Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2016 z dne 9. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2016 z dne 9. 5. 2016

Kazalo

1448. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica, stran 4907.

  
Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US in 14/15 – ZUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt), 42. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je župan Občine Ivančna Gorica dne 22. 4. 2016 sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica 
1. 
S tem sklepom se Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 81/14) spremeni tako, da se točka 3 glasi:
Območje sprememb in dopolnitev obsega zemljišča:
V strateškem delu se opredeli stavbno zemljišče za gospodarsko cono severovzhodno od Škrjanč v obsegu dolgoročno predvidene gospodarske cone. Opredeli se tudi stavbno zemljišče za širitev kmetije v Škrjančah.
V izvedbenem delu OPN se spremeni namenska raba zemljišč za:
– umestitev gospodarske cone Škrjanče: 771/1, 771/2, 771/3, 771/4, 771/5, 771/6, 771/7, 771/8, 772/1, 772/2, 772/3, 773, 774/1, 774/2, 775, 776, 777, 778/1, 778/2, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785/2, 785/3, 785/4, 785/5, 786/1, 787, 789, 839, 840, 841, 842, 881/1, 881/2, 882 k.o. Velike Pece, 81/2, 608/19, 608/23, 608/7, k.o. Radohova vas, 71, 73/1, 776, k.o. Gorenja vas (parcele v celoti oziroma njihovi deli);
– širitev kmetije: parc. št. 834/1, 834/2, 835/1-del, k.o. Velike Pece;
– umestitev gasilskega doma v Malem Korinju: parc. št. 1413/9, 1413/1-del, *253, 1414/1, 1413/8, 2086-del, 2087-del, k.o. Veliko Globoko;
– umestitev gasilskega doma na Muljavi: parc. št. 166/2, 164/4, 163-del, k.o. Muljava;
– umestitev večnamenskega objekta na Krki: parc. št. 549, 548/4, 548/3, k.o. Krka;
– popravek namenske rabe v Tolčanah: parc. št. 1316/6-del, k.o. Valična vas;
– redukcije stavbnih zemljišč v Gradičku, Škrjančah, Gorenji vasi, Radohovi vasi in Ivančni Gorici: parc. št. 711/4-del, k.o. Krka, parc. št. 805/5, k.o. Velike Pece, parc. št. 735/1-del, k.o. Gorenja vas, parc. št. 567, 568/4, 570-del, k.o. Radohova vas, parc. št. 64/1-del, 64/5-del, 64/6-del, k.o. Gorenja vas.
Na osnovi izdelanih strokovnih podlag, izraženih interesov pobudnika SD OPN ali pripravljavca SD OPN ter na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora se območje SD OPN lahko tudi zmanjša oziroma poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in drugimi določili OPN.
Predmet načrtovanja:
S SD OPN se bo umestila gospodarska cona na gozdnem območju severovzhodno od vasi Škrjanče. V ta namen bo opredeljena namenska raba za gospodarske cone (IG) in nova enota urejanja prostora. Prostorski izvedbeni pogoji za novo enoto urejanja prostora bodo pripravljeni v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za občinski podrobni prostorski načrt.
Povečalo se bo stavbno zemljišče kmetije v Škrjančah, da se bo zagotovila možnost izgradnje večjega gospodarskega objekta, in sicer z opredelitvijo stavbnega zemljišča z namensko rabo površine podeželskega naselja izven območij urbanističnih načrtov (SKs). Skladno s tem se bo povečala tudi enota urejanja prostora.
V Malem Korinju, na Muljavi in na Krki bo opredeljena namenska raba za centralne dejavnosti (CD) za umestitev gasilskih domov in večnamenskega objekta.
Povečalo se bo stavbno zemljišče v Tolčanah, ker stanovanjska hiša z JV vogalom sega izven stavbnih zemljišč in se je v postopku izdelave sedaj veljavnega OPN spregledala prilagoditev namenske rabe, kot je bilo narejeno v podobnih primerih.
Na zahtevo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potrebno zagotoviti nadomestilo za kmetijska zemljišča, ki bodo trajno zasedena in jim bo spremenjena namenska raba. Nadomeščanje kmetijskih zemljišč se zagotovi z redukcijami stavbnih zemljišč primerljivih površin in bonitet.
Vrsta postopka:
Zaradi vsebine predlaganih sprememb in dopolnitev in natančnosti prikaza postopek ne izpolnjuje pogojev za izvedbo po skrajšanem oziroma kratkem postopku, zato bo priprava potekala v skladu z določili ZPNačrt po rednem postopku.
Skladno s 17. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) bodo prostorski izvedbeni pogoji v izvedbenem delu OPN za območje gospodarske cone pripravljeni v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za občinski podrobni prostorski načrt.
2. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi pa se tudi na spletni strani Občine Ivančna Gorica – www.ivancna-gorica.si.
Št. 3500-0150/2014-57
Ivančna Gorica, dne 22. aprila 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.