Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015

Kazalo

995. Pravilnik o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in naplavin, stran 2678.

Na podlagi sedemnajstega odstavka 108. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in naplavin
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa klasifikacijo vrst posebne rabe vode in rabe naplavin ter merske enote, s katerimi se izrazi obseg posebne rabe vode in rabe naplavin.
2. člen
(izrazi)
Izraza, uporabljena v tem pravilniku, imata naslednji pomen:
1. raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo je posebna raba vode, pri kateri se voda odvzema iz objektov in naprav, namenjenih oskrbi s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba;
2. raba vode iz vodnega vira je posebna raba vode, pri kateri se voda neposredno ali posredno odvzema iz vodnega vira in ne iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba.
3. člen
(klasifikacija)
Klasifikacija vrst posebne rabe vode in rabe naplavin s klasifikacijskimi številkami ter merske enote, s katerimi se izrazi obseg posebne rabe vode ali rabe naplavin, so določene v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(klasifikacijska številka kot opis posebne rabe vode)
Klasifikacijska številka je sestavni del:
– opisa vrste in namena vodne pravice v vodnem dovoljenju,
– opisa vrste in namena posebne rabe vode v potrdilu o vpisu evidentirane posebne rabe vode oziroma
– opredelitve predmeta koncesije v koncesijskem aktu.
5. člen
(podeljene vodne pravice)
(1) Podeljenim vodnim pravicam, vpisanim v vodno knjigo do uveljavitve tega pravilnika, organ, ki je pristojen za vodenje vodne knjige, po uradni dolžnosti pripiše ustrezno klasifikacijsko številko iz priloge tega pravilnika glede na vrsto posebne rabe vode, kot je opredeljena v izreku vodnega dovoljenja oziroma v koncesijskem aktu ali koncesijski pogodbi.
(2) Če iz opisa vrste in namena vodne pravice v vodnem dovoljenju oziroma opredelitve predmeta koncesije v koncesijskem aktu ali koncesijski pogodbi za vodne pravice, podeljene do uveljavitve tega pravilnika, ni mogoče natančno ugotoviti, katero od klasifikacijskih številk znotraj klasifikacijske podkategorije je treba pripisati, se tej vodni pravici pripiše najbolj splošno klasifikacijsko številko iz iste klasifikacijske podkategorije.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-33/2015
Ljubljana, dne 8. aprila 2015
EVA 2015-2550-0088
Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor