Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2015 z dne 6. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2015 z dne 6. 7. 2015

Kazalo

2053. Pravilnik o sofinanciranju programa informacijske pisarne in projektov na področju turizma v Občini Kočevje, stran 5539.

  
Na podlagi 2., 19., 20. in 21. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 25/14), in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 83. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 10. redni seji dne 23. 6. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programa informacijske pisarne in projektov na področju turizma v Občini Kočevje
1. člen
S tem pravilnikom se določi namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programa informacijske pisarne in projektov na področju turizma na območju Občine Kočevje.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje programa informacijske pisarne in projektov na področju turizma na območju Občine Kočevje se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Upravičenci do sredstev so nepridobitne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Kočevje,
– so registrirani za izvajanje turistične dejavnosti,
– so registrirani najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih projektov,
– imajo na dan prijave poravnane vse obveznosti do Občine Kočevje,
– izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika.
4. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Javni razpis mora vsebovati zlasti:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– razpisni rok,
– način pošiljanja in vsebina vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani prevzamejo razpisno dokumentacijo,
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
5. člen
Vloge za pridobitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava tričlanska komisija, ki jo imenuje župan Občine Kočevje.
Vloge, ki niso prispele v razpisnem roku, se neodprte vrnejo vlagatelju.
V primeru nepopolne vloge komisija vlagatelja pozove, da v roku 5 delovnih dni od dneva prejema poziva vlogo dopolni. Če vlagatelj v postavljenem roku ne dopolni vloge, komisija vlogo s sklepom zavrže.
6. člen
Izdelan predlog razdelitev sredstev komisija posreduje županu, ki s sklepom odloči o razdelitvi sredstev. Odločitev župana je dokončna in nima možnosti pritožbe.
7. člen
Merila, ki se upoštevajo pri vrednotenju na razpis prispelih vlog, se ovrednotijo s točkami.
Vrednost posameznega projekta je izražena v točkah. Vrednost točke se določi tako, da se višina razpoložljivih sredstev deli s številom točk vseh upravičenih programov oziroma projektov. Višina sofinanciranja posameznega projekta je odvisna od števila zbranih točk in vrednosti točke.
8. člen
Programi in projekti za katere se lahko dodelijo sredstva na podlagi tega pravilnika so:
– program sofinanciranja delovanja informacijske pisarne,
– projekti za predstavitev (izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in širšega pomena) na sejmih, razstavah in drugih prireditvah,
– projekti, ki vnašajo v okolje nove turistične produkte.
Javni razpis se lahko izvede za vse ali pa le za posamezne programe/projekte.
Prijavitelj lahko na razpisana sredstva kandidira z največ tremi projekti za razpisano leto.
9. člen
Komisija pri odločitvi o sofinanciranju upošteva naslednja merila:
Za vse projekte/programe
1.1 Prijavitelj ima status, da deluje v javnem interesu
5 točk
1.2 Prijave na razpise v preteklih treh letih, na katerih je prijavitelj prejel sredstva
Prijava na centralizirane razpise
Prijava na decentralizirane projekte
Prijava na razpis na lokalnem nivoju
20 točk
10 točk
5 točk
1.3 Delovanje prijavitelja v letih
1–3 leta
4–6 let
6–10 let
Več kot 10 let
5 točk
10 točk
15 točk
20 točk
1.4 Reference prijavitelja
Sodelovanje pri prireditvah Občine Kočevje v preteklem letu:
na najmanj 2 prireditvah
na najmanj 5 prireditvah
na najmanj 10 prireditvah
 
5 točk
10 točk
15 točk
2. Za program informacijske pisarne
2.1 Pregledno poročilo o delu v preteklem letu in program dela za tekoče delo
5 točk
2.2 Neprekinjeno delovanje informacijske pisarne v letih
0–3
3–7
7–10
5 točk
10 točk
15 točk
2.3 Število obiskovalcev informacijske pisarne v preteklem letu (obvezna priloga evidenca)
0–700
700–1500
nad 1500
5 točk
10 točk
15 točk
2.4 Delovni čas informacijske pisarne v dnevih/teden
5
7
5 točk
10 točk
2.5 Delovanje informacijske pisarne v urah/dan
4
8
12
1 točka
5 točk
10 točk
2.6 Finančna konstrukcija 
Do 20 % lastnih sredstev za izvedbo projekta
Od 20 do 50 % lastnih sredstev za izvedbo projekta
Od 50 do 80 % lastnih sredstev za izvedbo projekta
Nad 80 % lastnih sredstev za izvedbo projekta
1 točka
5 točk
10 točk
15 točk
3. Točke za prijavljeni projekt za razpisano leto
3.1 Inovativnost
Projekt je bistvena nadgradnja že izvedenega projekta v preteklosti
Projekt vsebuje drugačen pristop/izvedbo (metode, ki doslej niso bile
uporabljene)
Projekt neposredno ne posnema že izvedenih projektov
 
5 točk
 
10 točk
15 točk
3.2 Trajnost projekta
Projekt ne bo imel trajnih učinkov – enkratna izvedba
Projekt predvideva aktivnosti, ki se bodo izvajale tudi v prihodnjih letih
0 točk
10 točk
3.3 Partnerstvo pri izvajanju projekta
Prijavitelj nima partnerja iz lokalnega okolja
Projekt izvaja le prijavitelj.
Pri izvajanju projekta sodelujejo do 3 partnerji iz lokalnega okolja
Pri izvajanju projekta sodelujejo 4 ali več partnerjev iz lokalnega okolja
0 točk
 
5 točk
10 točk
3.4 Projekt je mednaroden
Projekt se diseminira v tujino
Pri izvajanju projekta aktivno sodelujejo tudi partnerji iz tujine
 
10 točk
5 točk
3.5 Predviden način izvedbe projekta
En način izvedbe projekta (razstava, prireditev, projekcija, katalog ...)
Kombinacija različnih načinov izvedbe projekta
5 točk
10 točk
3.6 Predviden doseg projekta
Do 51 neposrednih ali posrednih uporabnikov produkta
Od 52 do 100 neposrednih ali posrednih uporabnikov produkta
Od 100 do 300 neposrednih ali posrednih uporabnikov produkta
Od 301 do 500 neposrednih ali posrednih uporabnikov storitve/produkta
Od 501 do 1000 neposrednih ali posrednih uporabnikov produkta
Nad 1000 neposrednih ali posrednih uporabnikov produkta
0 točk
3 točke
5 točk
7 točk
9 točk
10 točk
3.7 Finančna konstrukcija
Do 20 % lastnih sredstev za izvedbo projekta
Od 20 do 50 % lastnih sredstev za izvedbo projekta
Od 50 do 80 % lastnih sredstev za izvedbo projekta
Nad 80 % lastnih sredstev za izvedbo projekta
1 točka
5 točk
10 točk
15 točk
10. člen
Z upravičenci do sredstev na podlagi javnega razpisa se sklene pogodba. V pogodbi se določijo tudi obveznosti upravičenca glede porabe sredstev, poročanja ter sankcije v primeru nenamenske porabe dodeljenih sredstev.
Če prijavitelj pogodbe ne podpiše v roku sedmih dni od prejema pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje vloge za sofinanciranje.
11. člen
S podpisom pogodbe iz 10. člena tega pravilnika se dobitniki sredstev zavežejo, da bodo v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljali Občino Kočevje in na njeno zahtevo najmanj enkrat v tekočem letu brezplačno sodelovali na občinskih prireditvah, katerih organizator je Občina Kočevje.
12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za sofinanciranje programov na področju turizma na Območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 110/02 in 06/04).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2015
Kočevje, dne 24. junija 2015
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.