Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015

Kazalo

56. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena v Republiki Sloveniji št. 2015, stran 133.

Združenje SAZAS, Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan (v nadaljevanju: Združenje SAZAS)
in
Gospodarsko interesno združenje lokalnih in regionalnih radijskih postaj Slovenije, Kapucinski trg 4, 4220 Škofja Loka, ki ga zastopa predsednica Nataša Harej (v nadaljevanju GIZ LRRPS)
skleneta na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZASP) naslednji
S K U P N I S P O R A Z U M
o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena v Republiki Sloveniji št. 2015
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Stranki skupnega sporazuma uvodoma ugotavljata in se strinjata:
– da je Združenje SAZAS edina kolektivna organizacija, ki na podlagi ZASP in dovoljenja Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998 upravlja in uveljavlja avtorsko pravico na avtorskih delih s področja glasbe, kot je to določeno v omenjenem dovoljenju;
– da repertoar Združenja SAZAS sestavljajo vsa glasbena neodrska dela domačih in tujih avtorjev, ki jih na podlagi mednarodnih konvencij, ZASP, posameznih pooblastil avtorjev in imetnikov avtorskih pravic ter pogodb s tujimi kolektivnimi organizacijami ščiti Združenje SAZAS;
– da se ta skupni sporazum sklepa skladno z ZASP in je plod medsebojnih pogajanj ter usklajevanj strank tega skupnega sporazuma;
– da sta sestavni del tega skupnega sporazuma individualna pogodba o uporabi glasbenih neodrskih del v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena in obrazec SAZAS-4 (Letno poročilo o prihodkih izdajatelja radijskega programa);
– da se s tem skupnim sporazumom in njegovimi sestavnimi deli določijo tarifa, pogoji uporabe glasbenih avtorskih del glede na okoliščine uporabe, zaradi katerih se plačilo avtorskega nadomestila zviša, zniža ali oprosti ter rok in način plačila avtorskega nadomestila za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS;
– da se ta skupni sporazum sklepa za čas petih (5) let, z začetkom uporabe od 1. 1. 2015 in koncem 31. 12. 2019;
– da se za uporabnika po tem skupnem sporazumu šteje izdajatelj radijskega programa, ki je vpisan v razvid medijev (skladno z ZMed), izjemoma pa tudi z izdajateljem povezana pravna oseba, vendar izključno v primeru, da kot taka neposredno na svoj račun prejema prihodke iz naslova radijske dejavnosti za radijski program izdajatelja, ki je vpisan v razvid medijev (skladno z ZMed);
– da se skladno s prejšnjo alinejo v nadaljevanju uporablja zgolj beseda uporabnik;
– da ta skupni sporazum velja za vse uporabnike avtorskih glasbenih del v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena v Republiki Sloveniji, kot to določa ZASP;
– da se s sklenitvijo tega sporazuma zagotavlja zakonita uporaba repertoarja Združenja SAZAS v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena, kot to določa ZASP;
– da bosta morebitne obveznosti uporabnikov, ki so nastale pred podpisom tega sporazuma, poizkušali urediti sporazumno.
GIZ LRRPS zagotavlja:
– da je v smislu 157. člena ZASP reprezentativno združenje uporabnikov avtorskih del, za katere velja ta skupni sporazum;
– da je skladno z določbami ZASP pristojno za sklepanje skupnih sporazumov o uporabi glasbenih avtorskih del, kot je ta skupni sporazum;
– da bo v roku desetih (10) delovnih dni po podpisu tega skupnega sporazuma Združenju SAZAS posredovalo celoten seznam članov GIZ LRRPS, uporabnikov avtorskih glasbenih del v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena;
– da bo kot reprezentativno združenje uporabnikov avtorskih glasbenih del v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena v roku desetih (10) delovnih dni po pričetku veljavnosti tega skupnega sporazuma pozvalo vse uporabnike, da si nemudoma pridobijo dovoljenje za uporabo avtorskih glasbenih del v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena, torej da sklenejo individualno pogodbo o uporabi glasbenih neodrskih del v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena z Združenjem SAZAS, ki je sestavni del tega skupnega sporazuma in skladno z njo in s tem skupnim sporazumom pričnejo plačevati avtorska nadomestila.
Združenje SAZAS zagotavlja:
– da bo v roku petnajstih (15) delovnih dni po pričetku veljavnosti tega skupnega sporazuma vsem uporabnikom avtorskih glasbenih del v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena v podpis posredovalo individualno pogodbo o uporabi glasbenih neodrskih del v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena s prilogo obrazcem SAZAS-4, ki je sestavni del tega skupnega sporazuma;
– da bo skladno s tem skupnim sporazumom in skladno z individualno pogodbo o uporabi glasbenih neodrskih del v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena uporabnikom zaračunavalo avtorsko nadomestilo;
– da bo pridobljene podatke uporabnikov uporabilo le za namene, ki so določeni s tem skupnim sporazumom.
TARIFA
2. člen
Stranki skupnega sporazuma sta soglasni, da je osnova za izračun avtorskega nadomestila prihodek, ki ga uporabnik ustvari z uporabo zaščitenih glasbenih avtorskih del ali, če to ni mogoče, celotni bruto stroški, povezani s to uporabo, v povezavi z odstotkom ( %) glasbe znotraj oddajnega časa uporabnika.
Za izračun tarife po tem skupnem sporazumu se uporablja vsota naslednjih osnov:
a) razpisi, subvencije, dotacije, drugi prispevki EU, države, občin za financiranje programskih vsebin:
– en (1) odstotek ( %);
b) letni poslovni prihodki oziroma vsota čistih prihodkov uporabnika od prodaje in drugih poslovnih prihodkov uporabnika (vir iz AJPES);
Osnova b) se lahko zmanjša za osnovo a) ali/in osnovo c) ter za prihodek uporabnika, če uporabnik Združenju SAZAS dokaže, da je bil prihodek ustvarjen na podlagi drugih registriranih dejavnosti uporabnika, ki nimajo z javno uporabo avtorskih glasbenih del v radijskem programu nič skupnega.
Na tako pridobljeno osnovo b) se avtorsko nadomestilo obračuna skladno s tarifo iz spodnje preglednice:
+---------------------------+------------+
|Odstotek glasbe v oddajnem | Tarifa v % |
|      času      |      |
+---------------------------+------------+
|    0 %–33,33 %    |  3,00 %  |
+---------------------------+------------+
|   33,34 %–66,66 %   |  4,00 %  |
+---------------------------+------------+
|    66,67 %–100 %    |  6,00 %  |
+---------------------------+------------+
c) prispevek oziroma naročnina uporabnika ali druga oblika prihodka iz naslova plačljivega radia:
– tri (3) odstotke ( %)
POPUSTI
3. člen
Združenje SAZAS v primeru sklenitve individualne pogodbe, skladno s tem skupnim sporazumom, uporabniku prizna popust za osnovo b) 2. člena tega skupnega sporazuma in sicer v višini, kot izhaja iz spodnje preglednice.
Tarifa iz osnove b) 2. člena tega skupnega sporazuma se doseže v petih letih, in sicer tako kot sledi:
+-----------+----------+---------+---------+----------+---------+
| Odstotek | Tarifa | Tarifa | Tarifa | Tarifa | Tarifa |
|  glasbe |  2015  |  2016 |  2017 |  2018  | 2019  |
| v oddajnem| s popusti|  s  |s popusti| s popusti|s popusti|
|  času  |  v %  | popusti |  v %  |  v %  |  v %  |
|      |     |  v %  |     |     |     |
+-----------+----------+---------+---------+----------+---------+
|0 %–33,33 %| 2,00 % | 2,25 % | 2,50 % | 2,75 % | 3,00 % |
+-----------+----------+---------+---------+----------+---------+
| 33,34 %– | 3,00 % | 3,25 % | 3,50 % | 3,75 % | 4,00 % |
| 66,66 % |     |     |     |     |     |
+-----------+----------+---------+---------+----------+---------+
|66,67 %–100| 5,00 % | 5,25 % | 5,50 % | 5,75 % | 6,00 % |
|   %   |     |     |     |     |     |
+-----------+----------+---------+---------+----------+---------+
Šteje se, da je odstotek glasbe v oddajnem času uporabnika po tem skupnem sporazumu med 33,34 % in 66,66 %.
Združenje SAZAS na izračunano osnovo b) 2. člena po tem skupnem sporazumu za prvi dve leti tega sporazuma prizna popust v višini 11 %, za naslednji dve leti prizna popust v višini 16 % in za zadnje leto 21 %.
Tarifa iz osnove c) 2. člena tega skupnega sporazuma se doseže v petih letih, in sicer tako kot sledi:
+------------+-----------+------------+------------+------------+
| Tarifa 2015|  Tarifa |Tarifa 2017 |Tarifa 2018 | Tarifa 2019|
| s popusti v|  2016  |s popusti v |s popusti v | s popusti v|
|   %   | s popusti |   %   |   %   |   %   |
|      |  v %  |      |      |      |
+------------+-----------+------------+------------+------------+
|  2,00 %  |  2,25 % |  2,50 %  |  2,75 %  |  3,00 %  |
+------------+-----------+------------+------------+------------+
4. člen
Združenje SAZAS upošteva štiri (4) odstotni ( %) popust na izračunano polletno avtorsko nadomestilo po tem skupnem sporazumu v primeru, da uporabnik ravna skladno s tem skupnim sporazumom in poravna prvo polletno avtorsko nadomestilo v enkratnem znesku v mesecu maju za tekoče leto in drugo polletno avtorsko nadomestilo v enkratnem znesku v mesecu novembru za tekoče leto.
Združenje SAZAS upošteva osem (8) odstotni ( %) popust na izračunano letno avtorsko nadomestilo po tem skupnem sporazumu v primeru, da uporabnik ravna skladno s tem skupnim sporazumom in poravna letno avtorsko nadomestilo v enkratnem znesku v mesecu maju za tekoče leto.
KAZENSKE DOLOČBE
5. člen
Združenje SAZAS v primeru, da uporabnik, po predhodnem pisnem opozorilu Združenja SAZAS:
– ne sklene oziroma noče skleniti individualne pogodbe ali/in,
– ne posreduje verodostojnih potrebnih podatkov za izračun avtorskega nadomestila ali/in,
– ne posreduje potrebne dokumentacije, ki vsebuje podatke o izvedenih oziroma uporabljenih glasbenih delih na način, kot to opredeljuje individualna pogodba ali/in,
– ne poravna avtorskega nadomestila skladno s tem skupnim sporazumom,
obračuna avtorsko nadomestilo skladno z vsebino tega sporazuma, in sicer se kot osnovo za izračun letnega avtorskega nadomestila vzame letne poslovne prihodke oziroma vsoto čistih prihodkov od prodaje in drugih poslovnih prihodkov (vir iz AJPES) uporabnika, s predpostavko sto (100) odstotkov ( %) uporabe glasbe v oddajnem času ter brez vseh popustov.
TRAJANJE SKUPNEGA SPORAZUMA
6. člen
Skupni sporazum skladno s 157/6. členom ZASP prične veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.
Skupni sporazum je sklenjen za obdobje petih (5) let od začetka uporabe tega skupnega sporazuma. V primeru, da stranki po preteku tega skupnega sporazuma ne skleneta novega skupnega sporazuma, se slednji molče podaljšuje vsakokrat za obdobje enega leta z višino tarife zadnjega leta veljavnosti tega skupnega sporazuma.
Vse morebitne spremembe in dopolnitve tega skupnega sporazuma so veljavne le, če so dogovorjene in usklajene v pisni obliki ter v obliki pisnega aneksa podpisane s strani obeh strank tega skupnega sporazuma.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
V času veljavnosti tega skupnega sporazuma Združenje SAZAS ne sme uporabljati za uporabnike, ki so izrecno določeni po tem skupnem sporazumu, tarif in popustov, ki so drugačni od tarif in popustov, določenih s tem skupnim sporazumom.
V vseh primerih prenehanja tega skupnega sporazuma prenehajo avtomatično veljati tudi vse individualne pogodbe, sklenjene na podlagi tega skupnega sporazuma.
8. člen
Novi uporabnik bo Združenje SAZAS pisno obvestil o pričetku oddajanja in o vseh potrebnih podatkih za obračun avtorskega nadomestila po tem skupnem sporazumu v roku trideset (30) dni od pričetka oddajanja, v nasprotnem primeru se uporabijo določbe 5. člena tega skupnega sporazuma.
9. člen
Stranki skupnega sporazuma bosta morebitne spore primarno reševali po mirni poti in z medsebojnim usklajevanjem, kolikor to ne bo mogoče, je pristojen z zakonom določen organ.
Stranki skupnega sporazuma bosta v primeru težav pri interpretacijah posameznih določb tega sporazuma skušali razlago doseči na način skupnega usklajevanja predstavnikov obeh strank tega sporazuma.
10. člen
Ta skupni sporazum je sestavljen v dveh (2) izvodih, od katerih vsaka stranka skupnega sporazuma prejme po en (1) izvod.
Škofja Loka, dne 30. decembra 2014
Gospodarsko interesno združenje
lokalnih in regionalnih
radijskih postaj Slovenije
Nataša Harej l.r.
Trzin, dne 31. decembra 2014
Združenje SAZAS
Matjaž Zupan l.r.