Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2016 z dne 19. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2016 z dne 19. 2. 2016

Kazalo

503. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2016, stran 1620.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 12. redni seji dne 17. 2. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Proračun Občine Sevnica za leto 2016 je določen:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
(v evrih)
skupina/podskupine kontov
proračun leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
15.719.221
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.381.437
70
DAVČNI PRIHODKI
11.148.825
700 Davki na dohodek in dobiček
10.214.779
703 Davki na premoženje
588.900
704 Domači davki na blago in storitve
345.146
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.232.612
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.573.173
711 Takse in pristojbine
11.000
712 Globe in druge denarne kazni
21.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
173.387
714 Drugi nedavčni prihodki
453.452
72
KAPITALSKI PRIHODKI
358.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
126.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
232.000
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
1.979.784
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.911.920
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
67.864
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.790.262
40
TEKOČI ODHODKI
3.715.799
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
796.338
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
127.480
402 Izdatki za blago in storitve
2.334.499
403 Plačila domačih obresti
75.482
409 Rezerve
382.000
41
TEKOČI TRANSFERI
6.595.816
410 Subvencije
715.938
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.619.656
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
363.522
413 Drugi tekoči domači transferi
1.896.700
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.323.647
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.323.647
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
155.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
35.000
432 Investicijski transferi proračunskim upor.
120.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–71.041
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
475.214
50
ZADOLŽEVANJE
475.214
500 Domače zadolževanje
475.214
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.056.791
55
ODPLAČILA DOLGA
1.056.791
550 Odplačila domačega dolga
1.056.791
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)
–652.618
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–581.577
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
71.041
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica: www.obcina-sevnica.si.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0011/2016
Sevnica, dne 18. februarja 2016
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.