmet javnega razpisa,
3. imena navzočih predstavnikov komisije,
4. imena oziroma naziv vlagateljev vlog (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu odpiranja vlog,
5. ugotovitve o popolnosti vlog,
6. navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
(5) Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
13. člen 
(dopolnitev vloge) 
(1) Komisija v roku 8 koledarskih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 5 koledarskih dni od prejema poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se s sklepom zavržejo.
14. člen 
(strokovni pregled vlog) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
(2) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in zavrnjenih vlagateljev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije. komisija posreduje predlog izbora najpozneje v tridesetih koledarskih dneh od roka za oddajo vlog.
(3) Vlagateljem, ki predložijo neresnične in zavajajoče podatke glede prijavljenih programov se zavrnejo vsi prijavljeni programi na javni razpis ter se jih izloči iz sofinanciranja iz sredstev lokalne skupnosti za naslednja tri leta.
(4) Zavrnejo se programi, ki vključujejo vsebine, ki so že sofinancirane iz naslova drugih proračunskih postavk.
(5) Predlog prejemnikov sredstev in zavrnjenih vlagateljev se predloži pristojnemu za odločanje v primeru posameznega javnega razpisa.
(6) Pristojni izda sklepe o izboru in zavrnitvi na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka. V obrazložitvi sklepa je potrebno utemeljiti odločitev.
(7) Občina prejemniku sredstev posreduje sklep o izboru in ga pozove k podpisu pogodbe.
(8) Sklep o izboru vsebin in višini dodeljenih sredstev in izboru se prijaviteljem dostavi priporočeno s povratnico na uradni naslov vlagatelja, v roku treh koledarskih dneh od izdaje sklepa.
(9) Če se prejemnik v roku 8 koledarskih dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
15. člen 
(pritožba na izbor) 
(1) Na sklep o izboru ali zavrnitvi lahko vlagatelj pritožbo županu v roku 8 koledarskih dni od prejema sklepa.
(2) Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(3) Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Župan s sklepom odloči o pritožbi v roku 15 dni. Županova odločitev je dokončna.
16. člen 
(pogodba o sofinanciranju) 
(1) Z izbranimi vlagatelji se v roku trideset dni od pravnomočnosti sklepa sklene pogodba o sofinanciranju športnih vsebin v tekočem proračunskem letu.
(2) Obvezne sestavine pogodbe so:
1. naziv in naslov občine in prejemnika sredstev;
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena;
3. višina dodeljenih sredstev;
4. terminski plan porabe sredstev;
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na primer:
– spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo vsake posamezne vrste subvencije, posojila in drugih oblik sredstev;
– možnost, da občina kadarkoli preverja namensko porabo sredstev;
– poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja projekta ali programa oziroma najmanj zaključno poročilo;
– dolžnost občine, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev;
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
– določilo, da mora prejemnik obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev;
6. drugo, kar sledi iz notranjih aktov in usmeritev občine.
17. člen 
(upravičeni stroški) 
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja se podrobneje opredelijo v področnem letnem programu, javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
18. člen 
(merila za izbor) 
Podrobnejša merila za izbor ter določitev višine sofinanciranja posamezne vsebine se podrobneje opredeli v področnem letnem programu, javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
19. člen 
(finančni nadzor) 
(1) Upravičenci do sofinanciranja programov in projektov, ki so v javnem interesu, so dolžni vsebine izvajati v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi ter načeli s področja dela.
(2) Prejemniki namenskih sredstev iz občinskega proračuna so na zahtevo sofinancerja dolžni predložiti ustrezne dokumenta ter podatke, ki se nanašajo na namensko porabo sredstev.
(3) V kolikor se ugotovi, da izvajalec nenamensko porablja proračunska sredstva, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
20. člen 
(strokovni nadzor) 
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem programov, ki so v javnem interesu izvaja pristojen oddelek Občine Brežice in z njegove strani pooblaščena organizacija na mestu izvajanja programov.
(2) Strokovni nadzor je napovedan ali nenapovedan.
(3) O poteku strokovnega nadzora se piše zapisnik.
(4) V kolikor se ob nadzoru ugotovi, da so predlagatelji v prijavi na javni razpis predložili neresnične ali zavajajoče podatke glede prijavljenih programov, se sofinanciranje vsebin takoj ustavi, vlagatelja pa se izloči iz sofinanciranja iz sredstev lokalne skupnosti za naslednja tri leta.
21. člen 
(prehodne in končne določbe) 
(1) S sprejemom tega pravilnika prenehajo veljati Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov s področja zdravstva in socialnega varstva v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 100/13), Pravilnik o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice, in drugih programov na področju kulture (Uradni list RS, št. 7/13), Pravilnik o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje sredstev iz proračuna Občine Brežice za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov (Uradni list RS, št. 95/14) in Pravilnik o sofinanciranju programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/07).
(2) Področne strokovne svete imenuje župan v roku 30 dni od uveljavitve tega pravilnika. Z imenovanjem novih preneha mandat dotedanjim.
22. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2016
Brežice, dne 28. oktobra 2016
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.