Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24. 12. 2014

Kazalo

3944. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec, stran 10658.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 4. redni seji dne 17. decembra 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec
1. člen
V Odloku o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec (Uradni list RS, št. 20/12) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izračun sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se opravi na podlagi formule:
FnKS = (0,40 + 0,30*P + 0,30*C) * G * O
FnKS  znesek za financiranje nalog KS
P    razmerje med površino KS na prebivalca in površino
    celotne občine na prebivalca
C    razmerje med dolžino cest na prebivalca v KS in
    dolžino cest v občini na prebivalca
G    glavarina – znesek, ki ga določi občinski svet v
    odloku o proračunu
O    število prebivalcev v KS
0,40  delež – koeficient, ki pokriva fiksne stroške
    samouprave v KS.
(2) Dolžina cest je seštevek dolžine nekategoriziranih cest in dolžine gozdnih cest, na katerih se izvaja zimska služba, z upoštevanjem faktorja 0,5.
(3) Podatki o številu prebivalcev, dolžini cest in površini se upoštevajo po stanju preteklega leta.
(4) Mestna skupnost Žalec je občinsko in upravno središče, zato se izračunan znesek sredstev poveča s faktorjem 1,5.«
2. člen
Črta se 8. člen. Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati za proračunsko leto 2015.
Št. 403-01-0001/2014
Žalec, dne 17. decembra 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.