Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2014 z dne 29. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2014 z dne 29. 9. 2014

Kazalo

2918. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Sevnica za leto 2014, stran 7807.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11 in 22/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 30. redni seji dne 17. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu II. proračuna Občine Sevnica za leto 2014
1. člen
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 43/14) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sevnica za leto 2014 je določen:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |  (v evrih)|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/podskupine kontov         |   proračun|
|   |                     |  leta 2014|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  17.142.014|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  13.999.795|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  12.076.424|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  11.258.643|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   506.602|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   311.179|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.923.371|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  1.526.285|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    8.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |    21.400|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   102.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   265.686|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   453.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    8.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   445.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  2.689.219|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   571.659|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  2.117.560|
|   |proračuna iz sredstev proračuna      |       |
|   |Evropske unije              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  16.527.819|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  4.153.940|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   753.354|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   144.395|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  2.794.032|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   115.005|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   347.154|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  6.617.701|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   609.708|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  3.639.865|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   339.835|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  2.028.293|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  5.631.466|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  5.631.466|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   124.712|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |    24.000|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   100.712|
|   |upor.                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ |   614.195|
|   |(I.-II.)                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   999.927|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   999.927|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   999.927|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |   –385.732|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –999.927|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   –614.195|
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0067/2014
Sevnica, dne 17. septembra 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.