Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2015 z dne 30. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2015 z dne 30. 3. 2015

Kazalo

892. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 2449.

Na podlagi 60. člena in smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec dne 27. marca 2015 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi VR-3/3 (v nadaljevanju OPPN VR-3/3), ki ga je v marcu 2015 pod št. projekta 759/14-15 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje.
II.
Ureditveno območje obravnavanega OPPN VR-3/3 meri cca 2 ha in vključuje naslednje parcele ali dele parcel v k.o. Žalec: 1823/78, 1823/79, 1823/80, 1823/289, 1823/290, 1823/310, 1823/428, 1823/436, 1823/461, 1823/471, 1940/3-del, 1975/1 - del, 1975/2 - del, vse k.o. Žalec. Predmet OPPN VR-3/3 je umestitev učnega centra zdravega in aktivnega življenja Vrbje - ekokampa s pripadajočo komunalno infrastrukturo.
III.
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in v prostorih KS Vrbje. Javna razgrnitev bo potekala od 6. 4. do 6. 5. 2015. Javna obravnava bo 15. 4. 2015 ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Žalec.
IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN VR-3/3 podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na KS Vrbje.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in oglasni deski Občine Žalec ter KS Vrbje. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0005/2015
Žalec, dne 27. marca 2015
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.