Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2015 z dne 5. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2015 z dne 5. 1. 2015

Kazalo

7. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2016, stran 31.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12, 101/13) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škocjan na 3. seji dne 16. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Škocjan za leto 2016
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Škocjan za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov oziroma podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------------+-----------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          |   v EUR|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|Konto |Naziv konta                |Proračun za|
|    |                      | leto 2016|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|1   |2                     |     3|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 4.989.268|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 2.768.920|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)       | 2.325.020|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      | 2.100.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |703 Davki na premoženje          |  149.960|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   75.010|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |706 Drugi davki              |     50|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |  443.900|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  156.900|
|    |od premoženja               |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |711 Takse in pristojbine          |   1.800|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |712 Denarne kazni             |   6.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    200|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |  279.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (722)         | 1.148.348|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč      | 1.148.348|
|    |in nematerialnega premoženja        |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|73   |PREJETE DONACIJE              |   4.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   4.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            | 1.068.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |  578.000|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|  490.000|
|    |iz sredstev EU               |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 5.431.985|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409)    | 1.235.295|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  301.330|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   44.105|
|    |varnost                  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve      |  869.860|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |   2.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |409 Sredstva, izločena v rezerve      |   18.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     | 1.149.700|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |410 Subvencije               |   82.500|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |411 Transferi posameznikom         |  714.900|
|    |in gospodinjstvom             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   81.500|
|    |ustanovam                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |413 Drugi domači transferi         |  270.800|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        | 2.995.490|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 2.995.490|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)     |   51.500|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in   |   24.500|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|    |uporabniki                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim  |   27.000|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |  –442.717|
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |     0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)       |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|    |DELEŽEV (440+441)             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |440 Dana posojila             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |     0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)|      |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)             |  300.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |500 Domače zadolževanje          |  300.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   50.600|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |550 Odplačila domačega dolga        |   50.600|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |  –193.317|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  249.400|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)       |  442.717|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  193.317|
|    |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA       |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk oziroma kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škocjan.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta oziroma podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporablja za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja, ki se uporablja za nakup novega stvarnega premoženja,
– prihodki iz naslova požarne takse, ki se namenijo za sofinanciranje nabave gasilske opreme,
– prejete donacije, ki se uporabijo za namen, za katerega so bila pridobljena,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za izvajanje investicij – projektov na področju ravnanja z odpadno vodo,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za izvajanje investicij – projektov na področju zbiranja in ravnanja z odpadki,
– prihodki od komunalnih prispevkov, ki se uporabijo za izgradnjo nove komunalne infrastrukture,
– transferni prihodki države iz naslova sofinanciranja projektov, ki se uporabijo za izvajanje investicij – projektov, za katere so bila sredstva pridobljena,
– namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij.
5. člen
(predlagatelji finančnih načrtov)
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika (v nadaljevanju: predlagatelji FN) so:
– občinski svet,
– nadzorni odbor,
– župan,
– občinska uprava.
6. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
7. člen
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odloča občinski svet)
Na predlog župana občinski svet lahko neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela proračuna.
8. člen
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odloča župan)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagatelja lahko župan neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe med področji proračunske porabe, v kolikor se prerazporeditev nanaša na isti projekt.
Na predlog predlagatelja župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe med in v okviru področij proračunske porabe znotraj finančnega načrta posameznega predlagatelja v posebnem delu proračuna. Posamezno povečanje ali zmanjšanje posamezne postavke ne sme presegati 30 % področja proračunske porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
9. člen
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odločajo predlagatelji FN)
Predlagatelji finančnega načrta lahko prerazporejajo pravice porabe med konti v okviru proračunske postavke. Pri tem se ne smejo spreminjati vrednosti posameznih projektov oziroma programov.
10. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali programov iz sprejetega načrta razvojnih programov do 30 % vrednosti projekta ali programa. O spremembi vrednosti projektov župan dvakrat letno obvešča občinski svet.
O spremembah vrednosti projektov, ki presegajo vrednost iz prejšnjega odstavka, odloča občinski svet. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijsko dokumentacijo s sklepom potrdi župan občine, in sicer Dokumente identifikacije investicijskih projektov – DIIP ter Novelacije investicijskih programov. Občinski svet s sklepom potrdi Investicijske programe – IP in Predinvesticijske zasnove – PIZ (v primeru potrebne prijave na javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev jih lahko potrdi župan, občinski svet pa jih naknadno potrdi na prvi naslednji seji občinskega sveta).
11. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2016 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedel javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
– za leto 2017 do višine 60 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2016;
– za leto 2018 do višine 40 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2016.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za študije, idejne zasnove, investicijsko dokumentacijo in drugo osnovno dokumentacijo, ki je potrebna za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov. Omejitve iz prvega in drugega ostavka tega člena prav tako ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje predlagatelja finančnega načrta.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
12. člen
(plačilni roki v breme občinskega proračuna)
Za poravnavo obveznosti v breme občinskega proračuna se uporabljajo plačilni roki kot so določeni v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
V skladu s tem zakonom se občina lahko pogodbeno dogovori za krajše plačilne roke, če doseže nižjo pogodbeno ceno (popust za predčasno plačilo).
Predčasno plačilo je možno na podlagi odobritve župana in če je dosežen popust s strani izvajalca, dobavitelja oziroma prejemnika sredstev.
13. člen
(proračunski sklad in proračunska rezerva)
Proračunski sklad je:
– proračunska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 15.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili dvakrat letno obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
14. člen
(pooblastilo županu za odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500 EUR.
Obseg sredstev se v primeru, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroškov dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu dolga ni možno ponovno odpisati.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 300.000 EUR.
O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča župan.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 % sprejetega proračuna.
16. člen
(proračunska rezervacija)
Za namene splošne proračunske rezervacije se v proračunu predvidijo sredstva v višini 3.000 EUR.
O porabi splošne proračunske rezervacije v skladu z zakonom odloča župan.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Škocjan v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
18. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 2016.
Št. 410-0017/2014
Škocjan, dne 16. decembra 2014
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.