Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016

Kazalo

643. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec, stran 2232.

  
Na podlagi 6. in 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 11. seji dne 18. februarja 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec 
1. člen 
Spremeni se naslov Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec, tako, da se glasi: »Pravilnik o opravljanju gostinske dejavnosti v Občini Žalec« (v nadaljevanju: Pravilnik).
2. člen 
Spremeni se 1. člen Pravilnika, tako da se glasi: »Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih občinska uprava Občine Žalec (v nadaljevanju: občinska uprava) izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: kmetija), ter opredeljuje gostinsko dejavnost, ki se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata«.
3. člen 
Za sedmim členom obstoječega pravilnika se doda novo poglavje, tako da se glasi:
»III. OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI ZUNAJ GOSTINSKEGA OBRATA 
7.a člen 
(1) Gostinska dejavnost zunaj gostinskega obrata se glede na namen in lokacijo opravljanja dejavnosti lahko opravlja v naslednjih obdobjih leta:
– kopalna sezona: obdobje obratovanja kopališča;
– smučarska sezona: od novembra do marca;
– peka kostanja: od septembra do decembra;
– novoletne prireditve: mesec december;
– ob prireditvah, sejmih ipd.: za obdobje trajanja prireditve;
– druge priložnosti, ki niso vezane na prireditve, sejme ali turistično sezono: za obdobje koledarskega leta.
(2) Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata v premičnih objektih oziroma z objekti, s sredstvi ali napravami, ki so prirejene v ta namen.
7.b člen 
(1) Gostinska dejavnost zunaj gostinskega obrata se lahko opravlja v rednem obratovalnem času, med 9.00 in 22.00 uro, vse dni v tednu ali v podaljšanem obratovalnem, času med 22.00 in 24.00 uro naslednjega dne, v skladu s soglasjem pristojnega organa lokalne skupnosti.
(2) Nosilec gostinske dejavnosti lahko za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata na lokacijah, ki se nahajajo ob avtocestah, zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa za čas med 22.00 in 6.00 uro naslednjega dne, za vse dni v tednu.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko nosilec gostinske dejavnosti oziroma organizator prireditve zaprosi za podaljšan obratovalni čas opravljanja gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata do 3.00 ure naslednjega dne v primerih, ko se prireditev organizira na prireditvenih mestih v občini.
(4) Nosilec gostinske dejavnosti mora poskrbeti, da po 22.00 uri obratovanje ni moteče za okolico.
7.c člen 
(1) Za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata mora nosilec gostinske dejavnosti izpolniti naslednje pogoje:
– predložiti pisno soglasje lastnika zemljišča kolikor ni lastnik zemljišča;
– za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času priložiti pisno mnenje krajevne oziroma mestne skupnosti.
(2) Soglasje in mnenje iz prvega odstavka tega člena ne smeta biti starejša od 30 dni od dneva vložitve vloge.
7.č člen 
(1) Vloga za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata se poda pri pristojnem organu občine najmanj 15 dni pred pričetkom opravljanje te dejavnosti.
(2) V primeru opravljanja gostinske dejavnosti na prireditvah oziroma sejmih lahko vloži vlogo iz prvega odstavka tega člena tudi organizator prireditve oziroma sejma.«
4. člen 
Poglavja III., IV. in V. osnovnega pravilnika se ustrezno preštevilčijo.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 306-01-0013/2016
Žalec, dne 18. februarja 2016
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.