Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2016 z dne 8. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2016 z dne 8. 11. 2016

Kazalo

2976. Odlok o javni gasilski službi v Občini Brežice, stran 9558.

  
Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10), 3. in 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12), 2. in 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) ter enajste točke prvega odstavka 10. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice v nadaljevanju 13. redne seje dne 19. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o javni gasilski službi v Občini Brežice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja dejavnosti varstva pred požarom ter naloge, organizacijo in status gasilstva v Občini Brežice (v nadaljnjem besedilu: občina).
2. člen 
Občina je dolžna spodbujati razvoj požarno nenevarnih tehnologij in takih posegov v prostor, ki zmanjšujejo ali preprečujejo nastanek požarov.
3. člen 
(1) Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja občina.
(2) Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu in je za ogrožene in prizadete uporabnike ob nesreči brezplačna.
4. člen 
(1) Naloge gašenja in reševanja ob požarih, druge, zlasti preventivne naloge varstva pred požarom, določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter določene storitve opravljajo gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev.
(2) Opravljanje storitev ne sme onemogočati opravljanja temeljnih nalog gasilstva.
(3) Operativnih nalog gasilstva ni mogoče opravljati kot pridobitno dejavnost.
II. NOSILCI IN NALOGE 
5. člen 
(1) Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva.
(2) Na podlagi letnega načrta varstva pred požarom občina zagotavlja sredstva za:
– redno delovanje gasilskih enot;
– gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje;
– vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme;
– izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot;
– gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva;
– povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva;
– povračilo škode, povzročene tretjim osebam, na objektih javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo in na hidrantnem omrežju javnega vodovoda, zaradi opravljanja nalog gasilstva, iz prvega odstavka 4. člena tega odloka;
– opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.
(3) Občina zagotavlja opravljanje nalog gasilstva preko prostovoljnih gasilskih društev povezanih v Gasilsko zvezo Brežice.
6. člen 
Občina glede na geografske, vremenske in druge razmere razglasi stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na svojem območju, o čemer obvesti pristojno Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter predpiše ali uveljavi posebne ukrepe za varstvo pred požarom.
III. GASILSKE ENOTE 
7. člen 
(1) Gasilske enote v občini so prostovoljne, glede na območje delovanja pa teritorialne.
(2) Gasilske enote opravljajo svoje naloge v skladu s pravili stroke in pravili gasilske službe.
8. člen 
(1) Osnovna merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot so:
a) za naselja:
– število prebivalcev;
– tip naselja glede na gostoto in način pozidave, stopnjo razvitosti ter storitvene, oskrbovalne, proizvodne in kmetijske dejavnosti;
– površina in razmejitev objektov;
– oddaljenost ustrezne gasilske enote;
b) za gospodarske družbe, zavode in druge organizacije:
– požarna ali eksplozijska nevarnost tehnološkega procesa;
– število zaposlenih;
– površina in razmestitev objektov;
– oddaljenost ustrezne gasilske enote;
c) za gozdove:
– površina in vrsta gozdov;
d) za vodne površine:
– velikost in vrsta vodnih površin.
(2) Za organiziranje in opremljanje gasilskih enot v občini se mora upoštevati sklep o kategorizaciji in opremljanju operativnih enot prostovoljnih gasilskih društev v občini in merila Vlade Republike Slovenije za organiziranje in opremljanje gasilskih enot ter letni načrt varstva pred požarom občine.
9. člen 
(1) Gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev opravljajo javno gasilsko službo skladno z veljavno zakonodajo in s tem odlokom. Za opravljanje javne gasilske službe mora gasilska enota z občino skleniti pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. S pogodbo se določijo medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank pri izvajanju javne gasilske službe.
(2) Za opravljanje javne gasilske službe v občini se lahko določi le gasilska enota, ki je članica Gasilske zveze Brežice. Pogodbo o izvajanju javne gasilske službe sopodpiše tudi Gasilska zveza Brežice.
(3) V pogodbi o opravljanju javne gasilske službe se v skladu s tem odlokom določi zlasti:
– obseg in način opravljanja javne gasilske službe;
– začetek ali obdobje opravljanja javne gasilske službe;
– organizacijo javne gasilske službe;
– nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe.
(4) Obseg in način opravljanja javne gasilske službe se določi zlasti v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, časi določenimi za prihod gasilskih enot na kraj nesreče, merili za požarno pokrivanje posameznih vrst objektov, letnim načrtom varstva pred požarom ter načrti zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah občine.
(5) V pogodbi o opravljanju javne gasilske službe se za gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev določijo sredstva, ki jih zagotavlja občina za opravljanje javne gasilske službe, zlasti za nabavo gasilske tehnike in osebne zaščitne opreme, izvajanje intervencij, usposabljanje, plačevanje zdravstvenih pregledov, zavarovanja za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter za druge pravice iz delovnega razmerja oziroma pravice, ki jih Zakon o gasilstvu določa za operativne gasilce, ter sredstva, ki jih občina namenja za usposabljanje gasilske mladine in druge društvene dejavnosti.
10. člen 
Občina mora organizirati požarno stražo, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju. Požarna straža mora trajati, dokler traja povečana požarna nevarnost.
11. člen 
Požarno stražo in požarno varovanje objektov, drugega premoženja ter javnih prireditev opravljajo na območju občine tisti gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko službo v skladu s tem odlokom, če z operativnim gasilskim načrtom občine ali z veljavnimi predpisi ni določeno drugače. Stroški izvajanja gasilskih operativnih nalog po tem členu bremenijo lastnika ali upravljavca objekta in premoženja oziroma organizatorja javne prireditve.
12. člen 
Za zagotavljanje operativne pripravljenosti ter usklajevanje delovanja operativnih gasilskih enot v občini se ustanovi poveljstvo Gasilske zveze Brežice, ki jo sestavljajo poveljniki sektorjev in pomočniki poveljnika Gasilske zveze Brežice. Poveljnik Gasilske zveze Brežice vodi poveljstvo ter večje gasilske intervencije.
13. člen 
(1) Gasilska zaščitna in reševalna oprema, gasilski domovi in orodišča ne morejo biti predmet izvršbe ali stečaja.
(2) Z gasilsko zaščitno in reševalno opremo, gasilskimi domovi in orodišči se ob prenehanju prostovoljnega gasilskega društva, ki je te nepremičnine oziroma opremo uporabljalo, ravna v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Prostovoljno gasilsko društvo ne sme brez poprejšnjega soglasja občine in Gasilske zveze Brežice odtujiti gasilske zaščitne in reševalne opreme namenjenih za opravljanje nalog gasilstva, razen če župan ne odloči drugače.
14. člen 
Kadar se ugotovi, da prostovoljno gasilsko društvo ne opravlja javne gasilske službe v skladu s tem odlokom in pod pogoji iz 9. člena tega odloka, pristojni občinski organ o tem opozori prostovoljno gasilsko društvo ter pristojno gasilsko zvezo in določi rok, v katerem mora prostovoljno gasilsko društvo odpraviti pomanjkljivosti. Če prostovoljno gasilsko društvo ne odpravi pomanjkljivosti v določenem roku, se mu opravljanje javne gasilske službe ustrezno omeji ali odvzame.
15. člen 
Gasilec, ki prostovoljno opravlja operativne naloge v gasilstvu (v nadaljnjem besedilu: prostovoljni gasilec) je oseba, ki:
– je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter ima opravljen predpisani izpit za prostovoljnega gasilca;
– ima opravljen predpisan preizkus znanja, preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposobna za opravljanje gasilske službe;
– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje;
– je stara od 18 do 63 let – moški oziroma 18 do 55 let – ženske.
16. člen 
(1) Prostovoljno gasilsko društvo je dolžno v skladu s sklepom župana in pogodbo o opravljanju javne gasilske službe imenovati gasilsko enoto za opravljanje preventivnega in operativnega dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanjem na območju ali delu območja občine, za katero je bila ustanovljena.
(2) Prostovoljna gasilska enota mora imeti predpisano število operativnih gasilcev, določeno z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, potrebno gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter orodišče.
(3) Evidenco o prostovoljnih gasilskih enotah in o prostovoljnih gasilcih vodijo Gasilska zveza Slovenije ter prostovoljna gasilska društva za svoje potrebe in mora biti usklajena z evidenco Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
17. člen 
V prostovoljnih gasilskih enotah se lahko v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot ter letnim načrtom varstva pred požarom ustanovi poklicno jedro s poklicnimi gasilci kot sestavni del prostovoljne gasilske enote IV. ali V. kategorije. Pred ustanovitvijo poklicnega jedra mora prostovoljno gasilsko društvo pridobiti soglasje župana. Poklicno jedro se lahko organizira tudi pri Gasilski zvezi Brežice, če tako odločijo člani Gasilske zveze Brežice in občina.
18. člen 
(1) Prostovoljnemu gasilcu pripadajo med usposabljanjem in intervencijo nadomestila v skladu z vejavnimi predpisi.
(2) Nadomestila se izplačajo v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Prostovoljnega gasilca, zaradi udeležbe na intervenciji ali na usposabljanju, delodajalec ne sme odpustiti, razporediti na drugo delovno mesto ali ga kako drugače oškodovati.
19. člen 
(1) Prostovoljni gasilec, ki se med intervencijo ali med strokovnim usposabljanjem poškoduje ali zaradi opravljanja nalog med intervencijo zboli, je zavarovan po predpisih o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
(2) Prostovoljnemu gasilcu, ki ni zaposlen ali za katerega je to ugodneje, pripada nadomestilo za čas zadržanosti od dela zaradi poškodbe pri delu iz prejšnjega odstavka v višini 100 % povprečne mesečne plače na zaposlenega delavca v državi v zadnjem mesecu pred nastankom poškodbe.
(3) Čas in kraj nastanka poškodbe ugotovi vodja intervencije, na kateri se je gasilec poškodoval, prijavi pa se pristojnemu organu.
(4) Če je prostovoljni gasilec med intervencijo ali med strokovnim usposabljanjem izgubil življenje, imajo njegovi družinski člani pravico do:
– pokojnine v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
– enkratne denarne pomoči;
– povračila stroškov prevoza in pogreba.
(5) Če se prostovoljni gasilec med intervencijo ali med strokovnim usposabljanjem poškoduje brez svoje krivde tako, da je njegov organizem okvarjen najmanj za 20 %, ima pravico do enkratne denarne pomoči po predpisih o vojaških invalidih.
(6) Vlada določi višino enkratne denarne pomoči, ki ne sme biti manjša od 12 povprečnih plač zaposlenih v državi v zadnjih šestih mesecih, ter višino povračil.
(7) Gasilska zveza Brežice mora zavarovati operativne člane gasilskih enot za primer smrti, trajne izgube splošne delovne zmožnosti in prehodne nezmožnosti za delo, nastale v nesreči pri gašenju in reševanju, na vajah ali med šolanjem.
20. člen 
(1) Občina krije izgubljeni zaslužek in nadomestilo plač, stroške za prehrano iz 18. člena tega odloka ter prispevke in stroške iz 19. člena tega odloka.
(2) Način pokrivanja obveznosti iz prvega odstavka tega člena se določi v pogodbi o opravljanju javne gasilske službe.
21. člen 
Občina lahko pooblasti gospodarsko družbo, zavod in drugo organizacijo, v kateri je primerna gasilska enota, za opravljanje nalog gasilstva na območju ali delu območja občine pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi za prostovoljne gasilske enote.
IV. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
22. člen 
Način in vsebino temeljnega in dopolnilnega usposabljanja prostovoljnih gasilcev in opravljanje izpitov prostovoljnih gasilcev se izvaja v skladu z navodili, ki jih izda resorni minister v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije.
V. GASILSKA ZVEZA BREŽICE 
23. člen 
(1) Prostovoljna gasilska društva v občini se povezujejo v Gasilsko zvezo Brežice (v nadaljnjem besedilu: gasilska zveza).
(2) Gasilska zveza opravlja določene naloge javne gasilske službe, predvsem pa organizacijske in strokovne naloge gasilstva v zvezi z:
– načrtnim kadrovanjem in usposabljanjem gasilcev;
– načrtnim in usklajenim razvojem ter opremljanjem gasilskih enot v skladu s predpisanimi merili;
– načrtovanjem in usklajevanjem uporabe gasilskih enot gasilskih organizacij, ki so članice zveze;
– povezovanjem med članicami gasilske zveze in občino;
– izvajanjem nalog, ki jih na njih prenese občina;
– drugimi organizacijskimi in razvojnimi nalogami gasilstva;
– zavarovanjem gasilcev, zavarovanjem gasilske tehnike, opreme in gasilskih domov;
– servisiranjem gasilske tehnike in opreme;
– izvajanjem tehničnih pregledov vozil.
(3) Gasilska zveza izvoli poveljnika gasilske zveze. Občina imenuje poveljnika gasilske zveze za člana štaba Civilne zaščite občine.
(4) Poveljnik gasilske zveze skrbi za pripravljenost, organiziranost, opremljenost in usposobljenost gasilskih enot, izvajanje določenih programov usposabljanja ter vodi večje in zahtevnejše intervencije.
(5) Način izbire in pristojnosti poveljnika gasilske zveze, drugih gasilskih poveljnikov in njihovih namestnikov se izvede v skladu s pravili gasilske službe.
24. člen 
(1) Gasilska zveza, v katero se povezujejo prostovoljna gasilska društva v občini, daje:
– mnenja k letnim programom usposabljanja operativnih gasilcev in gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev;
– mnenja k letnim programom opremljanja prostovoljnih gasilskih enot z gasilsko zaščitno in reševalno opremo.
(2) Gasilska zveza lahko za posamezno leto določi oblike usposabljanja, ki jih prostovoljna gasilska društva vključijo v svoje letne programe, če je to potrebno zaradi usklajenega razvoja, ustrezne pripravljenosti in drugih razlogov, utemeljenih z ocenami ogroženosti občine pred požarom ali drugimi nesrečami.
(3) Sredstev iz proračuna Republike Slovenije ni mogoče uporabiti za financiranje programov usposabljanja ali nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme, če za izvedbo usposabljanja oziroma nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme ni bilo dano pozitivno mnenje gasilske zveze.
(4) Pristojnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena ima gasilska zveza le ob članstvu v Gasilski zvezi Slovenije.
VI. GASILSKE INTERVENCIJE 
1. Obveščanje in alarmiranje
25. člen 
(1) V občini se zagotavlja enotno obveščanje in aktiviranje gasilskih enot v skladu z operativnim gasilskim načrtom občine, katerega sestavni del je tudi načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot. Operativni gasilski načrt občine izdela gasilska zveza, potrdi pa ga župan oziroma oseba, ki jo on pooblasti. Načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot, ki ga potrdi župan oziroma od njega pooblaščena oseba, mora občina predložiti regijskemu centru za obveščanje, pristojnemu za aktiviranje gasilcev v občini.
(2) Kadar gre gasilska enota na intervencijo zaradi požara ali druge nesreče, mora vodja gasilske enote ali intervencije o tem obvestiti pristojni center za obveščanje.
(3) Za obveščanje in aktiviranje v primeru gasilskih intervencij veljajo predpisi, ki urejajo opazovanje in obveščanje na področju zaščite in reševanja.
(4) Aktiviranje gasilskih enot iz več občin se izvaja v skladu z načrti zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite, če z državnim načrtom aktiviranje gasilskih enot ni predvideno. Pri tem se mora zagotoviti, da v občini, na katero se odločitev nanaša, ostanejo gasilske enote v takem obsegu, ki zagotavlja nujno intervencijsko pripravljenost v občini.
(5) Gasilske enote uporabljajo zveze v sistemu zaščite in reševanja.
26. člen 
(1) Delodajalec je dolžan omogočiti opravičeno odsotnost z dela v skladu s splošnimi predpisi o delovnih razmerjih operativnemu gasilcu, ki je bil med delom pozvan k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči zaradi požara ali druge nesreče v skladu z načrtom obveščanja in aktiviranja gasilskih enot iz prejšnjega člena in je član gasilske enote, ki opravlja javno gasilsko službo.
(2) Poziv preko tehničnih sredstev zvez ali s sireno za javno alarmiranje preko pristojnega centra za obveščanje ali pisni poziv občinskega organa, pristojnega za javno gasilsko službo ali drugega organa pristojnega za vodenje nalog zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, se šteje kot poziv k opravljanju dolžnosti zaščite in reševanja, na podlagi katerega delodajalec opraviči operativnemu gasilcu odsotnost z dela. V primeru, da je bil poziv dan s tehničnimi sredstvi, mora poveljnik gasilske enote oziroma poveljnik gasilske zveze ali poveljnik Civilne zaščite občine, izdati tudi pisno potrdilo o odsotnosti z dela operativnega gasilca najkasneje v sedmih dneh po končani intervenciji. Nadomestilo za čas odsotnosti z dela povrne za operativnega gasilca njegovemu delodajalcu občina v skladu s tem odlokom in predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi za primer odsotnosti z dela zaradi vaj ali usposabljanja, h katerim je bil operativni gasilec v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami pisno pozvan.
2. Medsebojna pomoč gasilcev
27. člen 
(1) Gasilske enote si morajo ob večjih požarih ali drugih nesrečah medsebojno pomagati. Gasilske enote lahko pomagajo na drugih območjih le, če zagotovijo ustrezno intervencijsko pripravljenost na območju, za katerega so ustanovljene.
(2) Pomoč iz prejšnjega odstavka odredi vodja intervencije, lahko pa tudi pristojni poveljnik Civilne zaščite.
3. Vodenje intervencij
28. člen 
(1) Intervencije vodi poveljnik gasilske enote na območju katere je požar ali druga naravna nesreča (vodja intervencije) v skladu z Zakonom o gasilstvu in pravili gasilske službe. Vodja intervencije je lahko tudi poveljujoči določeni formacijski sestavi, vodja izmene, gasilec, posebej usposobljen za vodenje določenih intervencij, oziroma gasilec, ki ga pooblasti poveljnik gasilske enote. Ukazi in navodila vodje intervencije so obvezni za vse gasilce, ki sodelujejo v intervenciji. Posameznik lahko izvršitev ukaza ali navodila odkloni le, če bi s tem storil kaznivo dejanje oziroma če mu je naložena naloga za katero ni usposobljen niti opremljen in je zato neposredno ogroženo njegovo življenje.
(2) Intervencije pri katerih sodeluje več gasilskih enot, vodi poveljnik oziroma v skladu s prejšnjim odstavkom vodja intervencije iz gasilske enote na območju katere je požar ali druga nesreča. Ob prihodu poveljnika višje kategorizirane enote ali višjega po činu mu preda vodenje intervencije, če se ne sporazumeta drugače. Vsi poveljujoči gasilskih enot in drugih reševalnih enot sestavljajo operativno vodstvo intervencije, ki je odgovorno vodji intervencije.
(3) Poveljnik višje kategorizirane enote ali višji po činu ne glede na drugi odstavek tega člena prevzame vodenje intervencije, če je očitno, da vodja intervencije vodi intervencijo napačno ali bistveno v nasprotju s pravili gasilske službe.
(4) V primeru velikih požarov in drugih nesreč vodja intervencije vodi intervencijo v skladu z usmeritvami pristojnega štaba za civilno zaščito.
(5) Po končani intervenciji mora vodja intervencije napisati predpisano poročilo o intervenciji. Izdelati in posredovati ga mora skladno s Pravilnikom o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in pravili gasilske službe. Potek intervencije se mora ustrezno arhivirati.
29. člen 
(1) Vodja intervencije iz prejšnjega člena tega odloka ima pravice in dolžnosti, da:
– prepove dostop nepoklicanim osebam na kraj intervencije in promet mimo tega kraja;
– odredi vstop v stanovanje oziroma drug zaprt prostor, če je neposredno ogroženo življenje ljudi in premoženja v takem prostoru;
– odredi evakuacijo ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij;
– odredi prekinitev električnega toka, dovajanje plina ali drugih vnetljivih tekočin;
– odvzame ali omeji uporabnikom dotok vode na območju kjer je požar;
– odredi uporabo vode iz bližnjih vodnjakov, cistern in rezervoarjev;
– odredi uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpostavitev;
– odredi odstranitev vozil in drugih ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo oziroma odvzem vode za gašenje;
– odredi sežig nevarnih snovi, če jih ni mogoče drugače odstraniti;
– odredi uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb oziroma potrebne gasilske zaščitne in reševalne opreme;
– odredi delno ali popolno rušitev objekta po katerem bi se utegnil požar razširiti in tega ni mogoče drugače preprečiti;
– odredi posek gozdnega drevja za preprečitev širjenja gozdnega požara;
– odredi, da vse sposobne osebe, ki so v neposredni bližini požarišča ali druge nesreče pomagajo pri gašenju in reševanju v skladu z njihovimi sposobnostmi, z vozili, orodjem in drugimi sredstvi, ki so primerna za gašenje in reševanje.
(2) Ukrepe iz prejšnjega odstavka tega člena lahko vodja intervencije odredi le, če ne more na drug način zagotoviti zaščite in reševanja ljudi in premoženja, trajati pa smejo le toliko časa, kolikor je to nujno potrebno.
(3) Vodja intervencije mora najkasneje v petih dneh po intervenciji izdelati in predložiti poročilo o intervenciji organu, pristojnemu za varstvo pred požarom. Vsebino in način poročanja predpiše resorni minister.
4. Dolžnosti lastnikov oziroma uporabnikov
30. člen 
(1) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč, stavb in drugih objektov morajo ob požaru ali drugi nesreči gasilcem in drugim sodelujočim v intervenciji dovoliti:
– prehod preko zemljišč, stavb in drugih objektov ter njihovo uporabo za gasilska in reševalna dela;
– uporabo njihovih zalog vode za gašenje in reševanje.
(2) Lastniki oziroma uporabniki morajo dopustiti izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka, ki jih odredi vodja intervencije, imajo pa pravico do povrnitve nastale škode.
(3) Povračilo škode, povzročene lastnikom oziroma uporabnikom v času intervencije, bremeni občino.
5. Stroški intervencije
31. člen 
(1) Stroške intervencije, ki izhajajo iz nalog gasilstva v skladu s tem odlokom krije občina.
(2) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena stroške intervencije krije:
– povzročitelj, ki je požar ali nesrečo povzročil namenoma ali iz velike malomarnosti;
– kdor opusti predpisane varnostne ukrepe pri prevozu, skladiščenju ali drugih opravilih z nevarnimi snovmi;
– kdor ne organizira požarne straže v skladu s predpisi;
– kdor namerno in brez razloga alarmira gasilsko enoto.
(3) Stroške intervencij v skladu s prejšnjim odstavkom izterja pristojni organ občine.
(4) Stroške intervencije gasilskih enot, nastale med intervencijo izven območja občine za katero so ustanovljene ali na območju lokalne skupnosti v drugi državi, krije občina oziroma lokalna skupnost v drugi državi, ki je za pomoč zaprosila.
(5) Stroške intervencije gasilskih enot, nastale med intervencijo izven območja občine za katero so ustanovljene, krije občina iz katere je gasilska enota, če je ta sama ponudila pomoč prizadeti občini ali prizadeti lokalni skupnosti na območju druge države, ta pa je pomoč sprejela.
(6) Stroški intervencije gasilskih enot, nastali med intervencijo izven območja občine, za katero so ustanovljene, se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, če je bila intervencija izvršena na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite.
VII. UPRAVLJANJE IN VODENJE VARSTVA PRED POŽAROM V OBČINI BREŽICE 
32. člen 
Občinski svet ima naslednje pristojnosti in naloge:
– določi dejavnosti varstva pred požarom, ki se opravljajo kot javna služba;
– glede na geografske, vremenske, urbanistične ali druge razmere lahko predpiše posebne ukrepe varstva pred požarom za naselje ali naravno okolje;
– v proračunu zagotovi sredstva za financiranje požarne varnosti;
– uvede požarni davek v skladu z veljavnimi predpisi. Sredstva požarnega davka se uporabljajo za financiranje gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki jo potrebujejo operativne gasilske enote ter za izobraževanje in usposabljanje gasilcev;
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari;
– sprejme petletni program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerega sestavni del sta tudi petletni program varstva pred požarom in letni načrt varstva pred požarom, ki ne smeta biti v nasprotju z nacionalnim programom in načrtom varstva pred požarom.
33. člen 
Župan ima naslednje pristojnosti in naloge:
– obvešča javnost o dejavnostih in drugih zadevah varstva pred požarom;
– organizira neobvezne oblike usposabljanja za varstvo pred požarom;
– pristojnemu ministrstvu poroča o dogodkih povezanih s požari in eksplozijami;
– odredi organiziranje požarne straže ob razglasu povečane nevarnosti požarov v naravnem okolju;
– razglasi povečano požarno nevarnost na območju občine;
– v času povečane požarne ogroženosti in ob velikih požarih v naselju oziroma naravnem okolju daje opozorila, napotila ali prepovedi prebivalstvu;
– imenuje odbor, ki načrtuje uporabo sredstev požarne takse za sofinanciranje nalog varstva pred požarom. Odbor sestavljajo predstavniki gasilcev, zavarovalništva in pristojnega organa občine;
– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev.
VIII. FINANCIRANJE 
34. člen 
(1) Dejavnosti gasilskih enot se financirajo iz:
– proračuna občine;
– sredstev zavarovalnic in gospodarskih družb;
– sredstev požarnega davka;
– dohodkov iz lastnih dejavnosti;
– prispevkov, daril in volil fizičnih in pravnih oseb;
– proračuna Republike Slovenije.
(2) V skladu s tem odlokom se financirajo iz virov iz prejšnjega odstavka tega člena tudi dejavnosti gasilskih društev in zveze, ki so pomembne za razvoj gasilstva.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
35. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 840-0005/2016
Brežice, dne 19. septembra 2016
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan
Po pooblastilu župana 
Irena Rudman l.r.
direktorica občinske uprave