Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3996. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje, stran 10748.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 54/94 – Odl. US RS 8/96, 31/00 – ZP-l, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJP), 18. in 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS – UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13) 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14), 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – UPB, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14), 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09 in 92/12) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11 in 22/14) so Občinski sveti Občine Bistrica ob Sotli, na seji dne 18. 12. 2014, Občine Brežice, na seji dne 15. 12. 2014, Občine Kostanjevica na Krki, na seji dne 23. 12. 2014, Občine Krško, na seji dne 15. 12. 2014, Občine Radeče, na seji dne 23. 12. 2014 in Občine Sevnica, na seji dne 17. 12. 2014, sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) Javni zavod Regionalna razvojna agencija Posavje je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi zavoda Regijski pospeševalni center Posavja (Uradni list RS, št. 57/98), njegovo nadaljnje delovanje pa je bilo urejeno z Odloki o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Regijski pospeševalni center Posavja (Uradni list RS, št. 107/03, 38/06, 34/07 in 25/14).
(2) S tem odlokom Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica ter Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) usklajujejo delovanje javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljnjem besedilu: RRA Posavje), ki deluje na področju razvojnih nalog regionalne strukturne politike, z določbami Zakona o zavodih, Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi.
2. člen
Ta odlok določa:
– ustanovitelje,
– ime, sedež in pravni status RRA Posavje,
– naloge in dejavnosti RRA Posavje,
– organe RRA Posavje,
– sredstva, ki so RRA Posavje zagotovljena za ustanovitev in začetek dela,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo RRA Posavje,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja za delo RRA Posavje,
– pravice, obveznosti in odgovornosti RRA Posavje v pravnem prometu, medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic in RRA Posavje,
– odgovornosti soustanoviteljev za obveznosti RRA Posavje,
– prenehanje RRA Posavje,
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. USTANOVITELJI
3. člen
(1) Ustanoviteljice Regionalne razvojne agencije Posavje so: Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica ter Republika Slovenija.
(2) Republika Slovenija – Ministrstvo za gospodarstvo je pridobilo ustanoviteljske pravice na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem transferu za razvoj in postavitev oziroma dokapitalizacijo garancijskih skladov št. 321-14/99-10-1203, z dne 22. 12. 1999, pri čemer pa nima nobenih upraviteljskih pravic ali nadaljnjih obveznosti.
III. IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS RRA POSAVJE
4. člen
Firma javnega zavoda je: Regionalna razvojna agencija Posavje.
Skrajšana firma javnega zavoda je: RRA Posavje.
Sedež: Krško, Cesta krških žrtev 2.
5. člen
RRA Posavje je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, kot jih določata Zakon o zavodih in ta odlok.
IV. NALOGE IN DEJAVNOSTI RRA POSAVJE
6. člen
Regionalna razvojna agencija Posavje je pravna oseba v javni lasti, ki opravlja splošne razvojne naloge v razvojni regiji.
7. člen
(1) Regionalna razvojna agencija Posavje izvaja zlasti naslednje naloge spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu:
– priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,
– priprava dogovorov za razvoj regije,
– izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
– sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
– obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
– prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja,
– pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem.
(2) RRA Posavje opravlja v regiji tudi naslednje razvojne naloge države, ki se opravljajo v javnem interesu, kolikor izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja:
– izvajanje regijskih finančnih shem,
– izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij,
– dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov razvoja podeželja ter
– izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega ministrstva.
(3) RRA Posavje lahko opravlja vse dejavnosti, za katere je registrirana v sodnem registru.
(4) Dejavnost RRA Posavje je po standardni klasifikaciji dejavnosti naslednja:
– O/84.13 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
      poslovanje,
– M/73.20 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– M/70.22 Podjetniško in poslovno svetovanje,
– M/73.1  Oglaševanje,
– M/82.30 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
– N/77.33 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– M/72.20 Raziskovanje in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike,
– N/77.33 Dajanje v najem in zakup,
– K/64.9  Dejavnost finančnih storitev, razen
      zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih
      skladov,
– S/94.11 Dejavnost poslovnih, delodajalskih
      in strokovnih združenj,
– P/85.5  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
      in usposabljanje,
– J/58.14 Izdajanje revij in druge periodike.
V. ORGANI RRA POSAVJE
8. člen
Organi RRA Posavje so:
– upravni odbor,
– direktor,
– strokovni svet.
9. člen
(1) RRA Posavje upravlja upravni odbor, ki ima pristojnosti določene s predpisi, ki urejajo regionalni razvoj, javne zavode in s statutom RRA Posavje.
(2) Upravni odbor šteje osem članov in je sestavljen iz:
– šestih predstavnikov občin ustanoviteljic, pri čemer vsaka ustanoviteljica imenuje enega člana,
– enega predstavnika zaposlenih,
– enega predstavnika zainteresirane javnosti, ki ga na podlagi javnega poziva RRA Posavje imenuje Razvojni svet regije Posavje.
(3) Člani upravnega odbora so imenovani oziroma izvoljeni za 4-letno mandatno obdobje in so lahko po izteku mandata ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
10. člen
(1) RRA Posavje predstavlja in zastopa direktor, v njegovi odsotnosti pa predsednik upravnega odbora. Direktor organizira ter vodi delo in poslovanje. Direktor in predsednik upravnega odbora sta odgovorna za strokovnost in zakonitost delovanja javnega zavoda.
(2) Direktorja RRA imenuje in razrešuje upravni odbor RRA Posavje na osnovi javnega razpisa, k imenovanju dajo ustanoviteljice soglasje v roku 45 dni.
(3) Mandat direktorja traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktor mora imeti končano najmanj univerzitetno izobrazbo ali 2. bolonjsko stopnjo, druge pogoje določa statut.
11. člen
(1) RRA Posavje ima strokovni svet, ki je strokovni organ javnega zavoda in lahko vključuje predstavnike ustanoviteljic, zaposlene sodelavce RRA Posavje, uporabnike storitev RRA Posavje, predstavnike lokalnih razvojnih partnerjev oziroma druge zainteresirane javnosti. Imenuje ga upravni odbor RRA Posavje. Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta se določijo s statutom RRA Posavje v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
(2) Strokovni svet obravnava strokovna vprašanja s področja strokovnega dela, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu RRA Posavje, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja RRA Posavje, daje upravnemu odboru in direktorju predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom RRA Posavje določene naloge.
12. člen
Podrobnejša določila o pristojnostih, postopku izvolitve oziroma imenovanja, trajanju mandata in načinu dela organov iz 7. člena tega odloka, določa statut RRA Posavje.
VI. AKTI RRA POSAVJE
13. člen
RRA Posavje ima statut, ki ga sprejme upravni odbor RRA Posavje s soglasjem ustanoviteljic in druge splošne akte, katerih sprejem je v pristojnosti upravnega odbora oziroma direktorja RRA Posavje.
VII. SREDSTVA ZA DELO
14. člen
Javni zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanoviteljic, s plačili za storitve, s prodajo storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi.
15. člen
(1) RRA Posavje pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz proračuna ustanoviteljic v skladu z letnim programom dela in ustanoviteljskimi deleži,
– iz državnega proračuna,
– iz sredstev pridobljenih iz projektnih storitev in s prodajo storitev na trgu,
– iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
(2) RRA Posavje je dolžna voditi ločene računovodske evidence za sredstva, namenjena opravljanju nalog v javnem interesu.
16. člen
(1) RRA Posavje odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
(2) RRA Posavje samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljic.
(3) Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti RRA Posavje subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu občin namenjena za delovanje RRA Posavje.
17. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki RRA Posavje usmerja v opravljanje in razvoj dejavnosti na svojem področju.
(2) O načinu pokrivanja morebitne izgube RRA Posavje, ki je ni mogoče pokriti iz sredstev RRA Posavje, odločajo ustanoviteljice na osnovi predloga upravnega odbora.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
18. člen
Ustanoviteljice imajo do RRA Posavje naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavljajo skladnost planov in programov dela RRA Posavje,
– spremljajo in nadzirajo namembnost porabe sredstev ustanoviteljic,
– dajejo soglasje k statusnim spremembam ali spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom, statutom javnega zavoda in drugimi predpisi.
19. člen
Pravice in obveznosti RRA Posavje do ustanoviteljic:
– najmanj enkrat letno poroča ustanoviteljicam o izvajanju programa v RRA Posavje, vendar najkasneje do 31. marca v naslednjem letu,
– do konca oktobra posreduje ustanoviteljicam ovrednoten program dela za naslednje poslovno leto,
– sodeluje pri pripravi predlogov razvojnih načrtov občin s področja regionalne strukturne politike zlasti pri pospeševanju gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega razvoja,
– zagotavlja ustanoviteljicam podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
IX. PRENEHANJE JAVNEGA ZAVODA
20. člen
(1) Ustanoviteljice RRA Posavje lahko začnejo postopek za prenehanje oziroma statusno spremembo RRA Posavje v skladu z določili Zakona o zavodih.
(2) Ustanoviteljica ima pravico do izstopa iz RRA Posavje pod pogoji, ki jih določa statut in Zakon o zavodih.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Glede zadev, ki s tem odlokom niso posebej urejene, se neposredno uporabljajo določbe Zakona o zavodih in zakona, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje (Uradni list RS, št. 57/98, 107/03, 38/06, 34/07 in 25/14).
23. člen
(1) Organi zavoda, ki so pričeli z delom pred veljavnostjo tega odloka, nadaljujejo s svojim delom po tem odloku. Predstavnik zainteresirane javnosti se po imenovanju vključi v že imenovani upravni odbor.
(2) Strokovni svet se oblikuje v roku šestih (6) mesecev od uveljavitve tega odloka.
24. člen
Ta odlok v enakem besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice.
25. člen
Ta odlok objavi v uradnem listu sedežna občina. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0012/2014-02-03
Bistrica ob Sotli, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.
Št. 901-9/2014
Brežice, dne 15. decembra 2014
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
Št. 041-2/2014
Kostanjevica na Krki, dne 23. decembra 2014
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič l.r.
Št. 007-5/2013-O403
Krško, dne 15. decembra 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.
Št. 014-21/2014
Radeče, dne 23. decembra 2014
Župan
Občine Radeče
Tomaž Režun l.r.
Št. 300-0012/2014
Sevnica, dne 17. decembra 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.