Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2015 z dne 25. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2015 z dne 25. 9. 2015

Kazalo

2806. Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015, stran 7870.

  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UPB-1 Uradno glasilo slovenskih občin št. 43/2014 in št. 7/2015) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 7. seji dne 23. 9. 2015 sprejel
O D L O K
o 3. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2015) in v Odloku o rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015 (Uradni list RS, št. 30/15) in v Odloku o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015 (Uradni list RS, št. 44/15) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.461.576
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.184.534
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
4.906.622
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.135.002
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
1.146.610
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
625.010
706 DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.277.912
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.674.220
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
3.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
34.500
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
357.000
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
209.192
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
323.180
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
173.180
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
150.000
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.953.863
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
637.426
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
1.316.437
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.588.576
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.233.706
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
582.858
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
55.939
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.535.666
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409 REZERVE
59.242
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.137.695
410 SUBVENCIJE
138.000
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.100.368
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
520.524
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.378.803
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.529.869
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.529.869
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
687.306
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
542.700
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
144.606
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–2.127.000
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
125.000
440 DANA POSOJILA
0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
125.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–125.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–2.252.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.127.000
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
2.252.000
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih let.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2014-18
Kranjska Gora, dne 23. septembra 2015
Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat l.r.