Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30. 12. 2015

Kazalo

4385. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič, stran 14001.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB2; Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10 in 40/12, 14/15), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1; Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15), 22., 23. in 30. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 11. redni seji dne 17. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič 
1. člen 
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 47/10 in 23/11 – v nadaljevanju: Odlok) se 22. člen spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov) 
(1) Uporabniki so dolžni na individualnih zbiralnicah komunalne odpadke zbirati v naslednje vrste in velikosti tipiziranih zabojnikov:
1. tipizirane zabojnike na kolesih volumna 80, 120, 240, 660 ali 1100 litrov, in sicer v zabojnik zelene barve (za mešane komunalne odpadke) ter v zabojnik zelene barve z rumenim pokrovom (za odpadno embalažo) volumna 120, 240, 660 ali 1100 litrov,
2. tipizirane zabojnike na kolesih volumna 80, 120 ali 240 litrov, rjave barve (za biološko razgradljive odpadke),
3. tipizirane velike zabojnike volumna 5 m3 (velja le za uporabnike – pogodbene partnerje iz 24. člena tega odloka in s tem povezanim odvozom iz poslovnih dejavnosti),
4. posebne plastične vrečke, in sicer v črne za mešane komunalne odpadke in v rumene barve za embalažo, ki morajo biti označene z logotipom izvajalca.
(2) Uporabniki so za zbiranje komunalnih odpadkov na individualnih zbiralnicah dolžni uporabljati tipizirane zabojnike (v nadaljevanju: zabojniki), posebne plastične vrečke pa sme uporabnik uporabiti le v primeru, kadar ni mogoče uporabiti zabojnikov ali zaradi občasnega povečanja količine komunalnih odpadkov v skladu z 28. členom tega odloka. Taki uporabniki si pri izvajalcu javne službe pridobijo ustrezno število vrečk.
(3) Tipizacijo zabojnika potrdi izvajalec GJS zbiranja komunalnih odpadkov in je pogojena z obstoječo opremo zabojnika za identifikacijo praznjenja in opremo vozil za praznjenje zabojnikov.
(4) Vrsto, število in volumen zabojnikov, ki jih bo uporabljal posamezni uporabnik, določi izvajalec v soglasju z uporabnikom, pri čemer se upošteva predvidena količina odpadkov, struktura in vrsta odpadkov, tehnologija, način zbiranja in pogostost odvažanja komunalnih odpadkov.
(5) Najmanjše velikosti zabojnika za gospodinjstva na posameznem odjemnem mestu glede na število oseb so:
Zabojnik za mešane komunalne odpadke
Volumen zabojnika v litrih
Število oseb
80
1-2
120
3-6
240
7-10
660
11-26
1100
27-44
Zabojnik za odpadno embalažo
Volumen zabojnika v litrih
Število oseb
120
1-5
240
6-10
660
11-25
1100
26-40
Zabojnik za biološko razgradljive odpadke
Volumen zabojnika v litrih
Število oseb
80
1-10
120
11-15
240
16-30
(6) V primeru, ko ima 1 oseba, ki prebiva v stanovanjski hiši, 80 l zabojnik za mešane komunalne odpadke, se za obračun storitev upošteva volumen 40 l.
(7) Uporabnikom, ki odpadke odlagajo v posebej namenjene vrečke, se za obračun upošteva 40 l na osebo.
(8) V primeru, ko ima do 5 oseb, ki prebivajo v stanovanjski hiši, 80 l zabojnik za biološko razgradljive odpadke, se za obračun storitev upošteva volumen 40 l.
(9) V primeru večstanovanjskih oziroma večplačniških odjemnih mest se volumen posamezne vrste zabojnikov deli med plačnike glede na število oseb.
(10) Za določitev najmanjše velikosti zabojnika za mešane komunalne odpadke za uporabnike – pravne osebe, samostojne podjetnike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, se upošteva dejavnost, velikost poslovnega prostora ter število zaposlenih v skladu s priporočili v naslednji razpredelnici:
Velikost posode
Dejavnost
Velikost prostora
Število zaposlenih
80 l
Pisarne, manjše obrti
do 30 m2
od 0 do 2
120 l
Pisarne, manjše obrti
od 31 do 60 m2
od 2 do 3
240 l
Manjše kavarne, prodajalne kruha, lokali
od 61 do 80 m2
od 2 do 3
660 l
Večje obrti, šole, vrtci, manjša industrija
od 81 do 500 m2
od 4 do 20
1100 l
Večje obrti, manjša industrija
od 501 do 1500 m2
od 21 do 30
(11) Za določitev velikosti zabojnika za mešane komunalne odpadke pri dejavnostih, ki zahtevajo pretežno skladiščne prostore se upošteva kriterij število zaposlenih oseb iz gornje tabele.
(12) Če količine komunalnih odpadkov redno presegajo prostornino zabojnika za odpadke, ki ga uporablja uporabnik, lahko izvajalec na predlog uporabnika ali pa sam, na podlagi lastnih ugotovitev, določi ustrezno zamenjavo obstoječega zabojnika z večjim. Če količine komunalnih odpadkov občasno presegajo prostornino zabojnika za odpadke, ki ga uporablja uporabnik, si uporabnik pri izvajalcu priskrbi posebne plastične vrečke za odpadke.«.
2. člen 
V Odloku se doda 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen 
(merila za ugotavljanje najmanjše velikosti zabojnika) 
(1) Najmanjša velikost zabojnika se določi skladno s petim odstavkom prejšnjega člena. Določitev več manjših zabojnikov namesto enega ni dopustna.
(2) V primerih, ko je potrebno zaradi večjega števila oseb določiti več zabojnikov za posamezno odjemno mesto, se določi taka kombinacija zabojnikov, da ima odjemno mesto najmanjše možno število posameznih zabojnikov glede na število oseb.
(3) Posamezen uporabnik znotraj večplačniškega odjemnega mesta ne more imeti svojega zabojnika.
(4) Kolikor pride do spremembe volumna zabojnika na odjemnem mestu do 14. koledarskega dne v mesecu, se sprememba upošteva pri obračunu za tekoči mesec, sicer pa za naslednji mesec.«.
3. člen 
V Odloku se 49. člen spremeni tako, da se glasi:
»49. člen
(cena javne službe) 
Cena storitev javne službe se oblikuje v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.«.
4. člen 
V Odloku se 50. člen spremeni tako, da se glasi:
»50. člen
(1) Izvajalec ceno storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, izraženo v kg, uporabnikom zaračuna glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov v občini na uporabnike glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza zabojnika.
(2) Izračun se naredi ločeno za biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad ter ločeno za preostale določene vrste komunalnih odpadkov.
(3) Pogostost odvoza biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada ter preostalih določenih vrst komunalnih odpadkov določi izvajalec javne službe v letnem programu ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi predpisi.
(4) V primeru, da v večstanovanjskih objektih več uporabnikov skupaj uporablja isti zabojnik, se strošek storitve javne službe in ostali stroški vezani na ravnanje z odpadki razdelijo na število uporabnikov.
(5) Za počitniške hišice, v katerih ni stalno prijavljenih prebivalcev, se cena storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, izražena v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza zabojnika, pri čemer se za pogostost odvoza zabojnika šteje najmanjša pogostost odvoza, ki je v skladu s predpisi določena v letnem programu ravnanja z odpadki. V kolikor ni podatka o velikosti zabojnika, se za prostornino zabojnika šteje najmanjša velikost zabojnika.«
5. člen 
V prvem odstavku 51. člena se črta besedilo:
»V primeru, da v večstanovanjskih objektih več uporabnikov skupaj uporablja isti zabojnik, se strošek storitve javne službe in ostali stroški vezani na ravnanje z odpadki razdelijo na število uporabnikov.«.
6. člen 
V prvem odstavku 58. člena se doda 13. točka, ki se glasi:
»13. če za odlaganje komunalnih odpadkov ne izbere predpisanih zabojnikov za odpadke skladno z 22.a členom.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2015
Tržič, dne 18. decembra 2015
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.