Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015

Kazalo

1197. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo, stran 3204.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07 in 29/12) je Občinski svet Občine Naklo na 4. seji dne 8. 4. 2015, sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo
1. Cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih javnega zavoda Osnovna šola Naklo na otroka mesečno znašajo:
+----------------+-----------+------------+----------+----------+
|   Program  | Stroški | Stroški  | Stroški |Cena 1. 4.|
|        |  dela  | materiala | živil  |  2015  |
|        |      |in storitev |     |     |
+----------------+-----------+------------+----------+----------+
|prvo starostno |  351,52 |  28,31  | 32,00  | 411,83 |
|obdobje     |      |      |     |     |
+----------------+-----------+------------+----------+----------+
|kombinirani   |  267,11 |  28,31  | 32,00  | 327,42 |
|oddelek,    |      |      |     |     |
|oddelek 3–4   |      |      |     |     |
|leta      |      |      |     |     |
+----------------+-----------+------------+----------+----------+
|drugo starostno |  235,14 |  28,31  | 32,00  | 295,45 |
|obdobje     |      |      |     |     |
+----------------+-----------+------------+----------+----------+
2. Cene veljajo od 1. 4. 2015.
3. Starši oziroma skrbniki otrok, za katere je Občina Naklo po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj trideset in največ šestdeset koledarskih dni. Starši so dolžni vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Starši pri tem plačajo rezervacijo v višini 40% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.
4. Starši, ki rezervacije v poletnih mesecih ne uveljavljajo, to pravico lahko izkoristijo kateri koli mesec med letom, vendar le enkrat letno za najmanj trideset in največ šestdeset koledarskih dni. Starši so odsotnost otroka dolžni vrtcu napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti.
5. Bolniška odsotnost otroka se na podlagi zdravniškega potrdila upošteva, kadar je otrok odsoten 10 ali več strnjenih delovnih dni. Za odsotne dneve se zaračunava polovični prispevek staršev od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila programa vrtca. Boleznina se upošteva, če starši odsotnost otroka iz vrtca javijo (preko spletnega portala) najkasneje do 7.30 ure tekočega dne. V primeru, da je odsotnost javljena kasneje, se upošteva z naslednjim dnem.
6. Znižano plačilo zaradi začasnega izpisa (rezervacije) in bolniške odsotnosti otroka ne velja v primeru, če se plačilo vrtca financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna.
7. Določbe od 3. do 6. točke tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za starše oziroma skrbnike otrok, ki so vključeni v vrtce izven območja Občine Naklo in za katere je Občina Naklo po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca.
8. Zaradi znižanja stroškov in racionalizacije poslovanja v času letnih počitnic in med prazniki lahko poslujejo le posamezne enote.
9. Staršem, ki pridejo iskat otroka po poslovnem času vrtca, zaračunamo zamudno uro. Višina zamudne ure se zaračuna v skladu s sklepom, ki ga izda svet zavoda. Zamudna ura se zaračuna tudi staršem otrok, katerih otrok je v vrtcu več kot 9 ur dnevno. V primeru zamude več ur se zaračuna število zamudnih ur.
10. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se od 1. 4. 2015 dalje.
Št. 602-0009/2015
Naklo, dne 8. aprila 2015
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.