Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2016 z dne 2. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2016 z dne 2. 9. 2016

Kazalo

2491. Odlok o ustanovitvi Komune, javnega komunalnega podjetja Beltinci d.o.o., stran 8332.

  
Na podlagi določila drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah /ZGD-1/ (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 33/11, 91/11, 100/11, 32/12, 57/12, 44/13, 44/13 – odl. US, 82/13) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 22/16 – UPB1) je Občinski svet Občine Beltinci na 17. redni seji dne 19. 7. 2016 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Komune, javnega komunalnega podjetja Beltinci d.o.o. 
1. Splošne določbe
1. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(ustanovitev javnega podjetja) 
(1) S tem odlokom Občina Beltinci (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanovi KOMUNO, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje) za opravljanje dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb.
(2) Ta odlok je akt o ustanovitvi KOMUNE, javnega komunalnega podjetja Beltinci d.o.o., matična številka 1563068000.
3. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanoviteljice,
– čas delovanja javnega podjetja in prenehanje,
– firma, skrajšana firma, sedež in dejavnost javnega podjetja,
– osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljice,
– odgovornost za obveznosti javnega podjetja,
– upravljanje javnega podjetja,
– pravice ustanoviteljice,
– financiranje dejavnosti javnega podjetja,
– druge določbe v skladu z zakonom.
4. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem javnega podjetja iz 2. člena tega odloka, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki ureja gospodarske družbe.
5. člen 
(pomen pojmov) 
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
2. Ustanoviteljica javnega podjetja
6. člen 
(ustanoviteljica) 
Ustanoviteljica in edini družbenik javnega podjetja je Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci.
3. Čas delovanja in prenehanje
7. člen 
(čas delovanja javnega podjetja) 
Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas.
8. člen 
(prenehanje javnega podjetja) 
Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo in razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka z ukinitvijo statusa javnega podjetja.
4. Firma, skrajšana firma, sedež in dejavnost javnega podjetja
9. člen 
(firma, skrajšana firma in sedež javnega podjetja) 
(1) Firma javnega podjetja je: KOMUNA, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o..
(2) Skrajšana firma javnega podjetja je: Komuna Beltinci d.o.o..
(3) Sedež javnega podjetja je: Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci.
10. člen 
(dejavnost javnega podjetja) 
(1) Javno podjetje na območju Občine Beltinci opravlja lokalne gospodarske javne službe, ki jih s svojimi akti določi ustanoviteljica.
(2) Javno podjetje lahko na podlagi koncesije opravlja lokalne gospodarske javne službe za občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
(3) Dejavnost javnega podjetja je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
N/81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
B/08.120
Pridobivanje gramoza, peska in gline
C/20.150
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
D/35.2
Oskrba s plinastimi gorivi
D/35.300
Oskrba s paro in vročo vodo
E/36.000
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
F/43.110
Rušenje objektov
F/43.120
Zemeljska pripravljalna dela
F/42.1
Gradnja cest in železnic
F/43.210
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F/43.220
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F/43.290
Drugo inštaliranje pri gradnjah
F/43.310
Fasaderska in štukaterska dela
F/43.320
Vgrajevanje stavbnega pohištva
F/43.330
Oblaganje tal in sten
F/43.341
Steklarska dela
F/43.390
Druga zaključna gradbena dela
G/45.200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
G/46.110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
G/46.160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G/46.770
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G/46.7
Druga specializirana trgovina na debelo
G/47.1
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G/47.762
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
G/47.8
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
G/47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I/56.101
Restavracije in gostilne
I/56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
H/49.410
Cestni tovorni promet
H/49.500
Cevovodni transport
H/52.100
Skladiščenje
H/52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
F/41.100
Organizacija izvedbe stavbnih projektov
L/68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L/68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L/68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
N/77.1
Dajanje motornih vozil v najem in zakup
N/77.310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
N/77.320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
N/77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N/77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N/77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
J/63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
M/69.10
Pravne dejavnosti
M/69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M/71.1
Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
M/71.12
Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje 
M/71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M/73.1
Oglaševanje
N/80.300
Poizvedovalne dejavnosti
N/80.100
Varovanje
N/81.210
Splošno čiščenje stavb
N/82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
M/74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
E/38.1
Zbiranje in odvoz odpadkov
R/93.210
Dejavnost zabaviščnih parkov
R/93.110
Obratovanje športnih objektov
S/96.030
Pogrebna dejavnost
S/96.0
Druge storitvene dejavnosti
01.300
Razmnoževanje rastlin
02.200
Sečnja
33.120
Popravila strojev in naprav
33.140
Popravila električnih naprav
35.220
Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
37.000
Ravnanje z odplakami
38.110
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.320
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39.000
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.200
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110
Gradnja cest
42.210
Gradnja oskrbe infrastrukture za tekočine in pline
42.990
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.120
Rušenje objektov 
81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
(4) Javno podjetje sme opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ki pa ne pomenijo neposrednega opravljanja dejavnosti.
(5) Javno podjetje lahko poleg opravljanja gospodarskih javnih služb, opravlja še druge dejavnosti, navedene v tretjem odstavku tega člena, če tako odloči ustanoviteljica, skladno s 13. členom tega odloka.
(6) Javno podjetje lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljice.
(7) Javno podjetje lahko za ustanoviteljico izvaja naloge na podlagi podeljenega javnega pooblastila.
5. Osnovni kapital in osnovni vložek
11. člen 
(osnovni kapital in osnovni vložek) 
(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 8.763,00 EUR. Ta osnovni kapital zagotavlja s svojim osnovnim vložkom ustanoviteljica.
(2) Na temelju vloženega osnovnega vložka obstaja en sam poslovni delež, ki ga v višini 100 % pridobi ustanoviteljica.
(3) Ustanoviteljica lahko kot edina družbenica družbe odloči, da poveča osnovni kapital družbe z dodatnim vložkom ali z vključitvijo novih družbenikov.
6. Odgovornost za obveznosti javnega podjetja
12. člen 
(odgovornost za obveznosti) 
(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Ustanoviteljica za obveznosti javnega podjetja ne odgovarja.
7. Izvrševanje ustanoviteljskih pravic in upravljanje javnega podjetja
13. člen 
(pravice ustanoviteljice) 
(1) Ustanoviteljica javnega podjetja:
– določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti javnega podjetja ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin.
(2) Ustanoviteljske pravice iz prvega odstavka tega člena izvršuje občinski svet.
14. člen 
(upravljanje javnega podjetja) 
(1) Občinski svet ustanoviteljice odloča o:
a) sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička,
b) zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
c) vračanju naknadnih vplačil,
d) delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
e) ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
f) postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
g) uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju,
h) zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju, in
i) drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali ta odlok.
(2) Župan skupaj z občinsko upravo zagotavlja izvajanje javnih služb in dejavnosti v javnem interesu v javnem podjetju, tako da izvaja naslednje naloge:
a) usklajuje programe dela in finančne načrte javnega podjetja ter financiranje javnega podjetja po potrjenih programih;
b) opravlja nadzor nad poslovanjem javnega podjetja;
c) opravlja nadzor nad izvajanjem odobrenih programov javnega podjetja;
d) opravlja nadzor nad zadolževanjem javnega podjetja;
e) uveljavlja različne pravice ustanoviteljice v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(3) Občinska uprava mora vse odločitve o vprašanjih iz zakona, ki ureja gospodarske družbe vpisovati v knjigo sklepov, v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov nimajo pravnega učinka.
7.1 Organi javnega podjetja
15. člen 
(organi javnega podjetja) 
Organa javnega podjetja sta:
– direktor,
– nadzorni svet.
7.1.1 Direktor javnega podjetja 
16. člen 
(direktor javnega podjetja) 
(1) Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktor na lastno odgovornost vodi posle javnega podjetja in ga zastopa.
(2) Pristojnosti direktorja so tudi:
– določanje nalog zaposlenim v javnem podjetju in nadzor njihovega izvajanja,
– izvajanje sklepov ustanoviteljice in nadzornega sveta, ki so vezani na redno poslovanje javnega podjetja,
– sprejem akta o organizaciji dela,
– sprejem akta o sistemizaciji delovnih mest, kadrovskega načrta in izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti,
– priprava letnega plana in razvojnih programov javnega podjetja,
– priprava letnih poročil,
– poročanje nadzornemu svetu javnega podjetja o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje javnega podjetja,
– imenovanje vodilnih delavcev,
– sklepanje pogodb z zaposlenimi delavci ter odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja,
– zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju javnega podjetja v skladu z določbami zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju,
– izvajanje nalog, ki jih določa zakon v razmerjih do ustanoviteljic in nadzornega sveta ter odločanje o drugih zadevah.
17. člen 
(imenovanje in odpoklic direktorja) 
(1) Direktorja javnega podjetja imenuje in odpokliče nadzorni svet javnega podjetja pod pogoji, na način in po postopku določenim s tem odlokom.
(2) Direktorja se imenuje za štiri leta. Ista oseba je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
(3) Če direktorju predčasno preneha mandat iz kateregakoli razloga ali če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja v postopku javnega razpisa ni imenovan, lahko nadzorni svet največ za eno leto imenuje vršilca dolžnosti direktorja, pri čemer mora vršilec dolžnosti direktorja izpolnjevati vse pogoje za imenovanje, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja in ta akt.
18. člen 
(pogoji za imenovanje direktorja) 
(1) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje določene z zakonom in tem odlokom.
(2) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom in posebne pogoje, določene s statutom javnega podjetja, in ima:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo/prvo bolonjsko stopnjo tehnične, pravne, upravne, ekonomske ali organizacijske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih.
(3) Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu nadzornega sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
19. člen 
(odpoklic direktorja) 
(1) Nadzorni svet lahko odpokliče direktorja kadarkoli. Nadzorni svet odpokliče direktorja:
– če sam tako zahteva,
– če je deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja ali ustanoviteljice ali v nasprotju z zakonom, tem odlokom ali pogodbo o zaposlitvi,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
(2) Odpoklic direktorja lahko predlaga vsak član nadzornega sveta, župan oziroma občinski svet občine ustanoviteljice.
20. člen 
(prenehanje mandata direktorja) 
(1) Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev.
(2) Direktorju preneha mandat z dnem, ko nadzorni svet razreši direktorja oziroma, ko ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka tega člena.
21. člen 
(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja) 
Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se, v skladu z določili tega odloka podrobneje določijo s pogodbo o zaposlitvi, ki jo direktor sklene z nadzornim svetom javnega podjetja.
22. člen 
(poročanje direktorja) 
Ustanoviteljica ima pravico do informiranosti o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom.
7.1.2 Nadzorni svet 
23. člen 
(nadzorni svet) 
(1) Nadzorni svet ima tri člane. Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje določene z zakonom.
(2) Dva člana nadzornega sveta, ki zastopata interese ustanoviteljice imenuje in odpokliče občinski svet ustanoviteljice.
(3) Enega člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delavcev, izvoli in odpokliče svet delavcev, v skladu z določili zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
(4) Nadzorni svet mora med svojimi člani izvoliti predsednika in namestnika.
24. člen 
(mandat članov nadzornega sveta) 
Mandat članov nadzornega sveta je štiri leta. Po preteku mandata je član nadzornega sveta lahko ponovno izvoljen.
25. člen 
(pristojnosti nadzornega sveta) 
(1) Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja.
(2) Nadzorni svet:
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
– preverja sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži direktor ter o rezultatih preveritve sestavi poročilo za ustanoviteljico,
– obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzame stališče,
– potrjuje letno poročilo v roku, kot ga določa zakon,
– odloča o prejemkih direktorja in sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– odloča o soglasju k določenim vrstam poslov, če je s sklepom nadzornega sveta določeno, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem,
– odloča o odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in javnim podjetjem,
– sprejema splošne akte javnega podjetja, razen tistih za katere je pooblaščen direktor,
– daje direktorju soglasje za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, nad s svojim sklepom določeno višino,
– imenuje in razrešuje disciplinsko komisijo,
– imenuje in razrešuje odbor za pritožbe, ki odloča o zahtevah za varstvo pravic delavcev in ugovorih v disciplinskih zadevah.
(3) Nadzorni svet lahko od direktorja zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Informacije, potrebne za izvajanje nadzora lahko zahteva vsak član nadzornega sveta, direktor pa pošlje informacije nadzornemu svetu kot organu.
(4) Nadzorni svet lahko da županu in občinski upravi predlog za imenovanje revizorja.
(5) Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet lahko določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči ustanoviteljica.
(6) Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom.
26. člen 
(odločanje nadzornega sveta) 
(1) Nadzorni svet opravlja svojo dejavnost na sejah. Seja nadzornega sveta je sklepčna, če je na seji prisotna večina članov. Odločitev na seji nadzornega sveta je sprejeta, če zanjo glasuje večina navzočih članov. Vsak član nadzornega sveta ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.
(2) Sodelovanje članov nadzornega sveta pri odločanju na seji je možno tudi tako, da se glasovi oddajo s pomočjo pisem, telefonsko, s telefaksom, po elektronski pošti ali na drug podoben način, vendar le, če temu ne nasprotuje noben na seji navzoč član nadzornega sveta.
27. člen 
(plačilo članom nadzornega sveta) 
Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo. O plačilu članom nadzornega sveta odloči ustanoviteljica. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem javnega podjetja. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku javnega podjetja.
8. Pravice, obveznosti in odgovornosti javnega podjetja v pravnem prometu
28. člen 
(sklepanje poslov) 
Direktor mora za sklepanje pravnih poslov v primerih, določenih s tem odlokom, pridobiti predhodno soglasje pristojnega organa javnega podjetja.
29. člen 
(pooblastila javnega podjetja) 
Javno podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in fizičnimi osebami vsa pooblastila.
9. Financiranje dejavnosti javnega podjetja
30. člen 
(financiranje dejavnosti javnega podjetja) 
Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz sredstev ustanoviteljice,
– iz drugih virov.
10. Dobiček in izguba
31. člen 
(ugotavljanje poslovnega izida) 
(1) Ugotavljanje poslovnega izida poteka v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politiko javnega podjetja.
(2) Morebitno izgubo javnega podjetja, ki bi nastala pri opravljanju dejavnosti gospodarskih javnih služb pokriva ustanoviteljica skladno s 13. in 14. členom tega odloka.
11. Prehodni določbi in končna določba
32. člen 
(opravljanje funkcije članov nadzornega sveta) 
Občinski svet ustanoviteljice odpokliče sedanje člane nadzornega sveta in v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka imenuje nove člane nadzornega sveta, v skladu z določili tega odloka, in sicer za obdobje do izteka mandata članom Občinskega sveta Občine Beltinci izvoljenih v mandatnem obdobju 2014–2018 oziroma do imenovanja novih članov nadzornega sveta s strani novega občinskega sveta v mandatnem obdobju 2018–2022.
33. 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komuna d.o.o. Beltinci (Uradni list RS, št. 10/98, 14/01, 7/07, 51/08, 76/08, 25/11).
34. člen 
(objava in začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-01/2016-17-184/VI.
Beltinci, dne 19. julija 2016
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.