Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2015 z dne 9. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2015 z dne 9. 10. 2015

Kazalo

2983. Odlok o spremembi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice, stran 8374.

  
Na podlagi 16. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15 in 56/15), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07 in 314/09), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 60/13) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 8. redni seji dne 5. 10. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
1. člen
Tretji odstavek 88. člena Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 1/09 in 76/12) se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Odločitev o izbiri koncesionarja sprejme župan, zoper njo je dovoljeno pravno varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. Občinska uprava koncesionarju pred sklenitvijo koncesijske pogodbe izda odločbo, s katero mu podeli pravico izvajati to dejavnost. Drugih udeležencev v upravnem postopku izdaje odločbe ni.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2015
Brežice, dne 5. oktobra 2015
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.