Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2016 z dne 19. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2016 z dne 19. 2. 2016

Kazalo

470. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice, stran 1490.

  
Na podlagi 74., 82. in 83. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 10. redni seji dne 11. 2. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice 
1. člen
V Odloku o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice (Uradni list RS, št. 78/15) se 12. člen spremeni tako, da se v celoti glasi:
12. člen
Faktor dejavnosti znaša 1, razen za naslednje vrste objektov:
Oznaka CC-SI
Vrsta objekta
Faktor dejavnosti (Kdejavnosti)
111
Enostanovanjske stavbe razen počitniške hišice in podobni objekti, 
ki niso namenjeni stalnemu bivanju
0,7
111
Enostanovanjske stavbe – 
le počitniške hišice in podobni objekti, ki niso namenjeni stalnemu bivanju
1,3
121
Gostinske stavbe
0,7
122
Poslovne in upravne stavbe
0,7
125
Industrijske stavbe in skladišča
0,7
126
Stavbe splošnega družbenega pomena
0,7
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
0,7
1272
Obredne stavbe
0,7
1273
Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene
0,7
211
Ceste
0,7
241
Objekti za šport, rekreacijo 
in prosti čas
0,7
* Oznake CC-SI so v skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2016
Brežice, dne 11. februarja 2016
 
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.