Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2016 z dne 19. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2016 z dne 19. 8. 2016

Kazalo

2431. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem, stran 8226.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) sprejemam
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96, popr. 78/96) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 32/08 in 90/11 – v nadaljevanju spremembe in dopolnitve UN). Spremeni in dopolni se tekstualni del odloka UN.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi) 
Občinski prostorski načrt (Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 popr., 92/13 obv. razl.)) opredeljuje ureditveno območje sprememb in dopolnitev UN kot obstoječe stavbno zemljišče v okviru ureditvenega območja naselja Žalec, ki ga veljavni Odlok o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96, 78/96, 117/04, 32/08 in 90/11) namenja za poslovno dejavnost. Namenska raba se s spremembami in dopolnitvami UN ne spreminja.
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev UN so spremembe in dopolnitve načrtovanih prostorskih ureditev (dopustne gradnje, dopustni objekti, arhitekturne in oblikovalske rešitve) za nadkritje območja tržnice in dela parka.
3. člen 
(predmet in okvirno ureditveno območje) 
Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev UN je pravokotno oblikovan prostor, ki v zahodnem delu predstavlja mestni park, v južnem delu je namenjen parkiranju, v severnem delu pa je ploščad, ki je urejena za namen tržnice. Zajema severni del območja 8. in vzhodni del 9. ureditvene enote, in sicer parcele: 850/5, 850/6, 850/7, 1003/1, 1003/5, 1003/9, 1003/10, 1060/2. Ureditveno območje je preko Levstikove ulice prometno povezano na Savinjsko cesto s severne strani in ulico talcev z južne strani, meri cca 2000 m2.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve UN niso predvidene. Upošteva se natečajne rešitve za nadkritje tržnice in obstoječo veljavno prostorsko dokumentacijo Občine Žalec.
5. člen 
(roki za pripravo) 
V skladu z 61.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A, Uradni list RS, št. 108/09, 57/12) se izvede skrajšan postopek priprave Sprememb in dopolnitev ZN. Priprava bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
Postopek priprave OPPN se vodi po postopku v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju. S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:
Sprejem in objava sklepa o pripravi OPPN (junij 2016)
priprava osnutka
20 dni
pridobitev smernic
15 dni
izdelava dopolnjenega osnutka
10 dni
javna razgrnitev in obravnava
15 dni
priprava predloga načrta
20 dni
pridobitev mnenj
15 dni
izdelava usklajenega predloga
10 dni
sprejem na občinskem svetu in objava v Uradnem listu
30 dni
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo Sprememb in dopolnitev UN in nanj podajo mnenja, so:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO),
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje,
3. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
4. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
5. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 6000 Koper – Capodistria,
6. MS Žalec, Ulica Savinjske čete 4, 3310 Žalec ter
7. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 15 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi akta sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pripravljavec: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo,
– Načrtovalec oziroma izdelovalec: RC PLANIRANJE d.o.o., Ulica XIV. divizije, 3000 Celje.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta) 
Izdelavo vseh morebitnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), bo financiral pripravljavec.
8. člen 
(koordinacija z nosilci urejanja prostora) 
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj ter odločbe glede izdelave CPVO, prevzame pripravljavec, Občina Žalec.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0005/2016
Žalec, dne 20. junija 2016
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.