Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015

Kazalo

1426. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ST-1 za funkcionalno enoto F1, stran 3800.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ST-1 za funkcionalno enoto F1
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za zaključeno funkcionalno enoto F1 znotraj enote urejanja (EUP) z oznako ST-1, na območju naselja Studence (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi)
Skladno z občinskim prostorskim načrtom Občine Žalec (OPN Žalec) se obravnavano območje nahaja znotraj enote urejanja prostora z oznako ST-1 in je predvideno za stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi. Območje je v večji meri pozidano z individualnimi stanovanjskimi stavbami, predvidena je zgostitev obstoječe, prostostoječe pozidave, kot sanacija razpršene gradnje.
Razloge za pripravo OPPN predstavljajo potrebe lastnikov zemljišč znotraj ureditvenega območja OPPN v smislu pozidave stanovanjskih stavb in sanacije obstoječe stavbne strukture, rekonstrukcije in dograditve prometne, energetske in ostale komunalne infrastrukture ter druge ureditve. Ureditveno območje OPPN leži znotraj zavarovanega območja, Krajinski park Ponikovski kras.
Pobudo za izdelavo OPPN so podali lastniki dela zemljišč v območju urejanja.
Pravna podlaga:
– Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US)
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr.).
3. člen
(Okvirno ureditveno območje)
Območje OPPN zajema del zemljišč znotraj enote urejanja prostora z oznako ST-1 in tvori funkcionalno zaključeno celoto z oznako F1. Predvidoma obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 135/8, 151/3, 151/4, 151/9, 151/6, 151/8, 151/10, 154/2, 163/1, 163/2, 163/3, 163/4, 163/5, 164, 166, 168, 171, 173/2, *315 vse v k. o. 978 Studence.
Po potrebi je možno zajeti še ostale bližnje parcele tako, da se s tem omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev obravnavanega območja. Okvirna velikost območja je 1,5 ha.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije OPN OŽ, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč. OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje. Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
5. člen
(roki za pripravo)
Postopek priprave OPPN se vodi po postopku v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju. S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:
+-------------------------------+--------+
|sprejem in objava sklepa o   |    |
|pripravi OPPN (maj 2015)    |    |
+-------------------------------+--------+
|priprava osnutka        | 30 dni |
+-------------------------------+--------+
|pridobitev smernic       | 30 dni |
+-------------------------------+--------+
|izdelava dopolnjenega osnutka | 20 dni |
+-------------------------------+--------+
|javna razgrnitev in obravnava | 30 dni |
+-------------------------------+--------+
|priprava predloga načrta    | 20 dni |
+-------------------------------+--------+
|pridobitev mnenj        | 30 dni |
+-------------------------------+--------+
|izdelava usklajenega predloga | 20 dni |
+-------------------------------+--------+
|sprejem na občinskem svetu in | 30 dni |
|objava v Uradnem listu     |    |
+-------------------------------+--------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo OPPN in nanj podajo mnenja so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (urad za upravljanje z vodami),
4. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za CPVO),
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (urad za varstvo okolja in narave),
6. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
7. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
8. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
9. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
10. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
11. KS Ponikva, Ponikva pri Žalcu 7, 3310 Žalec ter
12. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
13. Drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik: Doler Damjan, Železno 16B, 3310 Žalec,
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo,
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: Kaliopa d.o.o., Letališka cesta 32 j, 1000 Ljubljana.
14. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta)
Izdelavo vseh morebitnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), bo financiral pobudnik.
15. člen
(koordinacija z nosilci urejanja prostora)
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj ter odločbe glede izdelave CPVO, prevzame po pooblastilu pripravljavca, izdelovalec OPPN.
16. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0003/2015
Žalec, dne 8. maja 2015
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.