Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2016 z dne 17. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2016 z dne 17. 6. 2016

Kazalo

1876. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta PO 3/2, stran 6372.

  
Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US) in 29. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) sprejemam
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta PO 3/2
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja (EUP) z oznako PO 3/2 na območju naselja Ponikva pri Žalcu (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi) 
Skladno z občinskim prostorskim načrtom Občine Žalec (OPN Žalec) se obravnavano območje nahaja znotraj enote urejanja prostora z oznako PO 3/2 in je predvideno za stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi.
Razloge za pripravo OPPN predstavljajo potrebe lastnikov zemljišč znotraj ureditvenega območja OPPN v smislu pozidave stanovanjskih stavb in sanacije obstoječe stavbne strukture, rekonstrukcije in dograditve prometne, energetske in ostale komunalne infrastrukture ter druge ureditve. Ureditveno območje OPPN leži znotraj zavarovanega območja, Krajinski park Ponikovski kras.
Pobudo za izdelavo OPPN so podali lastniki dela zemljišč v območju urejanja.
Pravna podlaga:
Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US)
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr.).
3. člen 
(okvirno ureditveno območje) 
Območje OPPN zajema zemljišča znotraj enote urejanja prostora z oznako PO 3/2 in vključuje zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 381/4 (cesta), 381/6, 381/7, 381/8, 381/9, 381/10, 381/11, 381/12, 381/13, 381/14 in 381/15, vse v k.o. 979-Ponikva. Okvirna velikost območja meri 10.861 m2.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije OPN OŽ, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč. OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje. Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
5. člen 
(roki za pripravo) 
Postopek priprave OPPN se vodi po postopku v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju. S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:
sprejem in objava sklepa o pripravi OPPN
(junij 2016)
priprava osnutka
30 dni
pridobitev smernic
30 dni
izdelava dopolnjenega osnutka
30 dni
javna razgrnitev in obravnava
30 dni
priprava predloga načrta
20 dni
pridobitev mnenj
30 dni
izdelava usklajenega predloga
20 dni
sprejem na občinskem svetu in objava v Uradnem listu
30 dni
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo OPPN in nanj podajo mnenja, so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO),
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
– SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
– Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
– KS Ponikva, Ponikva pri Žalcu 7, 3310 Žalec
– ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
Pobudnik in naročnik: Jelen Janez, Ponikva 14, 3310 Žalec
Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo
Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: RC PLANIRANJE d.o.o., Ulica XIV. divizije, 3000 Celje.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta) 
Izdelavo vseh morebitnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), bo financiral pobudnik.
8. člen 
(koordinacija z nosilci urejanja prostora) 
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj ter odločbe glede izdelave CPVO, prevzame po pooblastilu pripravljavca, izdelovalec OPPN.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0001/2015
Žalec, dne 31. maja 2016
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.