Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014

Kazalo

3876. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2015, stran 10590.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13), in 111. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) ter 23. člena Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2014 (Uradni list RS, št. 24/14) je župan Občine Beltinci sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2015
1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine Beltinci za leto 2015, oziroma najdlje do 31. 3. 2015, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2014.
2. člen
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju preteklega leta.
Skupni obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega proračuna v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2014 je znašal 1,469.295,70 EUR in predstavlja obseg začasnega financiranja po tem sklepu.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni proračunski uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v preteklem letu.
Seznam proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je priloga tega sklepa.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na dan 31. december 2014.
4. člen
Obveznosti plačane v obdobju začasnega financiranja se vključijo v proračun Občine Beltinci za leto 2015.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015.
Št. 410-7/2014-01-01
Beltinci, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.