Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014

Kazalo

3945. Sklep o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju januar–marec 2015, stran 10658.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec dne 16. decembra 2014 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju januar–marec 2015
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Žalec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 oziroma do sprejetja proračuna Občine Žalec za leto 2015, kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Žalec za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13 in 85/14; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
3. člen
(struktura in višina proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega leta. Ta znašajo za obdobje januar–marec 2014 3.645.819 EUR in predstavljajo obseg začasnega financiranja po tem sklepu.
Namenski prejemki in izdatki, opredeljeni v 43. členu ZJF oziroma odloku o proračunu, se v obdobju začasnega financiranja lahko povečajo ali zmanjšajo.
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, realiziranega v enakem obdobju preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
6. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 403-04-0001/2014
Žalec, dne 16. decembra 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.