Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

1952. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave (4) sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Športno prireditveni center (ŠPC) Bezje v Kranjski Gori, stran 6585.

  
Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, ZVO-1B 70/08, ZPNačrt-A 108/09, ZUPUDPP – 80/10, ZKZ-C, 43/10, ZPNacrt-B 57/12, ZUPUDPP-A 57/12 in ZPNacrt-C 109/12) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Kranjska Gora – UPB-1 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 43/2014, 7/2015) je župan Občine Kranjska Gora sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave (4) sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Športno prireditveni center (ŠPC) Bezje v Kranjski Gori 
0. Uvod 
Sklep o začetku priprave (4) sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Športno prireditveni center (ŠPC) Bezje v Kranjski Gori, ki je bil objavljen v UrGSO, št. 53/2014, dne 28. 11. 2014, se v celoti črta in nadomesti s sledečim besedilom:
1. Splošno
S tem sklepom se spremeni in dopolni določbe za pripravo četrtih (4.) sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Športno prireditveni center (ŠPC) Bezje v Kranjski Gori (v nadaljevanju: UN ŠPC Bezje) po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju ter programu pripravljavca.
2. Vsebina
Vsebina sklepa:
– ocena stanja in razlogi za pripravo spremembe sklepa ter sprememb in dopolnitev UN ŠPC Bezje,
– območje UN ŠPC Bezje,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki in posamezne faze za pripravo sprememb in dopolnitev UN ŠPC Bezje,
– navedba nosilcev urejanja prostora,
– finančna sredstva,
– končne določbe.
3. Ocena stanja in razlogi za pripravo spremembe sklepa ter sprememb in dopolnitev UN ŠPC Bezje
Občina Kranjska Gora še nima sprejetega Občinskega prostorskega načrta (OPN), tako se na »strateškem nivoju« prostor ureja z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega družbenega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do 2000 (UVG, št. 20/86, 2/88 in 2/90). Območje urejanja UN ŠPC Bezje je z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 30/96, 46/96, 58/98, 61/99, 49/00, 99/01 in 98/02) (v nadaljevanju: Pplan) opredeljeno kot območje Kranjska Gora – Porentov dom, z oznako KG R4. Namenska raba predmetnega območja v Pplanu ni določena, saj so bili planski akti občine izdelani v času, ko še ni obstajala zakonodaja, na podlagi katere je območjem urejanja potrebno določati namensko rabo ali podrobno namensko rabo. V »osnovnem« Pplanu (UVG št. 8/88), je bilo v poglavju VI. urejanje prostora in varstvo okolja, tč. 3 Naloge v zvezi z urejanjem prostora in varstvom okolja, peti odstavek navedeno: cit. “Glede na pretežno namembnost ... pomenijo oznake pretežnih namembnosti posameznih ureditvenih območij: ... R – površine za turizem, šport in rekreacijo, ...” S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 58/98) je bil zgoraj naveden opis namembnosti površin spremenjen (5. člen) v naslednji opis: “R – območje za rekreacijo”, ki pa še vedno pomeni usmeritev pretežne namembnosti, ne določa pa dejavnosti, ki je v območju dopustna oziroma dovoljena. Zato se dejavnost določa, tako kot doslej, v sklopu priprave UN in njegovih vsakokratnih sprememb in dopolnitev, ki izhaja iz programa pripravljavca, tj. Občine Kranjska Gora.
Na območju je bil v letih 2001 in začetku 2002 izdelan in sprejet Odlok o UN ŠPC Bezje (Uradni list RS, št. 17/02), v letu 2004 so bile izdelane in sprejete spremembe in dopolnitve UN ŠPC Bezje (UVG, št. 1/2005), konec leta 2005 in v začetku leta 2006 so bile izdelane in sprejete druge (2.) spremembe in dopolnitve UN ŠPC Bezje (UVG, št. 17/2007), v letu 2007 pa so bile izdelane in sprejete tretje (3.) spremembe in dopolnitve UN ŠPC Bezje (Uradni list RS, št. 88/07).
Na območju UN ŠPC Bezje se je doslej izvedlo vadbišče za golf (poseg št. 10) in dom za ostarele (poseg št. 5). V sklopu gradnje doma starostnikov se je zgradil oziroma dogradil tudi sistem vodooskrbe območja Bezij in Čičar, kar zajema tudi pripravo tovrstne infrastrukture za program UN ŠPC Bezje. Enaki športno rekreacijski objekti, kot so (bili) predvideni v okviru UN ŠPC Bezje, so se zgradili na 200 m oddaljenem območju Športnega parka Rutč, zato so se lastniki zemljišča odločili, da na prostih površinah zgornje terase območja UN spremenijo program za gradnjo stanovanjskih stavb. S tem namembnost te površine poenotijo z namembnostjo doma za starejše (ki je, glede na pretežno namembnost stanovanjska stavba), ki leži na vzhodni strani območja. Stavbe z enako namembnostjo so sicer zgrajene tudi neposredno ob območju UN, in sicer na severni in zahodni strani. Program južnega dela območja UN se ohranja oziroma se prilagodi prostorski umestitvi predvidenih stanovanjskih stavb (velja predvsem za večnamensko igrišče (poseg št. 2) in povezovalne poti znotraj UN).
4. Območje UN ŠPC Bezje
Meja območja UN ŠPC Bezje se ne spreminja. Območje obdelave predmetnih sprememb in dopolnitev UN ŠPC Bezje, pa zajema SZ del le-tega, kar pomeni, da zajema zemljišče s parcelnimi št. 407/6, 407/5 (del), 407/7, 407/8, 407/9, 397/15, 397/13 (del), 860/8 (del), 860/7, 401/1 (del), 399 (del) in 398, vse k.o. Kranjska Gora. To obsega območje v velikosti okoli 11.000 m2.
5. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izdelavo sprememb in dopolnitev UN ŠPC Bezje se izdelajo na podlagi Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in bodo temeljile na programu pripravljavca, upoštevajoč veljavni UN ŠPC Bezje ter smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora. Izdela jih izdelovalec UN ŠPC Bezje.
6. Roki in posamezne faze za pripravo sprememb in dopolnitev UN ŠPC Bezje
Postopek priprave sprememb in dopolnitev UN ŠPC Bezje bo potekal skladno z določbami in roki, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju, in sicer:
– priprava sklepa župana o začetku priprave delnega OPPN
2 dni
– izdelava idejnih rešitev osnutka delnega OPPN
30 dni
– izdelava osnutka delnega OPPN (na podlagi potrjenih idejnih rešitev)
15 dni
– priprava vloge in pridobitev smernic za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja
35 dni
– izdelava dopolnjenega osnutka delnega OPPN, vključno s strokovnimi podlagami za izvedbo komunalne in energetske infrastrukture obravnavanega območja
20 dni
– priprava gradiva dopolnjenega osnutka delnega OPPN za JR in JO
10 dni
– izvedba javne razgrnitve (JR) in javne obravnave (JO)
30 dni
– priprava predloga stališča do pripomb in predlogov iz JR in JO
15 dni
– izdelava predloga delnega OPPN
20 dni
– priprava vloge in pridobitev mnenj nosilcev urejanja k predlogu delnega OPPN
35 dni
– izdelava usklajenega predloga delnega OPPN
20 dni
– predstavitev usklajenega predloga delnega OPPN na občinskem svetu
1 dan
– izdelava in dostava končnega elaborata delnega OPPN (po sprejetju na OS)
15 dni
SKUPAJ
218 dni
V primeru zahteve po izvedbi postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave sprememb in dopolnitev UN ŠPC Bezje ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se spremenijo tudi roki izdelave in sprejema sprememb in dopolnitev UN.
7. Navedba nosilcev urejanja prostora
Pripravljavec sprememb in dopolnitev UN ŠPC Bezje je Občina Kranjska Gora. Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
– Ministrstvo za obrambo (MORS), Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo (MORS), Direktorat za obrambne zadeve, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
– Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
– Telekom Slovenije, področna enota Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
– Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
– Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1a, 4280 Kranjska Gora (za ceste in javno razsvetljavo)
– Komunala, Kranjska Gora, d.o.o., Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek (za vodovod, in odpadke)
– WTE Projektna družba Kranjska Gora, d.o.o., Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora (za odpadne vode)
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Direktorat za okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za izdajo mnenja o potrebnosti okoljskega poročila).
8. Finančna sredstva
Izdelava sprememb in dopolnitev UN ŠPC Bezje se financira iz občinskega proračuna Občine Kranjska Gora.
9. Končne določbe
Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na svetovnem spletu na strani www.obcina.kranjska-gora.si ter prične veljati z dnem objave.
Občina Kranjska Gora pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Kranjska Gora, dne 8. junija 2016
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.